Suvremeno djetinjstvo

 

Naziv kolegija:
Suvremeno djetinjstvo
Šifra ISVU:
200912
Šifra MOZVAG:
PDA507
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Sablić, Marija
30
0
0
Bogatić, Katarina
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj ovoga kolegija je usvajanje znanja o suvremenim okolnostima djetinjstva i djece te znanja o suvremenim konceptualizacijama djetinjstva, razumijevanje i tumačenje djetinjstva iz perspektiva djece i odraslih te razvijanje sposobnosti kritičkog promišljanja suvremenih gledišta i stvarnosti djetinjstva.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • definirati različite teorijske koncepcije djetinjstva;
 • objasniti djetinjstvo (teorijski pristupi i suvremena praksa);
 • analizirati suvremena  gledišta o djetinjstvu i stvarnosti djetinjstva;
 • analizirati djetinjstvo iz perspektive djece;
 • analizirati kritički suvremene proturječnosti djetinjstva;
 • - iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu.

Sadržaj predmeta:

Teorijski koncepti djetinjstva: sociologija, etnografija, psihologija, pedagogija djetinjstva. Djetinjstvo: mit/ovi i/ili realnost.

Suvremeno djetinjstvo: djetinjstvo i globalizacija; institucionalizacija djetinjstva (dječje jaslice, dječji vrtići, škola...);  perspektive djece i  odraslih; kontinuitet i diskontinuitet u odrastanju i razvoju; javna i individualna odgovornost.

Pedagoška rekonstrukcija djetinjstva: socijalizacija djece, učenje i poučavanje djece u edukacijskim kontekstima, dječja iskustva u izvanškolskom kontekstu, dječja konceptualizacija iskustva i očekivanja u edukaciji, edukacijski programi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4.  Metoda procjene
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, grupna rasprava, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, zadatak čitanja i analize primjera. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloška metoda). Definirati različite teorijske koncepcije djetinjstva;
 
Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, samostalni seminarski zadaci, rad na tekstu, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje. Slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, razgovor (dijaloška metoda), sustavno opažanje i zaključivanje, primjena naučenoga. Objasniti djetinjstvo (teorijski pristupi i suvremena praksa);
 
Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu. Analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, oblikovanje seminarskog rada, samostalna uporaba literature. Analizirati suvremena  gledišta o djetinjstvu i stvarnosti djetinjstva;
 
Seminarski rad, usmeni ispit.
Predavanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje. Oblikovanje seminarskog rada, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje. Analizirati djetinjstvo iz perspektive djece;
 
Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Predavanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje. Oblikovanje seminarskog rada, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje. Analizirari kritički suvremene proturječnosti djetinjstva.
 
Aktivnost studenata na nastavi, seminarski rad, usmeni ispit.
Samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija. Rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada Iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Seminarski rad 0,8 0%
Usmeni ispit 0,8 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzirseminarski rad i usmeni ispit: 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati u nastavi, izraditi seminarski rad te pristupiti usmenom ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Babić, N. (2014). Suvremeno djetinjstvo:teorijski pristupi, prakse i istraživanja.
 2. Corsaro, W. A. (2011). TheSociologyofChildhood, 3rd edition. ThousandOaks: Pine Forge Press.
 3. Sommer, D., PramlingSamuelsson, I. (2010). ChildPerspectivesandChildren’s PerspectivesinTheoryandPractice. London: Springer.
 4. Qvortrup, J., Corsaro, W. A., Honig, M. S. (2009). The PalgraveHandbookofChildhoodStudies. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dopunska literatura:

 1. Alanen, L., Mayall, B. (2003). ConceptualizingChild-AdultRelations. London: RoutlegeFalmer.
 2. James, A., James, A. (2008). KeyConceptsinChildhoodStudies. London: Sage Publications.
 3. Qvortup, J. (2005). StudiesinModernChildhood. London: Palgrave Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: