Primijenjena socijalna psihologija II

 

Naziv kolegija:
Primijenjena socijalna psihologija II
Šifra ISVU:
63433
Šifra MOZVAG:
PS508
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Primijenjena socijalna psihologija I.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Šincek, Daniela
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će ovladati znanjem o mogućnostima primjene socijalno-psiholoških teorija u rješavanju konkretnih problema.

Studenti će razumijeti specifičnosti metodologije primijenjenih istraživanja, te moći kritički analizirati primjere aktualnih istraživanja i isto primijeniti na grupnim istraživačkim projektima .

Razumjet će povezanost bazične socijalno-psihološke teorije i primijenjenog pristupa u rješavanju aktualnih društvenih pitanja. Studenti će biti senzibilizirani za interdisciplinarnu suradnju i osvijestiti potrebu za multidisciplinarnim pristupom aktualnim društvenim pitanjima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema u okviru socijalne psihologije
 • izraziti pretpostavke varijablama u podlozi određenog konkretnog problema
 • primijeniti različite aktivnosti koje su preporučene u okviru path modela
 • primijeniti dobivene spoznaje na osmišljavanje programa intervencije
 • prosuditi vrijednost i doprinos predloženog programa

Sadržaj predmeta:

Predmet je posvećen produbljivanju znanja o mogućnostima i područjima primjene socijalno-psiholoških spoznaja i zakonitosti, ponajprije u suočavanju i rješavanju raznolikih društvenih problema. Stoga predmet omogućava dovoljnu fleksibilnost i mogućnost prilagodbe sadržaja i teme kolegija. Tako će se uvijek obraditi nekoliko najznačajnijih područja primjene znanja iz socijalne psihologije, a detaljinije produbiti sadržaji ovisno o interesima studenata, ali i o aktualnostima društvenih zbivanja.

Dat će se pregled specifičnosti metodologije primijenjenih istraživanja, te proraditi ogledni primjeri aktualnih istraživanja u nas i u svijetu. Naglasit će se interdisciplinarnost područja i nužnost suradnje s drugim disciplinama u pristupu relevantnim društvenim pitanjima.

Obradit će se tematski sadržaji  koji se odnose na međuetničke odnose,  spolne i rodne uloge, medije , deindividuacije, diskriminacije i stigmatizacije.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta prepoznati psihologijsku osnovu određenog konkretnog problema u okviru socijalne psihologije aktivnost studenata u nastavi i grupnoj raspravi, seminarski rad, izrada projekta
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta izraziti pretpostavke varijablama u podlozi određenog konkretnog problema aktivnost studenata u nastavi i grupnoj raspravi, seminarski rad, izrada projekta
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta primijeniti različite aktivnosti koje su preporučene u okviru path modela aktivnost studenata u nastavi i grupnoj raspravi, seminarski rad, projektno istraživanje
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta primijeniti dobivene spoznaje na osmišljavanje programa intervencije aktivnost studenata u nastavi i grupnoj raspravi, seminarski rad, projektno istraživanje
predavanje, seminarsko izlaganje, analiza znanstvenih i stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, dijaloška metoda, izrada projekta prosuditi vrijednost i doprinos predloženog programa aktivnost studenata u nastavi i grupnoj raspravi, seminarski rad, projektno istraživanje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Izrada finalnog izvješća, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Izrada finalnog izvješća 1 30%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarski rad 1 30%
Usmeno izlaganje 1 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: izlaganje pojedinih dijelova PATH modela – 70 ocjenskih bodova, završni izvještaj: 30 ocjenskih bodova.

Skala je ocjenjivanja sljedeća

90-100% - odličan

80-89,99% - vrlo dobar

70-79,99% - dobar

60-69,99% - dovoljan

Primjer izračunavanja ocjene:

Ocjena se izračunava zbrajanjem bodova iz praćenih elemenata. U nastavku je razrada bodovanja pojedinih zadataka:

 • priprema izlaganja - 10 bodova
  • kriteriji bodovanja:
   • relevantno, sveobuhvatno, >10 izvora literature (knjige i članci) = 10 bodova
   • zadatak izvršen djelomično u praćenim aspektima= 5 bodova
   • loše ili nenapravljen zadatak= bez bodova
 • prezentacija dijelova PATH modela – 30 bodova
  • kvaliteta zadatka ukupno max 20 bodova – pet izlaganja, prva četiri nose po 3 bodova, zadnji nosi 8 bodova
   • elementi koji se ocjenjuju
    1. realizacija podzadataka (1/4 bodova) – kriteriji bodovanja:

1/2 bodova – svi zadaci su odrađeni i posvećena im je dužna pažnja, prepoznat je njihov značaj u za uradak

0  - neki zadaci nedostaju

 1. kvaliteta uratka (2/6 bodova)

2/6 bodova – odabrane teme, problemi, teorije su pomno birani, točni odnosno adekvatni

1/3 boda – postoje neke netočnosti ili potrebe da se prilagođavaju problemi, hipoteze, procesni modeli, a zbog nedovoljno ozbiljnog pristupa u ranijim fazama

0  - problem nije adekvatan, odabiru se krive teorije ili se u potpunosti izostave neke bitne točne teorije

 • kvaliteta izlaganja – 5x2 boda 
  • elementi koji se ocjenjuju
   1. pripremljenost izlaganja (1 bod) – kriteriji bodovanja:

1 bod – izlaganje je osmišljeno tako da svi relevantni elementi zadatka budu jasno prikazani i tvore logičnu cjelinu

0  - neki dijelovi  nedostaju ili nisu logično prikazani

 1. poštovanje predviđenog vremena (1 bod)

1 bod – pridržavanje vremena koje je dogovoreno odnosno 5 minuta za prva tri izlaganja i 15 minuta za četvrto izlaganje

0 bodova – prekratka (kraća od 2/7 minuta) i preduga (duža od 7/20 minuta)

 • ocjena seminarskog rada o PATH modelu – 30 bodova
  • zastupljenost svih dijelova i svih zadataka uz adekvatan (ne predug niti prekratak) prikaz svakog od zadatka – 10 bodova
   • 10 bodova – prikazani su svi zadaci i svi ključni dijelovi PATH modela
   • 5 bodova – iako je većina zadataka prikazana, neki nedostaju i ne vidi se tijek rada
   • 0 bodova – neki od ključnih dijelova PATH modela nije prikazan u seminaru
  • relevantnost odabranog problema i načina njegova rješavanja za ovo područje
   • 15 bodova – odabran je relevantan problem, teorije su dovoljno prilagođene, nije se ostalo samo na razini općih teorija, vidljivo je da su članovi grupe uložili dodatan trud u proučavanje suvremenih spoznaja o području u okviru kojeg su odabrali problem, kao i adekvatnih načina na koji se danas nastoji riješiti odabrani problem
   • 8 bodova – problem je iz okvira socijalne psihologije, ali se može smatrati primjerenijim za neko drugo područje psihologije tj. nije se stavio naglasak na socijalno-psihološki dio tog problema, teorije koje se koriste su općenite ili se odabralo neadekvatne teorije, predložena rješenja su neprecizna ili opisana prekratko
  • poštovanje dogovora o dužini seminara – 5 bodova
   • 5 bodova- seminar dužine 8- 10 stranica* (u to se ne računaju uvodne stranice i literatura), pisan po APA standardima, sa jasnom i logičnom strukturom
   • 3 bodova – seminari 6-8 stranica ili 11-13 stranica, postoji nekoliko  situacija u kojima nisu poštovani APA-ini standardi, češći tipfeleri i naznake neformalnog stila pisanja
   • 0 bodova – seminar kraći od 6 ili duži od 13 stranica, ne poštuju se APA standardi, gramatičke greške brojne, stil pisanja neprimjeren

*stranica sadrži 30 redova s po 60 znakova (1800 znakova), font je Times New Roman, 12, prored 1,5

 • izrada pregleda teorijskih, metodoloških i praktičnih izazova u području vezanom uz problem koji istražujete u okviru PATH modela – 30 bodova
  • Osmišljena prezentacija koja kolege uvodi u najbitnije teorijske, metodoloških i praktičnih izazova u trajanju od 30 minuta – 10 bodova
   • 10 bodova – prezentacija je dobro osmišljena i daje dobar uvod u tematiku te su svi članovi grupe angažirani oko njene pripreme/izvedbe
   • 5 bodova – prezentacija ima određenih manjkavosti i/ili pojedini član grupe je slabije ocjenjen jer je manje uključen u izradu/izvedbu
   • 0 bodova – nije pripremljena prezentacija ili su nedostaci toliko značajni da se ne može pozitivno ocijeniti (moguće primijeniti i na pojedinog člana grupe)
  • priprema materijala koji će se ponuditi kolegama da prouče tijekom 60 minuta kao pripremu za grupnu raspravu – 5 bodova (prosjek procjena grupe koja proučava materijale)
   • 5 bodova – odabrani su primjereni materijali i dobro je procijenjeno vrijeme na raspolaganju
   • 3 boda – materijali su preteški/prelagani/nedovoljno povezani s temom ili prešturi/preopširni (ne stignu se proučiti u zadanom vremenu ili ima vremena na pretek)
   • 0 bodova – materijali su apsolutno neprimjereni ili nisu pripremljeni uopće
  • vođenje grupne rasprave i formiranje zaključaka o načinima rješavanja/izbjegavanja izazova
   • 10 bodova – pitanja su kvalitetna, grupa je dobro vođena u raspravi kojom su formirani dobri zaključci
   • 5 bodova – postoje određene poteškoće s moderiranjem grupe, pitanja nisu dovoljno poticajna, zaključci se teže formiraju
   • 0 bodova – postoje znatne poteškoće s moderiranjem grupe, pitanja uopće nisu poticajna, zaključci se ne mogu formirati ili rasprava uopće nije provedena
  • sudjelovanje u raspravama drugih grupa – 5 bodova (prosjek procjena grupa koje pripremaju pojedine rasprave) – ocjenjuju se ljudi koji sudjeluju u raspravama – pojedina ocjena: 5 – prilog je relevantan; 3 – doprinos je relativno relevantan; 0- doprinos je irelevantan ili ne sudjeluje
   • 5 bodova – sudjeluje u 5-7 rasprava s relevantnim prilogom raspravi
   • 3 boda – sudjeluje u 2-4 rasprave s relevantnim prilogom ili u više s donekle relevantnim doprinosom
   • 0 bodova – sudjeluje tek u jednoj raspravi s dobrim doprinosom, ili u nekoliko njih s donekle relevantnim doprinosom ili uopće ne sudjeluje

Usmeni ispit – materijali su prezentacije s predavanja

 • Opcionalno – umjesto dodatnog zadatka! – ukoliko niste zadovoljni s ostvarenim brojem bodova
  • Dva pitanja esejskog tipa
  • Maksimalno 10 bodova (jedan odgovor nosi pet bodova – odličan – 5; vrlo dobar – 4, dobar – 3, dovoljan – 2, nedovoljan – 0)

Formiranje ocjene

Maksimalno je moguće ostvariti 100 bodova (%).

90-100% - odličan

80-89,99% - vrlo dobar

70-79,99% - dobar

60-69,99% - dovoljan

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

 • Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati te je sudjelovao u izlaganjima dijelova PATH modela i izradi završnog izvještaja.

Usmeni ispit

 • Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima
 • Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na navedenim elementima pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ne samo dio čijom ocjenom student nije zadovoljan. 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aronson, E. Wilson, T.D. i Akert, R.M. (2005). Socijalna psihologija. Zagreb: Mate
 2. Brown, R. (2006). Grupni procesi:dinamika unutar i između grupa. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Buunk, A. P., & Van Vugt, M. (2007). Applying social psychology: From problems to solutions. London: Sage Publications
 4. Hewstone, M. i Stroebe, H. (2002). Socijalna psihologija: europske perspektive. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 5. Myers, D. (1993). Social psychology. New York:McGrew-Hill.
 6. Semin, G.R. & Fiedler, K. (1996). Applied social psychology. SAGE Pubs.

Dopunska literatura:

Članci iz tekuće znanstvene periodike

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: