Uvod u povijesnu znanost

 

Naziv kolegija:
Uvod u povijesnu znanost
Šifra ISVU:
45032
Šifra MOZVAG:
P101
ECTS:
2
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA POVIJEST

Studij
Godina
Semestar
Status
POVIJEST - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Đukić, Zlatko
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj nastave je stjecanje temeljnih obavijesti o razvoju historiografije te znanja o temeljnim metodama historiografskog istraživanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • usporediti pregled razvoja historiografije od antičkoga doba do danas
  • opisati temeljne metode historiografskog istraživanja
  • vrednovati vrste povijesnih izvora i postupak kritike povijesnih izvora
  • identificirati društvenu ulogu povijesti u različitim povijesnim razdobljima

Sadržaj predmeta:

Temeljni sadržaj kolegija:

Kolegij nudi pregled razvoja historiografije od antičkog doba do danas, analizu društvene uloge povijesti kao znanstvene discipline te pomoćnih povijesnih znanosti, uz upoznavanje vrste izvora i kritike izvora.   

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, rasprava usporediti pregled razvoja historiografije od antičkoga doba do danas pismeni ispit, usmeni ispit
heuristički razgovor
rasprava
samostalna analiza literature opisati temeljne metode historiografskog istraživanja aktivnost na nastavi
pismeni ispit
rasprava
analiza vizualnih I video sadržaja
sustavno opažanje i zaključivanje vrednovati vrste povijesnih izvora i postupak kritike povijesnih izvora aktivnost na nastavi
pismeni ispit
traženje I analiziranje primjera,
rad na tekstu
aktivno sudjelovati u raspravi identificirati društvenu ulogu povijesti u različitim povijesnim razdobljima aktivnost na nastavi
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Pismeni ispit, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 0,5 0%
Pismeni ispit 1 50%
Usmeni ispit 0,5 25%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pismeni ispit, odnosno kolokvij (1) s 30 pitanja čine 1,00 ECTS, odnosno 50% udjela u konačnoj ocjeni.

Usmeni ispit nosi opterećenje od 0,50 ECTS, čine ga pitanja (5 pitanja iz problematike kolegija). U ukupnoj ocjeni to je udio od 25%.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pohađanje nastave: studenti moraju biti na 70% posto predavanja da bi dobili potpis i mogućnost daljnjega rada u okviru kolegija. Studentima je preporuka aktivnost u nastavi.

 

 

Obavezna literatura:

  1. M. Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja, Zagreb 1996. (poglavlja koja se odnose na sadržaj predmeta).

 

Dopunska literatura:

  1. R. W. Fogel, G. R. Elton, Kojim putem do prošlosti? ( dva pogleda na povijest), Zagreb 2002.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Prate se rezultati ispita za svaku generacijsku skupinu uz respektiranje mišljenja studenata o obimu i realizaciji programa, načinima realizacije te mogućnostima studenata da utječu na realizaciju.

 

Ostale informacije: