Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

Naziv kolegija:
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
Šifra ISVU:
50636
Šifra MOZVAG:
EL027
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
30
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s temeljnim načelima poučavanja stranog jezika učenicima rane školske dobi;
 • upoznati studente s metodama i postupcima poučavanja engleskog kao stranog jezika učenicima rane školske dobi;
 • osvijestiti studente o psiho-kognitivno i motoričkim obilježjima učenika rane školske dobi i njihovim potrebama;
 • osposobiti studente za samostalno izvođenje nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti temeljne postavke učenja engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 • objasniti osnovne principe i postupke poučavanja engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi
 • analizirati metode i postupke poučavanja i vrednovanja jezičnih vještina i znanja u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 • zastupati primjenu etičkih standarda u poučavanju engleskog kao stranog jezika
 • samostalno pripremiti nastavni sat s učenicima rane školske dobi u skladu s temeljnim načelima i postavkama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi
 • samostalno izvesti i analizirati nastavnu jedinicu s učenicima rane školske dobi

Sadržaj predmeta:

U teorijskom dijelu kolegija studenti stječu spoznaje o temeljnim postavkama učenja i osnovnim principima i postupcima poučavanja engleskog jezika učenicima rane školske dobi(do 10 godina). Obrađuju se sljedeće teme: razlozi uključivanja stranih jezika u nastavni program za učenike rane školske dobi; osobine djeteta u Piagetovoj fazi konkretnih operacija i njegove mogućnosti i ograničenja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području; pregledni prikaz postupaka u poučavanju jezičnih znanja i vještina primjerenih učenicima mlađe školske dobi (igre, pjesmice i brojalice, dramske aktivnosti, priče i sl.); pogreške i odnos prema pogreškama; uloga audiovizualnih medija u nastavi s učenicima rane školske dobi; način praćenja i vrednovanja učenikovih postignuća; razvijanje jezične i kulturološke svjesnosti. U praktičnom dijelu kolegija studenti pripremaju i izvode po jedan kratki projekt, hospitiraju na najmanje 10 nastavnih sati u osnovnoj školi u kojoj se engleski jezik podučava u nižim razredima u okviru redovne, izborne ili fakultativne nastave, promatraju i analiziraju prvo dijelove, a potom i cijele nastavne sate pod mentorstvom predmetnog nastavnika, sudjeluju u pripremi i izvođenju dijela i cijelog nastavnog sata u radilištu izvan Fakulteta, uz nadzor nositelja kolegija.   

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature objasniti temeljne postavke učenja engleskog jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, pisana provjera  
grupna rasprava i analiza video materijala/pedagoške dokumentacije sustavno opažanje, učenje po modelu, analiza literature objasniti osnovne principe i postupke poučavanja engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, prezentacija, pisana provjera  
grupna rasprava, analiza video materijala/pedagoške dokumentacije sustavno opažanje, analiza primjera, samostalna uporaba literature, primjena naučenoga analizirati metode i postupke poučavanja i vrednovanja jezičnih vještina i znanja u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, pisana provjera  
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak sustavno praćenje, analiza primjera, primjena naučenoga, suradnja, aktivno sudjelovanje zastupati primjenu etičkih standarda u poučavanju engleskog kao stranog jezika aktivnost studenta u nastavi  
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak izrada projekta, primjena naučenoga, suradnja, oblikovanje pripreme za nastavni sat, samostalna uporaba literature samostalno pripremiti nastavni sat s učenicima rane školske dobi u skladu s temeljnim načelima i postavkama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi samostalno istraživanje/projektna aktivnost, pisano izvješće  
projektno istraživanje, izlaganje, diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, samostalno izvođenje nastavne jedinice, opservacijsko učenje, sustavno opažanje i zaključivanje samostalno izvesti i analizirati nastavnu jedinicu s učenicima rane školske dobi samostalno izvođenje nastavne jedinice, projektno istraživanje, pismeno izvješće  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Praktični rad 1 30%
Referat 1 30%
Usmeni ispit 2 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

 

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata, ocjena iz pripreme nastavne jedinice (praktični rad) i usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 30% konačne ocjene čini ocjena iz pripreme nastavne jedinice te 40% čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Student je ostvario ocjenu 4 iz referata, 3 iz pripreme nastavne jedinice i 3 iz usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ref. x 0,3) + (prip. x 0,3) + (isp x 0,4).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,3) + (3 x 0,4) = 1,2 + 0,9 + 1,2 =  3,3 = 3

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i ako je održao referat te praktičan rad. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aleksa Varga, M., Molnar, D. (2022) Nastava stranog jezika u ranoj školskoj dobi. Zagreb: Školska knjiga
 2. Nunan, D. (2006) Practical Teaching: Young Learners, Mc Graw Hill Higher Education ili
 3. Brewster, J., Ellis G., Girard D. (2003) The Primary English Teacher’s Guide. Penguin; ili
 4. Cameron, L. (2002) Teaching Languages to Young Learners. CUP

 

Dopunska literatura:

 1. Pinter, A. (2006) Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers), Oxford University Press.
 2. Vrhovac, Y. i suradnici (ur.) (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naklada Naprijed
 3. Bori, P. (2008) Practical Advice on How to Teach Grammar to Primary Pupils by Games: Tips and Hints-Grammar Teaching to Young Learners, VDM Verlag
 4. Halliwell, S. (2002) Teaching English in the Primary Classroom. Longman
 5. Vale, D., Feunteun, A. (1995) Teaching Children English. A training course for teachers of English to Children. CUP
 6. Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik. Školska knjiga, Zagreb.

 

Odabrana poglavlja iz:

 1. Vilke, M. i Vrhovac, Y. (ur.) (1993) Children and Foreign Languages I. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 2. Vilke, M., Vrhovac, Y. (ur.) (1995) Children and Foreign Languages II. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 3. Vrhovac, Y.  (ur.) (2001) Children and Foreign Languages III. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 4. članci iz časopisa

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije:

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad, Referat, Usmeni ispit