Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

 

Naziv kolegija:
Nastava engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
Šifra ISVU:
50636
Šifra MOZVAG:
EL027
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Molnar, Draženka
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta

 • upoznati studente s temeljnim načelima poučavanja stranog jezika učenicima rane školske dobi;
 • upoznati studente s metodama i postupcima poučavanja engleskog kao stranog jezika učenicima rane školske dobi;
 • osvijestiti studente o psiho-kognitivno i motoričkim obilježjima učenika rane školske dobi i njihovim potrebama;
 • osposobiti studente za samostalno izvođenje nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi..

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti temeljne postavke učenja engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 • objasniti osnovne principe i postupke poučavanja engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi
 • analizirati metode i postupke poučavanja i vrednovanja jezičnih vještina i znanja u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi
 • zastupati primjenu etičkih standarda u poučavanju engleskog kao stranog jezika
 • samostalno pripremiti nastavni sat s učenicima rane školske dobi u skladu s temeljnim načelima i postavkama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi
 • samostalno izvesti i analizirati nastavnu jedinicu s učenicima rane školske dobi

Sadržaj predmeta:

U teorijskom dijelu kolegija studenti stječu spoznaje o temeljnim postavkama učenja i osnovnim principima i postupcima poučavanja engleskog jezika učenicima rane školske dobi (do 10 godina). Obrađuju se sljedeće teme: razlozi uključivanja stranih jezika u nastavni program za učenike rane školske dobi; osobine djeteta u Piagetovoj fazi konkretnih operacija i njegove mogućnosti i ograničenja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području; pregledni prikaz postupaka u poučavanju jezičnih znanja i vještina primjerenih učenicima mlađe školske dobi (igre, pjesmice i brojalice, dramske aktivnosti, priče i sl.); pogreške i odnos prema pogreškama; uloga audiovizualnih medija u nastavi s učenicima rane školske dobi; način praćenja i vrednovanja učenikovih postignuća; razvijanje jezične i kulturološke svjesnosti. U praktičnom dijelu kolegija studenti pripremaju i izvode po jedan kratki projekt, hospitiraju na najmanje 10 nastavnih sati i analiziraju prvo dijelove, a potom i cijeli nastavni sat, sudjeluju u pripremi i izvođenju dijela 2 nastavna sata i  2 cijela nastavna sata.      

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature objasniti temeljne postavke učenja engleskog jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, pisana provjera  
grupna rasprava i analiza video materijala/pedagoške dokumentacije sustavno opažanje, učenje po modelu, analiza literature objasniti osnovne principe i postupke poučavanja engleskoga kao stranoga jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, prezentacija, pisana provjera  
grupna rasprava, analiza video materijala/pedagoške dokumentacije sustavno opažanje, analiza primjera, samostalna uporaba literature, primjena naučenoga analizirati metode i postupke poučavanja i vrednovanja jezičnih vještina i znanja u nastavi engleskog jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenta u nastavi, pisana provjera  
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak sustavno praćenje, analiza primjera, primjena naučenoga, suradnja, aktivno sudjelovanje zastupati primjenu etičkih standarda u poučavanju engleskog kao stranog jezika aktivnost studenta u nastavi  
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni praktični zadatak izrada projekta, primjena naučenoga, suradnja, oblikovanje pripreme za nastavni sat, samostalna uporaba literature samostalno pripremiti nastavni sat s učenicima rane školske dobi u skladu s temeljnim načelima i postavkama poučavanja engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi samostalno istraživanje/projektna aktivnost, pisano izvješće  
projektno istraživanje, izlaganje, diskusija suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature, samostalno izvođenje nastavne jedinice, opservacijsko učenje, sustavno opažanje i zaključivanje samostalno izvesti i analizirati nastavnu jedinicu s učenicima rane školske dobi samostalno izvođenje nastavne jedinice, projektno istraživanje, pismeno izvješće  

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Projekt 1,6 40%
Kontinuirana provjera znanja 1,4 30%
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Usmeno izlaganje 0,7 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(projekt x 0,4) + (kontinuirano provjeravanje znanja x 0,3) + (izlaganje x 0,2) + (kontinuirano praćenje x 0,1).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

projekt – 4

kontinuirano provjeravanje znanja – 5

izlaganje - 5

kontinuirano praćenje – 5

(4 x 0,4) + (5 x 0,3) + (5 x 0,2) + (5 x 0,1) = 1,6 + 1,5 + 1 + 0,5 = 4,6

Konačna ocjena 4,6 → izvrstan (5)

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, odraditi pripremu i prezentaciju projekta, usmeno izlaganje te pravovremeno predati domaće zadaće da bi ostvarili pravo na potpis. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalnu prolaznu ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Annamaria Pinter (2006) Teaching Young Language Learners (Oxford Handbooks for Language Teachers), Oxford University Press.
 2. David Nunan (2006) Practical Teaching: Young Learners, Mc Graw Hill Higher Education
 3. Brewster, Jean i Gail Ellis with Denis Girard (2003) The Primary English Teacher’s Guide. Penguin; ili
 4. Cameron, Lynne (2002) Teaching Languages to Young Learners. CUP
 5. Vrhovac, Y. i suradnici (ur.) (1999). Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naklada Naprijed

Dopunska literatura:

 1. Petra Bori (2008) Practical Advice on How to Teach Grammar to Primary Pupils by Games: Tips and Hints-Grammar Teaching to Young Learners, VDM Verlag
 2. Halliwell, Susan (2002) Teaching English in the Primary Classroom. Longman
 3. Vale, David with Anne Feunteun (1995) Teaching Children English. A training course for teachers of English to Children. CUP
 4. Vilke, M. (1991) Vaše dijete i jezik. Školska knjiga, Zagreb.

Odabrana poglavlja iz:

 1. Vilke, M. i Y. Vrhovac (ur.) (1993) Children and Foreign Languages I. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 2. Vilke, M. i Y. Vrhovac (ur.) (1995) Children and Foreign Languages II. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 3. Vrhovac, Y.  (ur.) (2001) Children and Foreign Languages III. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 4. članci iz časopisa

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: