Etika u psihologiji

 

Naziv kolegija:
Etika u psihologiji
Šifra ISVU:
63432
Šifra MOZVAG:
PS502
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomašić Humer, Jasmina
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Senzibilizacija na etička pitanja i etičke dileme i priprema za etičko ponašanje u struci. Stjecanje vještine prepoznavanje etičkih pitanja i donošenja etičkih prosudbi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati opća etička načela i vrijednosne sustave
 • usporediti etičke teorije
 • primijeniti etičke kodekse psihologijskih znanstvenih istraživanja i profesionalne djelatnosti psihologa u vlastitom radu
 • vrednovati postupke u psihologijskim istraživanjima i radu psihologa u odnosu na etički kodeks
 • osvijestiti važnost pridržavanja etičkih prinicipa u istraživačkom radu

Sadržaj predmeta:

Općenito o etici. Filozofski temelji etike. Opća etička načela i vrijednosni sustavi. Etičke teorije. Moral i moralni razvoj. Etika psihologijskih znanstvenih istraživanja i etika profesionalne djelatnosti psihologa. Etički kodeksi. Obavještavanje sudionika u istraživanju odnosno klijenata i dogovor s njima. Prepoznavanje etičkog pitanja i etičke dileme i proces donošenja etičke prosudbe. Suradnja s predstavnicima drugih struka u donošenju etičkih prosudbi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati opća etička načela i vrijednosne sustave aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje i grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje usporediti etičke teorije seminarski rad, esej, pismeni ispit
predavanje i grupna rasprava slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature,  rasprava primijeniti etičke kodekse psihologijskih znanstvenih istraživanja i profesionalne djelatnosti psihologa u vlastitom radu seminarski rad, esej, pismeni  ispit
suradničko učenje, grupna rasprava analiza izvora literature, postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta vrednovati postupke u psihologijskim istraživanjima i radu psihologa u odnosu na etički kodeks seminarski rad, esej, pismeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava analiza izvora literature, postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta, osvijestiti važnost pridržavanja etičkih prinicipa u istraživačkom radu seminarski rad, esej, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 0,625 50%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 0,625 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzima se u obzir ocjena iz seminarskog rada i ocjena iz pismenog i završnog usmenog ispita: 50% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada, 50% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Hrvatsko psihološko društvo (1996.). Etički kodeks Hrvatskog psihološkog društva. Hrvatski psihologijski glasnik, 3.-4.(II), 5.-10.
 2. Kolesarić, V. (1996.). O Etičkom kodeksu hrvatskog psihološkog društva. Hrvatski psihologijski glasnik, 3.-4.(II), 11.-14.
 3. Kolesarić, V. (2003.). Neki psihologijski aspekti etike u istraživanju s djecom. Dijete i društvo, 1(5), 83.-91.
 4. Francis, R.D. (1999.). Ethics for Psychologists. Leicester: BPS Books.

Dopunska literatura:

 1. Roth, J. K. (1995.). International Encyclopedia of Ethics. London, Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers
 2. Priscilla Alderson  and Virginia Morrow (2020). The Ethics of Research with Children and Young People: A Practical Handbook. University College London Institute of Education, UK

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: