Engleski za humanističke i društvene znanosti 3

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 3
Šifra ISVU:
194785
Šifra MOZVAG:
SJEnj03
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Truck-Biljan, Ninočka
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je usavršavanje usvojenih i stjecanje novih znanja i vještina iz područja usmene i pismene komunikacije na engleskom jeziku. U sklopu svih aktivnosti naglasak je na razvijanju komunikacijske kompetencije, proširivanju aktivnog vokabulara i gramatičke točnosti kako bi se izričaj u što većoj mjeri približio onom izvornih govornika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu
 • pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs
 • prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije
 • analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku
 • odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku

Sadržaj predmeta:

U ovom se kolegiju  podjednaka važnost daje svim jezičnim vještinama – receptivnim: slušanje i čitanje, te produktivnim: govor i pisanje te se intenzivno radi na sustavnom uvježbavanju istih što je iznimno važno i potrebno i na srednjem stupnju jezične kompetencije. 

Studenti su izloženi u većoj mjeri autentičnim jezičnim materijalima na srednjem stupnju jezične složenosti koji se razlikuju tematski, registrom (standardni, kolokvijalni) te u slučaju audio i video zapisa različitim naglaskom (standardni britanski, američki, itd.). Koriste se tekstovi s aktualnom tematikom koji služe za jezičnu analizu, ali u isto vrijeme potiču studente na razgovor te izražavanje kritičkog mišljenja.

Budući da je jedan od važnijih ciljeva ovog kolegija razvijanje komunikativne kompetencije studenata, osobit naglasak stavlja se na različite vrste komunikacijskih govornih vježbi tijekom kojih se ponavljaju stečena, ali i usvajaju nova leksička i gramatička znanja. Jedna od najčeščih metoda su tzv. role-play vježbe kojima se nastoji potaknuti primjena jezika u različite komunikacijske svrhe. Na vježbama se potiče stalna interakcija između studenata koja se postiže radom u skupinama, paru, ali i sudjelovanjem cijele grupe.

Sve teme koje se obrađuju odabrane su prema interesima studenata čime se nastoji potaknuti njihova motivacija za aktivno sudjelovanje i zalaganje u radu. Primjeri tema koje se obrađuju su sljedeći: work, travel, holidays, itd.

Jedan od ciljeva kolegija jest i razvijanje gramatičke kompetencije studenata. To se postiže usustavljivanjem i nadogradnjom gramatičkih struktura engleskog jezika (npr. modalni glagoli, neupravni govor, prošla glagolska vremena, itd. ).

Također, veliki naglasak stavlja se na proširivanje postojećeg aktivnog vokabulara studenata, a to se ponajprije odnosi na jezične elemente kao što su kolokacije, idiomatski izričaji, tvorba riječi, itd.

Jedan od ciljeva ovog kolegija je i razvijanje tečnog i preciznog pismenog izražavanja na srednjem stupnju. To se postiže pisanjem različitih vrsta kraćih sastava na zadanu temu. Neki od zadataka su sljedeći: pisanje poslovnog pisma, prijave za posao, razglednica, itd.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati karakteristična rečenična vezna sredstva u stručnom tekstu aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti kolokacije karakteristične za akademski diskurs aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje prepoznati gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera, vježbanje, primjena naučenog, aktivno sudjelovanje pravilno rabiti gramatičke strukture u stručnim tekstovima s posebnim osvrtom na pasiv i participne konstrukcije aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava opažanje modela, analiza primjera i uvježbavanje analizirati leksičku i gramatičku strukturu jednog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij
analiza, grupna rasprava usmeno izlaganje, analiza radova odrediti ciljeve, metodologiju i rezultate znanstvenog istraživanja na temelju obrađenog znanstvenog članka na engleskom jeziku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 20%
Kontinuirana provjera znanja 1 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), aktivnost na nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rasprava, rad na tekstu) tijekom semestra. Konačna se ocjena temelji na ocjeni iz aktivnosti na nastavi te 2 kolokvija tijekom semestra ili pisanom ispitu nakon odslušanog predmeta. Ukoliko student ne položi jedan od dvaju kolokvija tijekom semestra, izlazi na završni pisani ispit na jednom od ispitnih rokova

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, djelatno sudjelovati u nastavi (usmene i pisane jezične vježbe, rad na tekstu, rasprave), položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju nastave na daljinu (u virtualnoj učionici i sl.) studenti trebaju aktivno sudjelovati uz uključivanje mikrofona i kamera ukoliko/kada se to zatraži.

Uvjeti stjecanja prava na potpis uključuju: nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici (najmanje 70%), redovito rješavanje te pravovremenu dostavu zadataka za jezične vježbe.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Redston, Chris and Cunningham, Gillie, face2face (Upper-intermediate), Cambridge University Press, 2013).
 2. Paterson, Ken and Wedge Roberta, Oxford Grammar for EAP, Oxford University Press, 2013).
 3. Eastwood, John, Oxford Practice Grammar (Oxford University Press, 2001).

Dopunska literatura:

Odabrani dijelovi u:

 1. McCarthy, Michael and O'Dell, Felicity, English Vocabulary in Use (Upper-intermediate), (Cambridge University Press, 2001).
 2. Kox, Cathy and Hill, David, EAP now! (Pearson, Education Ltd 2004)
 3. odabrani materijali iz časopisa i s interneta.

Rječnici:

 1. Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford University Press, 2003).
 2. Bujas, Željko Veliki hrvatsko-engleski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.
 3. Bujas, Željko Veliki englesko-hrvatski rječnik, Nakladni zavod Globus, 2001.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba anonimne ankete nakon  održanih predavanja, analiza uspjeha studenata.

Individualne konsultacije.

Ostale informacije: