Osnove konsekutivnog prevođenja

 

Naziv kolegija:
Osnove konsekutivnog prevođenja
Šifra ISVU:
65849
Šifra MOZVAG:
TS901
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Omazić, Marija
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • primijeniti vještine slušanja i pamćenja, govorničke vještine, vještine analize informacija, te prebacivanja iz jednog u drugi jezični kod
  • voditi bilješke za konsekutivno prevođenje za govore trajanja do 6 min
  • samostalno se pripremiti za specifične prevoditeljske zadatke pomoću terminoloških baza podataka
  • konsekutivno prevoditi s engleskog na hrvatski jezik uz prethodnu pripremu primjenjujući metode i strategije konsekutivnog prevođenja
  • poštovati načela dobre prevoditeljske prakse i prevoditeljsku etiku

Sadržaj predmeta:

Predavanja iz ovog kolegija nude kratak uvod u teorije i metode konsekutivnog prevođenja. Razrađuju se osnove prevoditeljske etike, razlike između usmenog i pismenog prevođenja, te specifičnosti jezika poslovnih sastanaka i konferencija. Osim toga, naglašava se nužnost kontinuiranog profesionalnog razvoja, daju smjernice o radnim uvjetima i uobičajenoj praksi. Praktični će dio uključivati intenzivne vježbe konsekutivnog prevođenja uz korištenje autentičnih snimljenih materijala i simulacija. Vježbe će uključivati i rad na vještinama analize i prezentacije informacija, vježbe slušanja i pamćenja, vježbe prebacivanja iz jednog u drugi jezični kod, te rad na govorničkim te ostalim prezentacijskim vještinama. Predviđen je i intenzivan samostalan rad koji uključuje čitanje materijala i pripremu za simulacije. Po završetku ovog kolegija studenti će se osposobiti za vršenje terminoloških priprema za različite vrste skupova, vladati tehnikama bilježenja, te steći potrebne vještine i kompetencije u osnovnim tehnikama konsekutivnog prevođenja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, suradničko učenje, demonstracija, analiza video0materijala, grupna rasprava slušanje izlaganja, učenje po modelu, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje, simulacija različitih govorničkih uloga (izlagač, prevoditelj), uvježbavanje vještina slušanja, pamćenja i govorenja primijeniti vještine slušanja i pamćenja, govorničke vještine, vještine analize informacija, te prebacivanja iz jednog u drugi jezični kod usmeno izlaganje, rasprava, ocjena izvedbe, dnevnik promatranja, peer review
predavanje, demonstracija, analiza primjera, prikazi slučajeva slušanje izlaganja, učenje po modelu, aktivno bilježenje, sustavno opažanje i zaključivanje, simulacija voditi bilješke za konsekutivno prevođenje za govore trajanja do 6 min aktivnost na nastavi, demonstracija, ocjena izvedbe
samostalni istraživački zadatak, projektno istraživanje analiza zadanog materijala, pronalaženje i odabir  informacija, usustavljivanje informacija samostalno se pripremiti za specifične prevoditeljske zadatke pomoću terminoloških baza podataka usmeno izlaganje, rasprava, glosar, kviz
analiza video0materijala i glosara, grupna rasprava, radionica analiza zadanog materijala, sustavno opažanje, slušanje i analiza, priprema terminologije, izrada glosara konsekutivno prevoditi s engleskog na hrvatski jezik uz prethodnu pripremu primjenjujući metode i strategije konsekutivnog prevođenja usmeno izlaganje (konsekutivno prevođenje), samoprocjena izvedbe, peer review
predavanje, diskusija, zadatak čitanja i analize primjera, prikazi slučaja slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, rasprava, simulacija prijevodnih zadataka poštovati načela dobre prevoditeljske prakse i prevoditeljsku etiku usmeno izlaganje (konsekutivno prevođenje), samoprocjena izvedbe i primijenjenih strategija i metoda, peer review

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Priprema za nastavu

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,8 70%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Priprema za nastavu 1,1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Konačna se ocjena oblikuje na temelju pripreme za nastavu (učitavanje glosara, osvrta i prikaza u Moodle kolegija), što čini 30% ocjene, i na temelju kontinuiranog praćenja i provjere znanja putem pismenih kolokvija, te pripremljenih i ad-hoc prevedenih govora na vježbama, što čini 70% ocjene. Računa se prosječna ocjena iz svih pripremnih materijala (x 0,3), te prosječna ocjena svih prevedenih govora (x 0,7).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obavezni pohađati 70% nastave

 

 

Obavezna literatura:

  1. Nolan, J. (2005) Interpretation Techniques and Exercises, Multilingual Matters Ltd.
  2. Gillies, A. (2005) Note-taking for Consecutive Interpreting. A Short Course. Manchester, Kinderhook: St. Jerome Publishing.
  3. Gillies, Andrew (2013) Conference Interpreting. A Student's Practice Book. London & New York: Routledge.

Dopunska literatura:

  1. Franz Pöchhacker and Miriam Shlesinger (eds.), The Interpreting Studies Reader. London & New York: Routledge.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

provođenje ankete sa studentima po završetku kolegija

Ostale informacije: