Grupni tretmani

 

Naziv kolegija:
Grupni tretmani
Šifra ISVU:
63440
Šifra MOZVAG:
PID57
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će upoznati grupni tretman iz psihosocijalne perspektive. Moći će planirati i voditi grupni tretman u skladu sa specifičnim potrebama potencijalnih članova. Razumjet će dinamiku razvoja i ishode neformalnih uloga u grupi. Steći će iskustvo s interaktivnim modelom vodstva u grupi. Studenti će usvojiti vještine planiranja i vođenja grupe, procjenjivanja i evaluacije ishoda grupnog tretmana.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati oblike grupnog rada
  • opisati faze razvoja tretmanske grupe
  • planirati rad tretmanske grupe u skladu s načelima grupnog rada
  • koristiti kreativne tehnike u grupnog radu
  •  analizirati pogodnost i prilagođenost različitih oblika grupnog rada psihosocijalnim potrebama članova
  • objasniti različite uloge i zadatke voditelja u pojedinim fazama grupnog rada

Sadržaj predmeta:

Grupa i grupni tretman. Odnos individualnog i grupnog tretmana. Klasifikacija grupa. Planiranje tretmanskih grupa. Faze razvoja tretmanske grupe. Razine intervencija u tretmanskim grupama – intrapersonalne, interpersonalne, intervencije u okruženju. Kreativne tehnike u grupnom tretmanu. Specifičnosti grupne strukture i procesa. Neformalne uloge članova grupe.  Sukobi u grupi. Uloga i funkcije voditelja usmjerene na socio-emocionalne odnose članova i ostvarivanje individualnih i grupnih ciljeva. Suvoditeljski rad. Etička pitanja grupnog tretmana. Evaluacija grupnog tretmana. Modeli evaluacije. Evaluacija kao intrevencija. Specifičnost grupnog tretmana s nedobrovoljnim klijentima. Upoznavanje s primjenom grupnog tretmana u praksi.

Kolegij promiče načela osnaživanja klijenata i razvija humanističke vrijednosti, kao npr. međusobne odgovornosti, prava na uključenost i prihvaćenost, slobodno izražavanje i uvažavanje,  različitost, slobodu izbora.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, ilustracija, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature opisati oblike grupnog rada aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice)
predavanje, ilustracija, demonstracija tehnika, grupna rasprava, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na sebi (vlastita očekivanja, strahovi, predrasude, emocionalne reakcije), planiranje grupnog rada, pružanje povratne informacije, iskustveni doživljaj grupnih aktivnosti opisati faze razvoja tretmanske grupe aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice), provedena radionica
predavanje, ilustracija, demonstracija tehnika, grupna rasprava, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na sebi (vlastita očekivanja, strahovi, predrasude, emocionalne reakcije), planiranje grupnog rada, pružanje povratne informacije planirati rad tretmanske grupe u skladu s načelima grupnog rada aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice), provedena radionica
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupna rasprava, igranje uloga, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na sebi (vlastita očekivanja, strahovi, predrasude, emocionalne reakcije), planiranje grupnog rada, pružanje povratne informacije koristiti kreativne tehnike u grupnog radu aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice), provedena radionica
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupni rad, igranje uloga, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na sebi (vlastita očekivanja, strahovi, predrasude, emocionalne reakcije), planiranje grupnog rada, pružanje povratne informacije  analizirati pogodnost i prilagođenost različitih oblika grupnog rada psihosocijalnim potrebama članova aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice), provedena radionica
predavanje, ilustracija slučaja, demonstracija tehnika, grupni rad, igranje uloga, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na sebi, planiranje grupnog rada, pružanje povratne informacije, iskustveni doživljaj grupnih aktivnosti objasniti različite uloge i zadatke voditelja u pojedinim fazama grupnog rada aktivnost na nastavi, pismeni uratci (priprema grupnog rada, priprema radionice, izvještaj s radionice), provedena radionica

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktična aktivnost (radionica), Pismena priprema grupnog rada

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,15 0%
Praktična aktivnost (radionica) 0,85 50%
Pismena priprema grupnog rada 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjene se izračunavaju na slijedeći način:

(Pismena priprema grupnog rada x 0,50) + (Radionica x 0,50)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Pismena priprema grupnog rada – 5

Radionica – 4

(5 x 0,50) + (4 x 0,50) = 2,5 + 2 = 4,5

Konačna ocjena 4,5 → Izvrstan (5)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, napisati pismenu pripremu grupnog rada i održati radionicu barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

  1. Ajduković, M. (1997.) Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Dopunska literatura:

Časopis Group work

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: