Poslovno komuniciranje

 

Naziv kolegija:
Poslovno komuniciranje
Šifra ISVU:
59240
Šifra MOZVAG:
IZZ404
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Mićunović, Milijana
0
0
0
Lubina, Tihana
0
15
0
Zadravec, Tamara
15
0
0
Erl Šafar, Marija
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Predmet je namijenjen generaciji stručnjaka od kojih se očekuje da uspješno upravljaju poslovnim sustavom u suvremenim uvjetima te da znalački komuniciraju unutar i izvan ustanove. Očekuje se da će studenti:

 • biti osposobljeni prirediti poslovna pisma
 • biti osposobljeni postaviti osnovnu strukturu plana i izvještaja
 • biti vješti u komuniciranju s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima
 • biti osposobljeni za pripremu prijedloga vlastite prakse, uključujući njezino praćenje i vrednovanje
 • biti sposobni da na temelju kvalitativnih i kvantitativnih informacija donose poslovne odluke u  kontinuiranom sustavu mjerenja poslovnog uspjeha i na taj način opredmećivati utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na gospodarska i društvena kretanja na mikro i makro razini.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • napraviti osnovnu strukturu plana izvještaja i poslovnog pisma
 • definirati poslovne odluke u kontinuiranom sustavu mjerenja poslovnog uspjeha na temelju kvalitativnih i kvantitativnih informacija biti vješti u komuniciranju s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima
 • napraviti prijedlog vlastite prakse, uključujući njezino praćenje i vrednovanje
 • komunicirati  s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima
 • analizirati utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na gospodarska i društvena kretanja na mikro i makro razini

Sadržaj predmeta:

Komunikacija. Komunikacija i okolina. Komuniciranje u poslovnome svijetu. Vrijednost poslovne informacije. Zakon prijenosa poslovnih informacija. Sustavni pristup poslovnom sustavu na mikro, mezzo i makro razini.

Menadžment i društvo (elementi vanjske okoline), modaliteti komuniciranja u promijenjivim uvjetima. Menadžersko-komunikacijske vještine. Menadžment promjena i oganizacijski razvitak. Reinženjering poslovnog procesa. Organizacijski dizajn. Benchmarking. Outsorcing. Upravljanje performancama. Osnovna polazišta upravljanja znanjem. Procjena utemeljena na rezultatima. Promjene u proizvodnim sustavima. Promjene u uredskom poslovanju. Upravljanje kvalitetom. Informacijsko-komunikacijski sustav za menadžment. Elektorničko poslovanje i način komuniciranja s poslovnim partnerima u mrežnom okruženju.

Na vježbama se studenti upoznaju s načinima pripreme projekata, njihovim predstavljanjem poslovnim partnerima i potencijalnim sponzorima. Studente se vodi tako da steknu vještine poslovna komunicira-nja (izrada plana, izvještaja, financijskog izvještaja, marketinškog predstavljanja i sl. ). Studenti u timu rješavaju i prezentiraju poslovno-komunikacijske slučajeve, rješavaju kratke poslovno-komunikacijske probleme, prezentiraju obradjene stručne tekstove, prate video projekciju, diskutiraju u grupi.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje napraviti osnovnu strukturu plana izvještaja i poslovnog pisma aktivnost studenata na nastavi, kolokviji/pismeni ispit, pisano izvješće
predavanje, vježbe, analize primjera, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature definirati poslovne odluke u kontinuiranom sustavu mjerenja poslovnog uspjeha na temelju kvalitativnih i kvantitativnih informacija biti vješti u komuniciranju s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima aktivnost studenata na nastavi, kolokviji/pismeni ispit
predavanje, vježbe, projektno istraživanje slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, izrada projekta napraviti prijedlog vlastite prakse, uključujući njezino praćenje i vrednovanje aktivnost studenata na nastavi, kolokviji/pismeni ispit, pisano izvješće
predavanje, vježbe, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, simulacija komunicirati  s kolegama i potencijalnim poslovnim partnerima aktivnost studenata na nastavi, kolokviji/pismeni ispit, usmeni ispit
predavanje, vježbe, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature analizirati utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije na gospodarska i društvena kretanja na mikro i makro razini aktivnost studenata na nastavi, kolokviji/pismeni ispit, pisano izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarska raspravišta, Vježbe

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 2,1 70%
Pohađanje nastave 1 0%
Seminarska raspravišta 0,45 15%
Vježbe 0,45 15%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Ocjena se oblikuje na osnovi sljedeće podjele ocjenskih bodova: izvrstan (5) – od 180 do 200 bodova, vrlo dobar (4) – od 160 do 179 bodova, dobar (3) – od 125 do 159 bodova; dovoljan (2) – od 110 do 124 boda; nedovoljan (1) – od 0 do 109 bodova.

Dva kolokvija nose ukupno 140 bodova (2 X 70 bodova), tj. završni pismeni ispit nosi ukupno 140 bodova. Za prolaz na kolokvijima, tj. pismenom završnom ispitu potrebno je ostvariti najmanje 54% od ukupnog broja bodova (38, tj. 76 bodova).

Ukoliko student nije zadovoljan konačnom ocjenom, nudi mu se mogućnost usmenog završnog ispita kojim može ostvariti veću ocjenu.

Izvršeni zadatci na vježbama nose ukupno 30 bodova. Budući da su vježbe praktične naravi (svrha im je demonstrirati praktičnu i primjenjivu stranu  gradiva obrađenog na predavanjima), svaka vježba nosi 3 boda. Na vježbama student mora izvršiti/riješiti postavljeni zadatak.

Tri seminarska raspravišta nose ukupno 30 bodova. Svako raspravište obuhvaća sljedeće aktivnosti: čitanje i analizu odabranog teksta/članka, pisanje strukturiranog sažetka pročitanog teksta/članka te aktivno, kritičko i konstruktivno sudjelovanje u raspravi. Svaki predani dnevnik čitanja nosi 10 bodova (3 dnevnika X 10 bodova).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Za ostvarivanje prava na potpis svaki je student obvezan pohađati najmanje 70% nastave (posebno predavanja i posebno vježbe/seminarska raspravišta). Pohađanje nastave ne donosi dodatne bodove.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cavalli-Sforza, L. L. (2008) Geni, narodi i jezici. Zagreb: Algoritam.

  Odabrano poglavlje.

 2. Čorkalo Biruški, D. (2009) Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.

  Odabrana poglavlja.

 3. Fearon, Tim; Sargent, Emma. Vještina razgovora: kako razgovarati sa svakim u svakoj situaciji. Zagreb: Veble commerce, 2013.

  Odabrana poglavlja.

 4. Fox, R. Poslovna komunikacija, 2. dopunjeno izd. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada: Pučko otvoreno učilište, 2006.
 5. Goleman, D. Emocionalna inteligencija u poslu. Zagreb: Mozaik knjiga, 2007.

  Odabrana poglavlja.

 6. Gottesman, D.; Mauro, Buzz. (2006) Umijeće javnog nastupa: osvojite govornicu koristeći se glumačkim vještinama. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

  Odabrana poglavlja.

 7. Iacoboni, M. (2012) Zrcaljenje drugih: nova znanost otkriva kako se povezujemo s ljudima oko sebe. Zagreb: Algoritam.

  Odabrano poglavlje.

 8. Interkulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri / uredili Dagmar Kumbier, Friedemann Schulz von Thun. Zagreb: Erudita, 2009.

  Odabrana poglavlja.

 9. Kunczik, Michael; Zipfel, Astrid. Uvod u znanost o medijima i komunikologiju. Zagreb: Zaklada Friedrich Ebert, 2006.

  Odabrana poglavlja.

 10. Lloyd-Hughes, Sarah. Govorništvo: kako biti izvrstan u javnom govoru. Zagreb: Veble commerce, 2013.

  Odabrana poglavlja.

 11. Matasović, R. (2005) Jezična raznolikost svijeta: podrijetlo, razvitak, izgledi. Zagreb: Algoritam.

  Odabrano poglavlje.

 12. Pennington, Donald C. Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2008.

  Odabrana poglavlja

 13. Peović Vuković, K. (2012). Mediji i kultura: ideologija medija nakon decentralizacije. Zagreb: Jesensk i Turk.

  Odabrana poglavlja.

 14. Schulz von Thun, F. (2001) Kako međusobno razgovaramo 1: smetnje i razrješenja: opća psihologija komunikacije. Zagreb: Erudita.

  Odabrana poglavlja.

 15. Schulz von Thun, F. (2002) Kako međusobno razgovaramo 2: stilovi, vrijednosti i razvitak ličnosti: diferencijalna psihologija komunikacije. Zagreb: Erudita.

  Odabrana poglavlja.

 16. Schulz von Thun, F. (2005) Kako međusobno razgovaramo 3: "unutarnji tim" i komunikacija primjerena situaciji: komunikacija, ličnost, situacija. Zagreb: Erudita.

  Odabrana poglavlja.

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o stupnju zadovoljstva studenata predavanjima i sadržajem vježaba.

Ostale informacije: