Metodika nastave engleskog jezika

 

Naziv kolegija:
Metodika nastave engleskog jezika
Šifra ISVU:
65848
Šifra MOZVAG:
ELT901
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija:

 • pružiti uvid u ključna praktična pitanja poučavanja engleskog kao stranog jezika;
 • razviti sposobnost analitičkog i kritičkog promišljanja procesa i aspekata poučavanja engleskog kao stranog jezika;
 • osposobiti studente da na temelju postavljenih kriterija odabiru adekvatne metode i postupke poučavanja engleskog kao stranog jezika u skladu s kontekstom poučavanja;
 • osposobiti studente da znanja engleskog jezika stečena u kolegijima iz matične struke te teorijska znanja o temeljnim postavkama učenja i poučavanja jezika stečena u pedagoško-didaktičkim i glotodidaktičkim kolegijima koje su odslušali primijene u samostalnom planiranju, izvođenju, analizi i evaluaciji nastavnog sata engleskog kao stranog jezika na svim stupnjevima poučavanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati različite praktične aspekte poučavanja stranih jezika s obzirom na dob i razinu znanja učenika
 • prepoznati odgovornost sudionika nastavnog procesa
 • objasniti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina
 • odrediti opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 • primijeniti prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja

Sadržaj predmeta:

Kolegij se bavi praktičnim pitanjima poučavanja raznih aspekata engleskog jezika u tri osnovne dobne skupine (predškolska i rana školska dob, starija školska dob, odrasli učenici) i na tri osnove razine znanja jezika (početni, srednji i napredni stupanj u učenju jezika). Radi stjecanja sposobnosti adekvatnog izbora i načina primjene raznovrsnih metoda i postupaka koji se koriste u poučavanju fonološke i grafijske razine engleskog jezika, u poučavanju morfosintaktičkih struktura i leksičkih jedinica engleskog jezika te u razvijanju jezičnih vještina, posebna se pozornost posvjećuje osvješćivanju studenata o karakteristikama, prednostima i nedostacima pojedinih metoda, postupaka i tipova vježbi. Studenti se također upoznaju s načinom analize i ispravljanja učenikovih pogrešaka. U kolegiju se nadalje tematizira obrada sadržaja kulture i civilizacije, obrada autentičnih tekstova (književni tekstovi, stručni tekstovi i novinski članci na jeziku cilju), primjena igara i medija u nastavi engleskog jezika, projekti u nastavi engleskog jezika, kriteriji za analizu i odabir nastavnih materijala za učenje engleskog jezika

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje sadržaja, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, aktivno sudjelovanje analizirati različite praktične aspekte poučavanja stranih jezika s obzirom na dob i razinu znanja učenika aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava i analiza video0materijala/pedagoške dokumentacije sustavno opažanje, analiza literature, aktivno sudjelovanje prepoznati odgovornost sudionika nastavnog procesa aktivnost studenata u nastavi
izlaganje sadržaja, suradničko učenje, grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, analiza primjera, čitanje i analiza literature objasniti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja jezičnih znanja i vještina aktivnost studenta u nastavi, kraći pisani zadatci
grupna rasprava i analiza pedagoške dokumentacije, projektno istraživanje sustavno opažanje, analiza primjera, aktivno sudjelovanje, primjena naučenoga odrediti opće ciljeve nastavnoga sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti aktivnost u nastavi, projektna aktivnost
samostalni zadatak, projektno istraživanje suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, izrada projekta, primjena i prezentacija naučenoga primijeniti prikladne metode i postupke poučavanja i vrednovanja seminarski rad, projektno istraživanje, završno izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Projekt

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,1 50%
Kontinuirano praćenje 0,3 15%
Pohađanje nastave 0,7 0%
Projekt 0,9 35%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(kontinuirano provjeravanje znanja x 0,5) + (projekt x 0,35) + (kontinuirano praćenje x 0,15).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

kontinuirano provjeravanje – 5

projekt - 4

kontinuirano praćenje – 5

(5 x 0,5) + (4 x 0,35) + (5 x 0,15) = 2,5 + 1,4 + 0,75 = 4,65

Konačna ocjena 4,65 → izvrstan (5)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, odraditi pripremu i prezentaciju projekta, usmeno izlaganje te pravovremeno predati domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Harmer, Jeremy (2003) The Practice of English Language Teaching. (revised) Longman
 2. Tanner, Rosie i Catherine Green (2001) Tasks for Teacher Education: a reflective approach. Coursebook. Longman.
 3. Ur, Penny (1996) A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Dopunska literatura:

 1. Carter, Ronald i David Nunan (eds) (2001) The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages. Cambridge University Press
 2. Gower, Roger et al (1995) Teaching Practice Handbook. Macmillan Heinemann.
 3. Scrivener, Jim (1994) Learning Teaching. Macmillan Heinemann.
 4. Članci iz časopisa (ELT Journal, Strani jezici, English Teaching Professional, Forum)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza prolaznosti i uspjeha na ispitu

Ostale informacije: