Metodika nastave njemačkog jezika

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave njemačkog jezika
Šifra ISVU:
65493
Šifra MOZVAG:
OP04
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

 • pružiti uvid u ključna praktična pitanja poučavanja njemačkog kao stranog jezika;
 • razviti sposobnost analitičkog i kritičkog promišljanja procesa i aspekata poučavanja njemačkog kao stranog jezika;
 • osposobiti studente da na temelju postavljenih kriterija odabiru adekvatne metode i postupke poučavanja njemačkog kao stranog jezika u skladu s kontekstom poučavanja;
 • osposobiti studente da znanja njemačkog jezika stečena u kolegijima iz matične struke te teorijska znanja o temeljnim postavkama učenja i poučavanja jezika stečena u pedagoško-didaktičkim i glotodidaktičkim kolegijima primijene u samostalnom planiranju, izvođenju, analizi i evaluaciji nastavnog sata njemačkog kao stranog jezika na svim stupnjevima poučavanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati različite praktične aspekte poučavanja stranih jezika s obzirom na dob i razinu znanja učenika
 • razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina
 • odrediti opće ciljeve nastavnog sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 • izabrati prikladne nastavne materijale
 • izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja

Sadržaj predmeta:

Kolegij se bavi praktičnim pitanjima poučavanja raznih aspekata njemačkog jezika u tri osnovne dobne skupine (predškolska i rana školska dob, starija školska dob, odrasli učenici) i na tri osnove razine znanja jezika (početni, srednji i napredni stupanj u učenju jezika). Radi stjecanja sposobnosti adekvatnog izbora i načina primjene raznovrsnih metoda i postupaka koji se koriste u poučavanju fonološke i grafijske razine njemačkog jezika, u poučavanju morfosintaktičkih struktura i leksičkih jedinica njemačkog jezika te u razvijanju jezičnih vještina, posebna se pozornost posvjećuje osvješćivanju studenata o karakteristikama, prednostima i nedostacima pojedinih metoda, postupaka i tipova vježbi. Studenti se također upoznaju sa načinom analize  i ispravljanja učenikovih pogrešaka. U kolegiju se nadalje  tematizira obrada sadržaja kulture i civilizacije,  obrada autentičnih tekstova (književni tekstovi, stručni tekstovi i novinski članci na jeziku cilju), primjena igara i medija u nastavi njemačkog jezika, projekti u nastavi njemačkog jezika, kriteriji za analizu i odabir nastavnih materijala za učenje njemačkog jezika.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje analizirati različite praktične aspekte poučavanja stranih jezika s obzirom na dob i razinu znanja učenika aktivnosti studenata u nastavi
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava analiza pročitane literature, sustavno opažanje i zaključivanje razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina aktivnosti studenata u nastavi
seminarsko izlaganje, suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje odrediti opće ciljeve nastavnog sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti aktivnosti studenata u nastavi
suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, referat izabrati prikladne nastavne materijale aktivnosti studenata u nastavi, referat, usmena prezentacija
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni rad sustavno opažanje i zaključivanje, referat izabrati prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja s obzirom na cilj poučavanja i vrednovanja aktivnosti studenata u nastavi, referat, usmena prezentacija

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Nastavna priprava, Pohađanje nastave, Projekt/referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 30%
Nastavna priprava 0,75 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Projekt/referat 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz projekta/referata, ocjena iz nastavne priprave i ocjena iz aktivnosti na nastavi. 30% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnost na nastavi, odnosno izvršavanje postavljenih zadataka, 30% konačne ocjene čini ocjena iz nastavne priprave i 40% iz projekta/referata.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz aktivnosti na nastavi, 5 iz nastavne priprave i 3 iz projekta/referata. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (akt. x 0,3) + (priprava 0,3) + (pro/ref. x 0,4).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (5 x 0,3)+ (3 x 0,4) = 1,2 + 1,5 + 1,2 = 3,9 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i ako je održao referat.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Storch, G. (1999): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink.
 2. Häussermann, U. i H.-E. Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache: Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.

Dopunska literatura:

 1. Bolton, S. (1996): Probleme der Leistungsmessung. Berlin etc.: Langenscheidt.
 2. Bohn, R.(1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin, München: Langenscheidt.
 3. Dahlhaus, B (1994): Fertigkeit Hören. Berlin, München: Langenscheidt.
 4. Dieling, H. i U. Hirschfeld (1992): Phonetik lehren und lernen. Berlin, München: Langenscheidt.
 5. Doye, P. (1998): Typologie der Testaufgaben für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin, München: Langenscheidt.
 6. Funk, H. i M. Koenig (1991): Grammatik lehren und lernen.  Berlin, München: Langenscheidt.
 7. Edelhoff, C. (ur.) (1985): Authentische Texte im Deutschunterricht. Einführung und Untersuchungsmodelle. München.
 8. Kast, B. (1999): Fertigkeit Schreiben.  Berlin, München: Langenscheidt.
 9. Kast, B. i G. Neuner (ur.) (1994): Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den fremdsprachlichen Deutschunterricht. Berlin, München: Langenscheidt.
 10. Kleppin, K. (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin, München: Langenscheidt.
 11. Koppensteiner, J. (2001) Literatur im DaF-Unterricht. Eine Einführung in produktiv-kreative Techniken. Wien: öbvεthpt.
 12. Meyer, Hilbert (1987). Unterrichtsmethoden. Theorie- und Praxisband. Frankfurt/M.: Scriptor.
 13. Neuner, G., Krüger, M. i U. Grewer (1991): Übungstypologie zum kommunikativen Deutschunerricht. Berlin, München: Langenscheidt.
 14. Scherling, T. ,Schuckall, H.-F.(1992): Mit Bildern lernen. Handbuch für den Fremdsprachenunterricht. Berlin etc.: Langenscheidt.
 15. Westhoff, G. (1997): Fertigkeit Lesen. Berlin, München: Langenscheidt.
 16. Članci iz časopisa (Fremdsprache Deutsch, Primar, Strani jezici)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa i praćenje uspješnosti studenata.

Ostale informacije: