Psihodijagnostika II

 

Naziv kolegija:
Psihodijagnostika II
Šifra ISVU:
65038
Šifra MOZVAG:
PS505
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Psihodijagnostika I.
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Kurtović, Ana
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti će se upoznati i osposobiti za primjenu različitih testova i tehnika u procjeni ličnosti i za integraciju podataka iz različitih testova u diferencijalno-dijagnostičkom postupku za procjenu različitih psihijatrijskih poremećaja i pisanje nalaza i mišljenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati osnovne značajke različitih psihičkih poremećaja
  • opisati različite probleme dijagnostike i klasifikacije psihičkih poremećaja
  • napraviti integraciju podataka iz različitih izvora psihodijagnostičke procjene
  • napraviti nalaz i mišljenje na osnovi psihodijagnostičke procjene

Sadržaj predmeta:

Projektivne tehnike.

Klinička procjena anksioznih poremećaja, poremećaja raspoloženja, poremećaja ličnosti, shizofrenije, poremećaja vezani za psihoaktivne tvari, poremećaja nagona i poremećaja dječje dobi. Integracija podataka i pisanje nalaza i mišljenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, prikaz slučaja, rasprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju opisati osnovne značajke različitih psihičkih poremećaja pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, prikaz slučaja, demonstracija, grupna rasprava, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, igranje uloga, izvještavanje rezultata grupnog rada opisati različite probleme dijagnostike i klasifikacije psihičkih poremećaja pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, rad na slučaju, ilustracija primjera, grupna rasprava, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, igranje uloga, izvještavanje rezultata grupnog rada napraviti integraciju podataka iz različitih izvora psihodijagnostičke procjene pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, rad na slučaju, ilustracija primjera, grupna rasprava, rasprava sudjelovanje u raspravi, proučavanje literature, rad na slučaju, igranje uloga, izvještavanje rezultata grupnog rada napraviti nalaz i mišljenje na osnovi psihodijagnostičke procjene pismeni ispit, usmeni ispit, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pismeni ispit 1,5 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1,5 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjene se izračunavaju na slijedeći način:

(Seminar x 0,30) + (Aktivnost na nastavi x 0,10) + (Završni pismeni ispit x 0,60)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

Seminar – 5

Izlaganje na nastavi – 5

Završni pismeni ispit – 4.

(5 x 0,30) + (5 x 0,10) + (4 x 0,60) = 1,5 + 0,5 + 2,4

Konačna ocjena 4,4 → Vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i napisati seminar barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

  1. Davison, G.C. i Neale, J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
  2. Nietzel, M.T., Bernstein, D.A. i Milich, A. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  3. Američka psihijatrijska udruga (2015). Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje – peto izdanje (DSM – V). Jastrebarsko: Naklada Slap
  4. Hancl, Lj. (2018). Psihologijski intervju: Kvalitativna metoda prikupljanja podataka. Jastrebarsko: Naklada SLap.

Dopunska literatura:

  1. Halgin R. P., Krauss Whitbourne S. (2005): Abnormal psychology, Clinical perspectives on psychological disorders, NY: McGraw-Hill.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: