Metodika rada pedagoga II

 

Naziv kolegija:
Metodika rada pedagoga II
Šifra ISVU:
63500
Šifra MOZVAG:
PDA505
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
30
0
0
Gazibara, Senka
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

            Upoznati studente s temeljnim teorijskim postavkama pedagoškog savjetodavnog rada te ih osposobiti za povođenje individualnog i grupnog savjetodavnog rada s učenicima, roditeljima i drugim odraslim osobama u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Poseban naglasak stavit će se na proces informiranja i savjetovanja u profesionalnoj orijentaciji.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • komparativno objasniti različite teorijske pristupe pedagoškog savjetodavnog rada
 • razlučiti odnos pedagoškog savjetodavnog rada, pedagoškog vođenja i odgojnih terapijskih postupaka u provedbi s učenicima, roditeljima i suradnicima
 • analizirati faze/korake savjetodavnog rada prema pedagoškoj analizi i planu djelovanja
 • planirati pedagoške postupke za rješenje problema
 • primijeniti aktivnosti profesionalnog informiranja i savjetovanja
 • interpretirati tehnike osobnog koncepta savjetodavnog rada, vođenja ili terapijskog postupaka u stvarnoj/zamišljenoj odgojno-obrazovnoj situaciji uz etički pristup

Sadržaj predmeta:

Savjetovanje i pedagoške dimenzije savjetodavnog rada. Odnos pedagoškog savjetodavnog rada, pedagoškog vođenja i terapijskih postupaka. Suština, specifičnosti i pretpostavke pedagoškog savjetodavnog rada. Mogućnosti i ograničenja pedagoškog savjetodavnog rada. Znanja i vještine potrebne za pedagoško savjetovanje. Faze savjetodavnog rada , pedagoška dijagnoza. Put pronalaženja rješenja problema. Aktivnosti i uloge povezane s pedagoškim savjetovanjem. Individualni pedagoški savjetodavni rad. Grupni pedagoški savjetodavni rad, autoritet i odgovornost. Odnosi u procesu pedagoškog savjetovanja. Direktivni i nedirektivni savjetodavni rad. Metode i tehnike savjetodavnog rada. Specifičnosti pedagoškog savjetovanja s djecom i odraslima. Pedagog i pedagoško savjetovanje. Profesionalna orijentacija – obvezni dio obrazovnog djelovanja škole. Profesionalno informiranje, profesionalno savjetovanje. Profesionalno praćenje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza primjera slušanje, rad na tekstu, rasprava i uspoređivanje komparativno objasniti različite teorijske pristupe pedagoškog savjetodavnog rada kolokvij/pismeni  usmeni ispit
predavanje, seminarsko izlaganje, dramatizacija slušanje, razlikovanje na primjerima, uporaba pedagoškog  instrumentarija, kritička rasprava razlučiti odnos pedagoškog savjetodavnog rada, pedagoškog vođenja i odgojnih terapijskih postupaka u provedbi s učenicima, roditeljima i suradnicima kolokvij/pismeni i usmeni ispit, samostalan opis postupka
predavanje, pedagoška radionica slušanje, rad na primjerima, grupna rasprava analizirati faze/korake savjetodavnog rada prema pedagoškoj analizi i planu djelovanja kolokvij/pismeni i usmeni ispit, aktivnost studenata u prikazu slučaja
predavanje, seminarska nastava, video film slušanje, promatranje s analizom, prepoznavanje postupaka planirati pedagoške postupke za rješenje problema kolokvij/pismeni i usmeni ispit, rad na protokolima praćenja
predavanje, seminarska nastava,  primjer računalnog programa i web stranica opažanje i zaključivanje, kritička rasprava, izdvajanje aktivnosti za učenike i roditelje primijeniti aktivnosti profesionalnog informiranja i savjetovanja kolokvij/pismeni i usmeni ispit, primjer studentovog programa
predavanje, seminarska nastava, dramatizacija rasprava, rad na primjerima, simulacija situacije interpretirati tehnike osobnog koncepta savjetodavnog rada, vođenja ili terapijskog postupaka u stvarnoj/zamišljenoj odgojno-obrazovnoj situaciji uz etički pristup kolokvij/pismeni i usmeni ispit, samovrednovanje studenta, vrednovanje drugih studenata

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,5 40%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 0,5 20%
Usmeni ispit 1,5 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

70 bodova (ili %) 2 kolokvija tijekom semestra ili nakon održane nastave cjeloviti pismeni ispit, 30 bodova ( ili %) seminarska nastava i aktivnosti na seminarskoj Nakon održane nastave bodovi se zbrajaju i ukupan iznos bodova povezuje se s odogovarajućom ocjenom. U slučaju nezadovoljstva ocjenom može se student odlučiti i odgovarati usmeno.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminarski rad – 5

Kolokviji ili pisani ispit – 4

Usmeni ispit - 4

(5 x 0,2) + (4 x 0,4) + (4x 0,4) = 1 + 1,6 + 1,6= 4,2

Konačna ocjena 4,2 → vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati, a vrednuju se i ocjenjuju svi ostali navedeni elementi praćenja njihova rada.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Janković, J. (1997), Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
 2. Jelavić, F. (1996), Kako (pravilno) izabrati zanimanje. Đakovo: Tempo.
 3. Jurić, V. (2004), Metodika rada pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Juul, J. (1995), Razgovori s obiteljima – perspektive i procesi. Zagreb: Alineja.
 5. Resman, M. (2000), Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.

Dopunska literatura:

 1. Brajša, P. (1996), Umijeće razgovora. Pula: C.A.S.H.
 2. Hechler, O. (2012), Pedagoško savjetovanje. Zagreb: Erudita
 3. Reardon, K. K. (1998), Interpersonalna komunikacija. Zagreb: Alinea.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: