Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju

 

Naziv kolegija:
Ljubav, seks i brak u Miltonovom Izgubljenom raju
Šifra ISVU:
65776
Šifra MOZVAG:
EL050
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berić, Borislav
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovog kolegija je upoznati studente s nekim od najvažnijih ideja koje su regulirale pojmove ljubavi, seksualnog ponašanja i braka u književnom kontekstu Miltonovog Izgubljenog raja, isto kao u širem povijesnom okruženju. Od studenata se očekuje da postanu kulturno osviješćeni o političkim implikacijama privatnog života te da unaprijede svoje analitičke, istraživačke i retoričke sposobnosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti dominantne ideje koje su regulirale pojmove ljubavi, seksa i braka u različitim povijesnim razdobljima
  • usporediti Miltonovo djelo i kulturno/povijesno okruženje
  • ispitati društvene i političke implikacije privatnog života
  • slijediti etičke norme pri izradi znanstvenih radova
  • samostalno napisati znanstveni rad

Sadržaj predmeta:

Studenti će pročitati Miltonov Izgubljeni raj s posebnim naglaskom na teme ljubavi, seksa i braka. Mada je ovaj kolegij usredotočen na Miltonovo najveće pjesničko djelo, uključeni su i izvadci drugih relevantnih tekstova poput Miltonove proze, Biblije, Platonove Republike, Augustinovog Božjeg grada, Crkvenog prava, Priručnika o ponašanju kao i mnogi drugi teološki i pravni dokumenti iz Miltonovog vremena i ranijih razdoblja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti dominantne ideje koje su regulirale pojmove ljubavi, seksa i braka u različitim povijesnim razdobljima aktivnosti studenata u nastavi
predavanje, grupna rasprava analiza literature, rasprava, sustavno zapažanje i zaključivanje usporediti Miltonovo djelo i kulturno/povijesno okruženje kvizovi, referat
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava rasprava, sustavno zapažanje i zaključivanje ispitati društvene i političke implikacije privatnog života seminarski rad
seminarsko izlaganje, grupna rasprava samostalna uporaba literature slijediti etičke norme pri izradi znanstvenih radova seminarski rad, referat
radionica pisanje eseja samostalno napisati znanstveni rad seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Referat

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 1 60%
Kontinuirana provjera znanja 0,75 10%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 0,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena dobiva na sljedeći način:

91 – 100%      izvrstan (5)

81 – 90,9%     vrlo dobar (4)

71 – 80,9%     dobar (3)

61 – 70,9%     dovoljan (2)

Angažiranost u nastavi se ocjenjuje na sljedeći način:

Student prikuplja bodove tijekom nastave putem kratkih provjera i sudjelovanjem u nastavi. Student će dobiti za ovu komponentu postotak (0-10%) proporcionalan zbroju osvojenih bodova.

Esej se ocjenjuje na sljedeći način (iznosi 30% konačne ocjene):

0% = Rad nije napisan ili je plagijat.

1-6% = Rad ne zadovoljava formalne kriterije.

7-12% = Rad zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

13-18% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i pravopisne pogreške. 

19-24% = Rad zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i pravopisne pogreške.

25-30% = Rad je iscrpan, gramatički i pravopisno točan.

Referat se ocjenjuje na sljedeći način (iznosi 30% konačne ocjene):

0% Referat nije pripremljen i predstavljen

1-6% Referat ne zadovoljava formalne kriterije

7-12% Referat zadovoljava formalne kriterije, ali su uočeni veći nedostatci na sadržajnom planu.

13-18% = Referat zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene veće gramatičke i izgovorne pogreške u prezentaciji.

19-24% = Referat zadovoljava formalno i sadržajno, ali su uočene manje gramatičke i izgovorne pogreške u prezentaciji.

25-30% = Referat je iscrpan, gramatički i izgovorno točan.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati,  pravovremeno predati pismene radove i održati referat da bi ostvarili pravo na potpis.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Fowler, Alastair, ed. Milton: Paradise Lost. 2d ed. Harlow: Longman, 1998.
  2. McCarthy, Conor, ed. Love, Sex and Marriage in the Middle Ages: A Sourcebook. London and New York: Routledge, 2004.

Dopunska literatura:

  1. Lewis, C. S. A Preface to Paradise Lost, Being the Ballard Matthews Lectures: Delivered at University College, North Wales, 1941. London: Oxford UP, 1942.
  2. Ludwig, Paul W. Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory. Cambridge: Cambridge UP, 2002.
  3. Turner, James Grantham. One Flesh: Paradisal Marriage and Sexual Relations in the Age of Milton. Oxford: Clarendon P, 1993

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

studenti na kraju semestra ispunjavaju anonimni upitnik i ocjenjuju sadržaje predmeta i uspješnost izvođenja nastave. uvažavaju se i statistički pokazatelji uspješnosti: prolaznost, prosjek ocjena i zainteresiranost za upis predmeta.

Ostale informacije: