Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

 

Naziv kolegija:
Engleski za humanističke i društvene znanosti 4
Šifra ISVU:
66770
Šifra MOZVAG:
IZIP20
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g., 3.g.
ljetni
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Varga, Mirna
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • svladavanje vještina čitanja za bolje i lakše razumijevanje teksta na višem stupnju jezične složenosti i uže specijalnosti i usvajanje stručnog vokabulara
 • razvijanje vještina pisanja za potrebe reproduciranja teksta u obliku sažetka i postavljanje pitanja za bitne infonnacije u tekstu                                                    
 • poticanje diskusija i razumijevanja tema iz kulture i civilizacije engleskog govornog područja          

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • preoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta
 • demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova
 • prepoznati dijelove akademskog eseja
 • formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja
 • razviti argumente
 • sumirati temeljne točke eseja u zaključku
 • povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača

Sadržaj predmeta:

Čitanje i slušanje tekstova koji omogućavaju nadgrdnjujezične kompetencije u području struke i njezine uže specijalizacije. Odabir tekstova provodi se na osnovi stručnih kolegija.

U sklopu svih al1:ivnosti naglasak je na razumijevanju i razvijanju vokabulara, te gramatičke točnosti. Provode se govorne i pismene vježbe.

Proširuju se znanja studenata iz područja kulture i civilizacije zemalja engleskog govornog područja.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje prepoznati karakterističnu leksičku i gramatičku strukturu stručnog teksta aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera i uvježbavanje demonstrirati znanje karakterističnih leksičkih i gramatičkih struktura pri prevođenju dijelova stručnih tekstova aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, grupna rasprava rad na tekstu, analiza primjera prepoznati dijelove akademskog eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada formulirati uvodni odlomak koji sadrži uvodnu rečenicu, definiciju, hipotezu i pregled eseja aktivnosti studenata u nastavi, zadatci, kolokvij, pismeni ispit
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada (argumentacija) razviti argumente aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada sumirati temeljne točke eseja u zaključku aktivnosti studenata u nastavi, zadatci
vježbe, rad na tekstu, samostalni istraživački zadatak pismeno izražavanje, oblikovanje pismenog rada povezati tekst jezično i logički koristeći različite tipove diskurznih obilježivača aktivnosti studenata u nastavi, zadatci

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,65 50%
Pismeni ispit 0,3 25%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Usmeni ispit 0,3 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pohađanje vježaba (70% minimalno), položena 2 kolokvija (pismeni i usmeni) ili položen pismeni i usmeni ispit. Studenti koje ne polože jedan od kolokvija tijekom semestra izlaze na pismeni i usmeni ispit u redovnim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, položiti dva kolokvija tijekom semestra ili položiti završni ispit nakon završetka semestra. U slučaju izvođenja nastave na daljinu, studenti trebaju aktivno sudjelovati u nastavi uz uključivanje mikrofona i kamera kada se to zatraži.

Uvjet stjecanja prava na potpis uključuje 70% nazočnost na nastavi u virtualnoj ili stvarnoj učionici.

 

 

Obavezna literatura:

Nastavni materijali za kolegij Engleski za humanističke i društvene znanosti 4

Dopunska literatura:

 

 1. Cox, K. & Hill, D (2004). EAP now!. Pearson/Longman.
 2. Eastwood, J. (2001). Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 3. McCarthy, M. and O'Dell, F. (1994). English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: CUP.
 4. Peterson K. (2013). Oxford Grammar for EAP. Oxford: Oxford University Press.
 5. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1986). A Practical English Grammar. Oxford: Oxford University Press.
 6. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1996). Advanced Exercises in Practical English. Grammar, Bd 1. Oxford: Oxford University Press.
 7. Thomson, A. J. and Martinet, A.V. (1998). Advanced Exercises in Practical English Grammar, Bd 2. Oxford: Oxford University Press.
 8. Vince, M. (2003). Advanced Language Practice. Oxford: Macmillan.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provedba anonimne ankete nakon održanih predavanja, analiza uspjeha studenata                

Ostale informacije: