Istraživanja u nastavi engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Istraživanja u nastavi engleskog jezika
Šifra ISVU:
75608
Šifra MOZVAG:
EL028
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavičić Takač, Višnja
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta

 • pružiti studentima uvid u osnovne metode znanstvenih istraživanja procesa usvajanja drugog jezika;
 • razviti sposobnost interpretacije i kritičke analize provedenih istraživanja usvajanja drugog jezika i njihovih implikacija za nastavu;
 • razviti sposobnost promišljanja postupaka vezanih za pojedine faze istraživanja, od, planiranja, provedbe i analize istraživanja, do pismene i usmene prezentacije provedenog istraživanja;
 • razviti svjesnost o značaju istraživanja za razvoj teorije i prakse učenja i poučavanja drugog i stranog jezika;
 • razviti svijest o etičkim načelima istraživanja usvajanja drugog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati problem koji želi istražiti
 • sažeti relevantnu literaturu
 • oblikovati hipoteze i ciljeve istraživanja
 • izabrati odgovarajuću metodu istraživanja
 • kvantitativno i kvalitativno analizirati prikupljene podatke
 • interpretirati rezultate istraživanja
 • kritički promišljati o istraživanjima usvajanja drugog i stranog jezika i njihovim implikacijama za nastavu uvažavajući osnovna etička načela i pravila struke

Sadržaj predmeta:

Kolegij je uvod u teorijske i praktične aspekte znanstvenih istraživanja procesa usvajanja drugog jezika, te njihove implikacije kako za razvoj teorije, tako i za praksu učenja i poučavanja drugog jezika.

U teorijskom dijelu kolegija daje se pregled metoda koje se primjenjuju u znanstvenim istraživanjima, razmatraju njihove prednosti i nedostaci, kao i mogućnost i neophodnost njihove triangulacije na temelju analize i diskusije stručnih i znanstvenih članaka. Posebno se analiziraju pristupi i postupci u provedbi istraživanja počevši od planiranja istraživanja, što uključuje postavljanje problema, formuliranje hipoteze i određivanje ciljeva, te postavljanje kriterija za odabir metode istraživanja u skladu s postavljenim ciljem, kontekstom i praktičnim ograničenjima istraživanja. Analiziraju se  načini prikupljanja podataka. U sklopu razmatranja načina kvantitativne i kvalitativne analize prikupljenih podataka govori se i o osnovnim metode statističke analize. Analiziraju se načini izvještavanja o provedenom istraživanju.

U praktičnom dijelu kolegija, studenti primijenjuju stečena znanja na istraživanju manjeg opsega koje provode.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganje, rasprava, analiza literature, postavljanje problema definirati problem koji želi istražiti aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad
zadatak čitanja, seminarsko izlaganje analiza literature sažeti relevantnu literaturu usmeno izlaganje, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganje, rasprava, analiza literature, postavljanje problema oblikovati hipoteze i ciljeve istraživanja aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganje, rasprava, analiza literature, postavljanje i rješavanje problema izabrati odgovarajuću metodu istraživanja aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganje, rasprava, analiza kvantitativno i kvalitativno analizirati prikupljene podatke aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak slušanje izlaganje, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje interpretirati rezultate istraživanja aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad
predavanje, grupna rasprava, samostalni istraživački zadatak, seminarsko izlaganje slušanje izlaganje, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje kritički promišljati o istraživanjima usvajanja drugog i stranog jezika i njihovim implikacijama za nastavu uvažavajući osnovna etička načela i pravila struke aktivnost u nastavi, usmeno izlaganje, seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 2,2 60%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 1,7 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati. Ako student izostane više od 30%, neće dobiti potpis, kao ni ukoliko ukupno ostvari manje od 40% ocjene. Plagiranje seminarskoga rada kažnjava se negativnom ocjenom (0%) bez mogućnosti nadoknade.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Larsen-Freeman, Diana and Michael H. Long (1993) An Introduction to Second Language Acquisition Research. London, New York: Longman.
 2. Porte, Graeme Keith (2002) Appraising Research in Second Language Learning. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 3. Mackey, A. & Gass, S.M. (2005). Second Language Research: Methodology and Design. Lawrence Erlbaum Associates.
 4. Nunan, D. & M. Swan (eds) (1992): Research Methods in Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Bailey, Katheen (2001) Action Research, Teacher Research, and Classroom Research in Langauge Teaching. in Celce-Murcia, Marianne (ed.) Teaching English as a Second or Foreign Language. Heinle & Heinle, 489-498.

Dopunska literatura:

 1. Bailey, K. et al (eds.) (1996) Voices from the Language Classroom: Qualitative Research in Second Language Education. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Brown, James Dean (2001) Using Surveys in Language Programs. CUP
 3. Brown, James Dean & Ted Rodgers (2002) Doing Second Language Research. Oxford University Press.
 4. Ellis, Rod (2001) SLA Research and Language Teaching. OUP
 5. Freeman, Donald (1998) Doing Teacher Research: from inquiry to understanding. Heinle & Heinle

članci iz časopisa (Applied Linguistics; Language Learning; Studies in Second Language Acquisition; TESOL Quarterly; System, International Review of Applied Linguistics)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: