Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku

 

Naziv kolegija:
Sintaksa složene rečenice u engleskom jeziku
Šifra ISVU:
174025
Šifra MOZVAG:
ENG505
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Sintaksa jednostavne rečenice u engleskom jeziku
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Gradečak, Tanja
15
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija produbiti znanja o rečeničnoj strukturi u engleskom jeziku te proširiti pojmovno-terminološki aparat prikladan za sintaktičku raščlambu složene rečenice, osvijestiti studente za raznolikosti odnosa jezične forme i funkcije, osposobiti ih za analitičke postupke sintaktičke raščlambe složenijih rečeničnih struktura i stvaranja složenih sintaktičkih struktura te tako konkretno pridonijeti poboljšanju njihove komunikativne sposobnosti, tj. razumijevanja i izražavanja na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • razlikovati sintaktičke razine zavisnih i nezavisnih (su)rečenica u engleskom jeziku.
 • objasniti sintaktičku funkciju zavisnih surečenica u strukturi složenih rečenica.
 • usporediti semantičke uloge priložnih surečenica.
 • napraviti analizu rečenice metodom neposrednih sastavnica.
 • argumentirati ulogu i značenje pojedinih sintaktičkih elemenata pri analizi i sintezi složenih rečenica
 • primijeniti stečeno znanje u ostalim područjima studija engleskog jezika.

Sadržaj predmeta:

Sadržaj kolegija nastavak je na sustavni sintaktički opis engleskog jezika te pruža teorijsku i praktičnu nadogradnju na sintaksu fraze i sintaksu jednostavne rečenice. Kolegij je koncipiran kao detaljan analitički opis sustava višestruko složenih rečenica u engleskom jeziku gdje se polazi od opozicije jednostavne i složene rečenice te opozicije između nezavisno i zavisno složene rečenice.

 

Prva tematska cjelina daje opis nezavisno složenih rečenica, a poglavito njihovih strukturalnih odlika kao što su elipsa i sročnost te se opisuje i njihova značenjska uporaba. Daje se i pregled nefinitnih oblika rečenica i njihove uloge u rečeničnom ustrojstvu i značenjskom profilu rečenica.

Središnji je dio kolegija usmjeren k opisu zavisno složenih rečenica, a poglavito pojma ovisnosti i hijerarhijske strukture ovog tipa rečenica, njihove strukture i funkcija. Razmatra se pojam ovisnosti te prelazi na iscrpan opis pojedinih funkcionalnih, strukturnih i semantičkih tipova zavisnih rečenica (odnosnih, imeničkih te priložnih). Prikazi pojedinih tipova rečenica popraćeni su praktičnim vježbama i primjerima analize rečenica u kontekstu različitih tipova diskursa, od književnog do znanstvenog i novinarskog. Analiza se temelji na prepoznavanju neposrednih sastavnica predikatora, njihovih sintaktičkih funkcija i pojavnih oblika te analize rečenica metodom zagrada i stabalaca.

Naglasak je na praktičnoj analizi složenih tipova rečenica koja studentima omogućava snalaženje u zahtjevnijim tipovima tekstova na engleskom jeziku. Studenti će samostalnom analizom tekstova iz različitih, suvremenijih i tradicionalnijih, izvora uočavati tipične obrasce usložnjavanja sintaktičkog ustrojstva te biti u stanju i sintetizirati složenije strukture od onih jednostavnijih.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Kontinuirana provjera znanja 1 0%
Kontinuirano praćenje 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,3 0%
Seminarski rad 0,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima 2 pisana testa tijekom semestra i zadaća.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redoviti dolazak i sudjelovanje u nastavi, rješavanje zadataka analiza rečenica na satu, polaganje kolokvija.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Huddleston, R., G.K. Pullum, eds. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. [Sljedeća poglavlja: 2. Syntactic overview; 4. The clause complements; 9. Negation; 10. Clause type and illocutionary force]
 2. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London and New York: Longman. [Sljedeća poglavlja ili dijelovi poglavlja: 13. Coordination; 14. Subordination; 15. Syntactic and semantic functions of subordinate clauses]

Dopunska literatura:

 1. Greenbaum, S., R. Quirk (1990). A Student’s Grammar of the English Language. London: Longman.
 2. Huddleston, R. (1984). Introduction to the the Grammar of English. An Outline. Cambridge et al.: Cambridge University Press.
 3. Quirk, R., S. Greenbaum (1973). A University Grammar of English. London: Longman.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Putem anketa, praćenjem postotka prolaznosti studenata

Ostale informacije:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta