Prevođenje i europske integracije

 

Naziv kolegija:
Prevođenje i europske integracije
Šifra ISVU:
65854
Šifra MOZVAG:
EL024
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - prevoditeljski smjer)
1.g., 2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šoštarić, Blaženka
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s pojmovno-terminološkim aparatom Europske unije te taj isti aparat povezati sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, uputiti studente u literaturu, izvore i publikacije koje predstavljaju svakodnevnu pomoć prevoditeljima, zatim ih upoznati sa sustavom prevođenja s engleskog na hrvatski jezik, s hrvatskog na  engleski jezik te ih osvijestiti o razlikama. Uz to, općenito ih uvesti u prevođenje zakonodavstva koje obuhvaća sva poglavlja pravne stečevine Europske zajednice te zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prikazati povijesni razvoj europskih integracija
 • objasniti ulogu i aktivnosti pojedinih institucija EU-a
 • prevesti pojmove vezane uz europske integracije s engleskog na hrvatski jezik i obratno
 • prevesti osnovne vrste dokumenata pravne stečevine EU-a (acquis communautaire) na hrvatski jezik
 • prevesti dijelove hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik
 • samostalno koristiti prevoditeljske alate i priručnike prevoditeljske službe EU-a

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija dijeli se u dvije tematske cjeline. U prvoj je težište na prevođenju pravne stečevine Europske zajednice (acquis communautaire) na hrvatski jezik, tj. upoznavanje s područjima pravne stečevine, osnovama pravne terminologije, vrstom te strukturom samih dokumenata. Prvi dio također obuhvaća istraživanje baza podataka Europske unije, rad njezinih institucija odgovornih za prevođenje te njihovu interakciju, uz prikaz rada institucija državne uprave Republike Hrvatske koje su zadužene za prevođenje pravne stečevine na hrvatski jezik. Drugi dio kolegija obuhvaća suprotni smjer, tj. prevođenje hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik. Budući da se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje te će se nastavljati usklađivati s pravnom stečevinom Europske zajednice, ova tematska cjelina obuhvaća terminološku i strukturnu usporedbu dokumenata Unije i Republike Hrvatske, tj. komparativnu analizu. Uz to, drugi dio pruža osnovni uvid u terminologiju i strukturu zakonodavstva Republike Hrvatske, vrste dokumenata, suvremene načine istraživanja baza podataka hrvatskog zakonodavstva te uvid u rad institucija državne uprave Republike Hrvatske zaduženih za prevođenje hrvatskog zakonodavstva na engleski jezik.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza video0materijala slušanje izlaganja, priprema izlaganja, samostalna uporaba i analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava prikazati povijesni razvoj europskih integracija aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kvizovi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza video0materijala slušanje izlaganja, priprema izlaganja, samostalna uporaba i analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava objasniti ulogu i aktivnosti pojedinih institucija EU0a aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, kvizovi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, zadatak prijevoda i analize primjera slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava, prevođenje tekstova prevesti pojmove vezane uz europske integracije s engleskog na hrvatski jezik i obratno aktivnost studenata u nastavi, kvizovi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, zadatak prijevoda i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prevođenje tekstova prevesti osnovne vrste dokumenata pravne stečevine EU0a (acquis communautaire) na hrvatski jezik aktivnost studenata u nastavi, kvizovi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, zadatak prijevoda i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, prevođenje tekstova prevesti dijelove hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik aktivnost studenata u nastavi, kvizovi, pismeni ispit, portfolio
predavanje, radionica slušanje izlaganja, prevođenje, rasprava, postavljanje i rješavanje problema u okviru projektnog zadatka samostalno koristiti prevoditeljske alate i priručnike prevoditeljske službe EU0a aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit, portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 70%
Kontinuirano praćenje 0,75 30%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60% ocjenskih bodova  iz kolokvija.

 

Po elementima praćenja i provjeravanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova:

kontinuirano provjeravanje znanja (2 kolokvija) – 70 bodova

kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, prijevodi) – 30 bodova

Skala ocjenjivanja je sljedeća:

0-59 bodova – 1

60 – 69 bodova – 2

70 – 79 bodova  – 3

80 – 90 bodova  – 4

91 – 100 bodova  - 5

Studenti koji ne ostvare prag od 60% ocjenskih bodova na kolokvijima moraju pristupiti završnom pismenom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija (ostvareni uspjeh na kolokvijima čini 50% ocjenskih bodova iz pismenog ispita).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, pristupiti kolokvijima te se redovito pripremati za nastavu kako bi ostvarili pravo na potpis.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Emma Wagner, Svend Bech and Jesús M. Martínez Translating for the European Union Institutions, St. Jerome Publishing, Manchester, 2002
 2. Fight the Fog: http://europa.eu.int/comm/translation/en/ftfog/
 3. Interinstitutional Style Guide: http://publications.eu.int/code/en/en-000500.htm
 4. European Commission Directorate General for translation Commission Style Guide, 2005 : http://europa.eu.int./comm/translation/writing/style_guides/english/style_guide_en.pdf
 5. Priručnik za prevođenje pravnih akata Europske unije, Ministarstvo za europske integracije, Zagreb, 2002
 6. Susan Šarčević, New Approach to Legal Translation, Kluwer Law International, 1997
 7. Roberto Mayoral Asensio, Translating Official Documents, Manchester, St. Jerome Publishing, 2003

Dopunska literatura:

 1. Ministarstvo europskih integracija: http://www.mei.hr
 2. Delegation of the European Commission to the Republic of Croatia - http://www.delhrv.cec.eu.int/welcome.htm
 3. Gateway to the European Union: http://europa.eu.int/
 4. European Commission:  http://europa.eu.int/comm/index_en.htm
 5. CELEX: http://europa.eu.int/celex/
 6. EURLEX: http://europa.eu.int/eur-lex/
 7. European Parliament:  http://www.europarl.eu.int/
 8. The Council of the European Union:  http://ue.eu.int/en/summ.htm
 9. CURIA: http://curia.eu.int/en/index.htm
 10. Enlargement:  http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html
 11. Education and Training:  http://www.europa.eu.int/comm/education/index_en.html
 12. External Relations:  http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/index.htm
 13. European Ombudsman: http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/en/default.htm
 14. European Court of Auditors: http://www.eca.eu.int/EN/menu.htm
 15. European Economic and Social Committee: http://www.ces.eu.int/pages/en/home.asp
 16. Committee of Regions: http://www.cor.eu.int

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija.

Ostale informacije: