Psihološko savjetovanje

 

Naziv kolegija:
Psihološko savjetovanje
Šifra ISVU:
63435
Šifra MOZVAG:
PID10
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz predmeta Psihopatologija i Psihologija ličnosti.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić Čikeš, Ana
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je Psihološkog savjetovanja 1.upoznati teorijske osnove i tehnike koje se koriste u savjetovanju 2. uvježbati komunikacijske vještine neophodne u procesu savjetovanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • uspoređivati metode psihološkog savjetovanja te psihološkog savjetovanja s drugim metodama rada u okviru primijenjene kliničke psihologije
 • objasniti čimbenike koji doprinose uspješnoj provedbi psihološkog savjetovanja
 • usporediti pristupe psihološkog savjetovanja u radu s različitim vrstama klijenata i problema (npr. djeca, adolescenti, stariji)
 • analizirati provedeni savjetovališni intervju, proces savjetovanja i kvalitetu vođenog intervjua i procesa
 • prepoznati osobna ograničenja u vođenju savjetovališnog intervjua i procesa savjetovanja
 • otkriti ulogu i metode evaluacije savjetovališnog rada

Sadržaj predmeta:

Definicija savjetovanja i odnos između psihoterapije i savjetovanja. Ciljevi psihološkog savjetovanja i područja rada, granice koje se u savjetovanju ne smiju prijeći. Teorijski pristupi u psihologiji savjetovanja. Preduvjeti za uspješno savjetovanje. Komunikacija u procesu savjetovanja (aktivno slušanje i razumijevanje verbalne komunikacije, postavljanje pitanja - što i kada?, neverbalna komunikacija, uspostava odnosa povjerenja). Psihološki procesi u savjetovanju (empatija, transfer i kontratransfer, otpori, konfrontacije, uvid). Teškoće u uspostavljanju odnosa savjetovatelj-klijent (otpor, nepovjerenje) i moguća rješenja. Metode rada: individualni rad, rad s obitelji, rad u grupi, intervencije u krizi. Faze savjetovanja. temeljne vještine savjetovatelja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera slušanje izlaganja, rasprava, analiza izvora literature uspoređivati metode psihološkog savjetovanja te psihološkog savjetovanja s drugim metodama rada u okviru primijenjene kliničke psihologije kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera, prikaz slučaja, analiza video-materijala, suradničko učenje slušanje izlaganja, rasprava, analiza izvora literature objasniti čimbenike koji doprinose uspješnoj provedbi psihološkog savjetovanja kolokvij, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, prikaz slučaja, seminarsko izlaganje, suradničko učenje slušanje izlaganja, rasprava, analiza izvora literature usporediti pristupe psihološkog savjetovanja u radu s različitim vrstama klijenata i problema (npr. djeca, adolescenti, stariji) kolokvij, pismeni ispit, izlaganje seminarskog rada
kliničke vježbe, suradničko učenje, predavanje, grupna rasprava, analiza primjera uvježbavanje, sustavno opažanje i zaključivanje, učenje po modelu, rasprava, slušanje izlaganja analizirati provedeni savjetovališni intervju, proces savjetovanja i kvalitetu vođenog intervjua i procesa pismena izvješća, zadatci izvedbe, rasprava
kliničke vježbe, suradničko učenje, grupna rasprava uvježbavanje, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava prepoznati osobna ograničenja u vođenju savjetovališnog intervjua i procesa savjetovanja pismena izvješća, zadatci izvedbe, rasprava
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera slušanje izlaganja, rasprava, analiza izvora literature otkriti ulogu i metode evaluacije savjetovališnog rada kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1,25 50%
Pismeni ispit 1,25 50%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjene se izračunavaju na slijedeći način:

Ukupna ocjena=prosječna ocjena elemenata kontinuiranog praćenja x 0,50 + ocjena pismenog ispita x 0,5)

Primjer izračunavanja ocjene:

kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja – 5

pismeni ispit – 3.

(5 x 0.50) + (3 x 0.50) = 2.50 + 1.50 = 4.00

Konačna ocjena → Vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i napisati dva pozitivno ocijenjena izvještaja o praktičnim aktivnostima. Osim navedenog za pozitivnu ocjenu obvezni su položiti sve kolokvije ili završni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Arambašić, L. (1996.). Savjetovanje, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, str. 63.-86.
 2. Hackney, H. L. i Cormier, S. (2012). Savjetovatelj – stručnjak. Procesni vodič kroz pomaganje. Naklada Slap, jastrebarsko.
 3. Janković J. (1998) Savjetovanje - nedirektivni pristup, Zagreb: Alinea
 4. Nelson-Jones, R. (2007). Praktične vještine u psihološkom savjetovanju i pomaganju. Naklada Slap, Jastrebarsko.
 5. Schulz von Thun, F. (2001.). Kako međusobno razgovaramo 1: Smetnje i razjašnjenja, Erudita, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Ajduković, M. i Hudina., B. (1996.). Značaj učinkovite komunikacije u radu pomagača, u: J. Pregrad (ur.) Stres, trauma, oporavak, Društvo za psihološku pomoć, Zagreb, str. 7.- 26.
 2. Corey G. (2004) Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije, Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Arambašić L. (2000.): Psihološke krizne intervencije, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.
 4. Mearns, D. i Thorne, B. (2009). Savjetovanje usmjereno na osobu. Naklada Slap, Jastrebarsko.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: