Psihologija upravljanja ljudskim resursima

 

Naziv kolegija:
Psihologija upravljanja ljudskim resursima
Šifra ISVU:
75844
Šifra MOZVAG:
PID03
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Ana
15
0
0
Lesinger, Gordana
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s primjenom psihologije u području upravljanja ljudskim resursima u organizacijama

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti suvremene spoznaje psihologije rada i organizacijske psihologije u odabiru i razvoju zaposlenih u organizacijama različitih djelatnosti
  • usvojiti procesni pristup u upravljanju ljudskim resursima
  • na temelju poslovnih planova osmisliti strategije upravljanja ljudskim resursima
  • definirati zahtjeve posla i zahtjeve za izvršioca na pojedinim radnim mjestima
  • osmisliti postupak pribavljanja i selekcije novih zaposlenika te mjerenja i praćenja radne uspješnosti zaposlenika
  • uvesti sustav godišnjeg ocjenjivačkog i razvojnog razgovora
  • predložiti adekvatna
  • uspostavljati napredne sustave razvoja karijere potencijalnih i ključnih kadrova

Sadržaj predmeta:

Procesni model upravljanja ljudskim resursima (HRM) u organizaciji. Strateška usmjerenja: poslovne i kadrovske strategije. Zahtjevi posla: rad i zahtjevi za izvršioca. Pribavljanje i selekcija: metode i organizacijska praksa. Mjerenje i praćenje: sustavi mjerenja radne uspješnosti. Godišnji razgovori: alat rukovođenja i kontinuiranog razvoja kadrova. Osposobljavanje: ciljana izobrazba zaposlenika.

Karijera: profesionalni razvoj unutar organizacije. Kadrovske analize: kvantitativno i kvalitativno praćenje učinkovitosti HRM-a. Nagrađivanje: sustav materijalne i nematerijalne motivacije zaposlenika. Radno-pravni i administrativni aspekti HRM-a.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) primijeniti suvremene spoznaje psihologije rada i organizacijske psihologije u odabiru i razvoju zaposlenih u organizacijama različitih djelatnosti aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) usvojiti procesni pristup u upravljanju ljudskim resursima aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) na temelju poslovnih planova osmisliti strategije upravljanja ljudskim resursima aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) definirati zahtjeve posla i zahtjeve za izvršioca na pojedinim radnim mjestima aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) osmisliti postupak pribavljanja i selekcije novih zaposlenika te mjerenja i praćenja radne uspješnosti zaposlenika aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) uvesti sustav godišnjeg ocjenjivačkog i razvojnog razgovora aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) predložiti adekvatna aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit
projekt – HR-Audit izrada strukturiranog intervjua za utvrđivanje stanja procesa upravljanja ljudskim resursima u organizaciji; provođenje intervjua s rukovoditeljima i HR stručnjacima u organizaciji; analiza relevantne dokumentacije i izrada prijedloga poboljšanja; prezentacija izvještaja (HR – Audit) i izrada pisanog izvještaja (HR – audit) uspostavljati napredne sustave razvoja karijere potencijalnih i ključnih kadrova aktivnost na nastavi i sudjelovanje u provođenju grupnog projekta, usmena prezentacija izvješća (HR-Audit), pisano izvješće (Hr-Audit), usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0,3 15%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Projekt 1 55%
Usmeni ispit 0,6 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene.

Konačna se ocjena oblikuje na slijedeći način:

(Projekt – HR - Audit x 0,55) + (kontinuirano praćenje x 0,15) + (završni usmeni ispit x 0,30)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Projekt – HR - Audit – vrlo dobar (4)

Kontinuirano praćenje – dobar (3)

Završni usmeni ispit – izvrstan (5)

(4 x 0,55) + (3 x 0,15) + (5 x 0,30) = 2,2 + 0,45 + 1,5 = 4.15

Konačna ocjena u ovom slučaju je vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i aktivno sudjelovati u grupnom projektu, barem za ocjenu dovoljan.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Bahtijarević-Šiber, F. (1999.). Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing.

Dopunska literatura:

  1. Beardwell, I., Holden, L. (2001.). Human resource management: A contemporary Approach. Harlow: Pearson Education.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: