Metodika rada pedagoga II

 

Naziv kolegija:
Metodika rada pedagoga II
Šifra ISVU:
200914
Šifra MOZVAG:
PDA505
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
30
0
0
Filipov, Mia
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je omogućiti studentima razvoj osnovnih metodičkih kompetencija u području praćenja i unaprjeđivanja nastave, stručnoga usavršavanja te suradničkog i partnerskog odnosa s roditeljima te upoznavanje s kompetencijskim pristupom u profesionalnome razvoju pedagoga i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika od stažiranja do napredovanja u zvanju

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenoga kolegija student će moći:

 • sastaviti  popis  temeljnih  kompetencija  pedagoga;
 • oblikovati pedagoški savjetodavni rad ili pedagoško vođenje;
 • predvidjeti prioritete i postupke u radu s učenicima, učiteljima/nastavnicima, roditeljima i drugim suradnicima, kako u grupnom tako i individualnom radu;
 • odrediti faze/korake savjetodavnog rada;
 •  procjenjivati djelotvornost postupaka u odgojnom i savjetodavnom radu;
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu

Sadržaj predmeta:

Kompetencijski profil pedagoga. Savjetovanje i pedagoške dimenzije savjetodavnog rada. Odnos pedagoškog savjetodavnog rada, pedagoškog vođenja i drugih stručnih postupaka. Suština, specifičnosti i pretpostavke pedagoškog savjetodavnog rada. Znanja i vještine potrebne za pedagoško savjetovanje. Prepoznavanje potreba za savjetovanjem i faze savjetodavnog rada. Individualni pedagoški savjetodavni rad. Grupni pedagoški savjetodavni rad. Odnosi u procesu pedagoškog savjetovanja. Direktivni i nedirektivni savjetodavni rad. Metode i postupci savjetodavnoga rada. Specifičnosti pedagoškog savjetovanja s djecom i odraslima. Pedagog i pedagoško savjetovanje. Profesionalna orijentacija kao dio odgojno-obrazovnog djelovanja škole: profesionalno informiranje, savjetovanje i praćenje. Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj učitelja/nastavnika i pedagoga. Oblici rada pedagoga i roditelja u izgradnji partnerskog odnosa. Rad pedagoga u predškolskoj ustanovi. Pedagog u učeničkom domu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava. Sastaviti  popis  temeljnih  kompetencija  pedagoga   Seminarski rad, popunjen kompetencijski upitnik                                
Predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, diskusija
suradničko učenje,
Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, aktivno sudjelovanje. Oblikovati pedagoški savjetodavni rad ili pedagoško vođenje, Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, grupna rasprava , analiza primjera iz posjeta odgojno-obrazovnih ustanova, suradničko učenje, analiza video-materijala
 
Slušanje izlaganja, analiza primjera, rasprava, sustavno opažanje i zaključivanje, postavljanje i rješavanje problema, simulacija.
 
Predvidjeti prioritete i postupke u radu s učenicima, učiteljima/nastavnicima, roditeljima i drugim suradnicima, kako u grupnom tako i individualnom radu, Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit
Predavanje, seminarsko izlaganje, analiza pedagoške dokumentacije, pedagoška radionica Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, suradnja, aktivno sudjelovanje, Procjenjivati djelotvornost postupaka u odgojnom i savjetodavnom radu Seminarski rad, kolokvij/pismeni ispit, usmeni ispit, poster prezentacija
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0%
Pismeni ispit 0,5 0%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 0,5 0%
Usmeni ispit 0,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminara i ocjena iz završnog pismenog ispita: 15% konačne ocjene čini ocjena iz seminara, a 60% konačne ocjene čini ocjena iz završnog pismenog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje na satu, pisanje domaćih zadaća.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hechler, O. (2012). Pedagoško savjetovanje. Zagreb: Erudita
 2. Janković, J. (1997). Savjetovanje - nedirektivni pristup. Zagreb: Alinea.
 3. Jelavić, F. (1996). Kako (pravilno) izabrati zanimanje. Đakovo: Temposhop.
 4. Jurić, V. (2004). Metodika rada školskoga pedagoga. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Juul, J. (1995). Razgovori s obiteljima – perspektive i procesi. Zagreb: Alinea.
 6. Ledić, J., Staničić, S., & Turk, M. (2013). Kompetencije školskih pedagoga. Filozofski fakultet.
 7. Previšić, V. (2000). Suvremeni modeli i sadržaji obrazovanja i usavršavanja pedagoga. U: Vrgoč, H.(ur.), Pedagozi stručni suradnici u inovacijskom vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.

Dopunska literatura:

 1. Maleš, D., Stričević, I., & Ljubetić, M. (2010). Osposobljavanje budućih pedagoga za rad s   roditeljima. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja56(24), 35-44.
 2. Peko, A. (2000.), Neki putovi pedagoške podrške. U: Zajedno jači, pristupi kojima se potiče: afirmacija, komunikacija, oslobađanje od predrasuda, nenasilno rješavanje sukoba, odgoja i obrazovanja za mir, ljudska prava i suradnju (Ur. Peko, A., Jaković, J.), Osijek-Vukovar, str. 43-49.
 3. Resman, M. (2000), Savjetodavni rad u vrtiću i školi. Zagreb: HPKZ.
 4. Staničić, S. (2005). Uloga i kompetencije školskih pedagoga. Pedagogijska istraživanja. 2 (1), 35 – 47.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: