Osnove simultanog prevođenja

 

Naziv kolegija:
Osnove simultanog prevođenja
Šifra ISVU:
65850
Šifra MOZVAG:
TS902
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • odabrati relevantne informacije
  • primijeniti govorničke vještine
  • primijeniti tehnike rada u kabini: rad s opremom, timski rad, hvatanje bilježaka, tehnološka podrška
  • samostalno se pripremiti za specifične prevoditeljske zadatke
  • simultano prevoditi primjenjujući odgovarajuće metode i strategije simultanog prevođenja
  • poštovati načela dobre prevoditeljske prakse i prevoditeljsku etiku

Sadržaj predmeta:

Predavanja iz ovog kolegija nude kratak uvod u teorije i metode simultanog prevođenja, razlike između usmenog i pismenog prevođenja, te uvid u rezultate lingvističkih disciplina koje su relevantne za prevođenje (psiholingvistika, analiza diskursa).  Praktični će dio uključivati intenzivne vježbe simultanog prevođenja uz korištenje autentičnih snimljenih materijala i simulacija. Vježbe će uključivati i rad na vještinama predviđanja, analize, sažimanja i prezentacije informacija, tehnike rada u kabini, vježbe slušanja, te rad na govorničkim vještinama. Predviđen je i intenzivan samostalan rad koji uključuje čitanje materijala i izradu pojmovnika kao priprema za simulacije. Po završetku ovog kolegija studenti će se osposobiti za vršenje terminoloških priprema za skupove različitih tematika, vladati tehnikama hvatanja bilježaka, steći potrebne vještine timskog rada i kompetencije u osnovnim tehnikama simultanog prevođenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, zadatak analize primjera, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza primjera, zaključivanje odabrati relevantne informacije usmeno izlaganje, rasprava, samoprocjena izvedbe, peer review
predavanje, analiza video0materijala, grupna rasprava, samostalni govornički zadatak sustavno opažanje, aktivno sudjelovanje, učenje po modelu, simulacija govorničkih uloga primijeniti govorničke vještine usmeno izlaganje, ocjena izvedbe, peer review
predavanje, demonstracija, upute slušanje izlaganja, sustavno opažanje, učenje po modelu, uvježbavanje tehnika rada s opremom primijeniti tehnike rada u kabini: rad s opremom, timski rad, hvatanje bilježaka, tehnološka podrška usmeno izlaganje, aktivnost na nastavi, demonstracija
samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje analiza zadanog materijala, pronalaženje informacija, odabir terminologije, usustavljivanje terminologije u terminološke baze i glosare samostalno se pripremiti za specifične prevoditeljske zadatke usmeno izlaganje (simultano prevođenje), rasprava, glosar, kviz
samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje, analiza video0materijala i glosara, grupna rasprava, radionica analiza zadanog materijala, sustavno opažanje, slušanje i analiza, priprema terminologije, izrada glosara simultano prevoditi primjenjujući odgovarajuće metode i strategije simultanog prevođenja usmeno izlaganje (simultano prevođenje), samoprocjena izvedbe, peer review
predavanje, diskusija, zadatak čitanja i analize primjera, prikazi slučaja slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava, simulacija prijevodnih zadataka poštovati načela dobre prevoditeljske prakse i prevoditeljsku etiku usmeno izlaganje (simultano prevođenje), samoprocjena izvedbe i primijenjenih strategija i metoda, peer review

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Priprema za nastavu

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,7 70%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Priprema za nastavu 2,2 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju pripreme za nastavu (učitavanje glosara, osvrta i prikaza u Moodle kolegija), što čini 30% ocjene, i na temelju kontinuiranog praćenja i provjere znanja putem pismenih kolokvija, te pripremljenih i ad-hoc prevedenih govora na vježbama, što čini 70% ocjene. Računa se prosječna ocjena iz svih pripremnih materijala (x 0,3), te prosječna ocjena svih prevedenih govora (x 0,7).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni pohađati 70% nastave.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Nolan, James (2005) Interpretation Techniques and Exercises, Multilingual Matters Ltd.
  2. Gillies, Andrew (2013) Conference Interpreting. A Student's Practice Book. London & New York: Routledge.

Dopunska literatura:

  1. Franz Pöchhacker and Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader. London & New York: Routledge.
  2. Phelan, Mary. (2001). The Interpreter's Resource. Multilingual Matters Ltd.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: