Suvremena filozofija I.

 

Naziv kolegija:
Suvremena filozofija I.
Šifra ISVU:
134669
Šifra MOZVAG:
F706
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA - DIPLOMSKI (dvopredmetni studij - nastavnički smjer)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pešić, Boško
30
0
0
Volarević, Martina
0
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovna namjera kolegija je izložiti temelje pravaca filozofiranja dominantnih u prvoj polovini dvadesetog stoljeća poput: fenomenologije, hermeneutike i egzistencijalizma. Težište izlaganja će biti stavljeno na problem suvremenog promišljanja svijesti, razlaganje fenomena jezika te suvremenog poimanja vremena. Tako će izaći na vidjelo misaoni utjecaji i osporavanja između suvremenih filozofa posebice na liniji Husserl-Heidegger-Gadamer. Također kolegij će nastojati ukazati na odnos suvremene filozofije prema tradiciji filozofije

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati osnovne karakteristike pravaca mišljenja dominantnih u prvoj polovini dvadesetog stoljeća
 • pojmiti posebnost suvremenog izlaganja fenomena: jezika, svijesti i vremena
 • usporediti: Husserlovu intencionalnost svijesti i Heideggerovo određenje načina bitka tubitka, Heideggerovo i Gadamerovo promišljanje tumačenja, Bergsonovu i Heideggerovu teoriju vremena Heideggerovu ranu i zrelu misao
 • objasniti odnos suvremene filozofije prema tradiciji filozofije

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i vježbi su sljedeći:

 • Jaspers: temeljni pojmovi filozofije egzistencije
 • Husserlovo određenje svijesti
 • Husserlov horizont intencionalnosti
 • Heideggerova kritika Husserlovog određenja svijesti
 • Heideggerovo određenje bitka tubitka
 • načini bitka tubitka: ugođenost, čuvstvovanje razumijevanje i izlaganje
 • Heideggerovo poimanje vremena i vremenosti
 • Heideggerov obrat
 • Heideggerova filozofija jezika
 • Heideggerova kasna filozofija

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • znanje o pravcima filozofiranja u prvoj polovini dvadesetog stoljeća
 • vještinu usmene i pisane kritičke prosudbe suvremenih filozofskih kretanja

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 20%
Pismeni ispit 1,2 40%
Pohađanje nastave 0,3 0%
Seminarski rad 1,2 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad (esej). Kolokviji 40% bodova, esej 40 % bodova, a pohađanje nastave i aktivnost na nastavi 20 % bodova. Student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100 % ocjene.

Ocjena se izračunava na sljedeći način:

(seminarski rad x 0,4) + (pismeni ispit x 0,4) + (aktivnost u nastavi x 0,2

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

seminarski rad 4

pismeni ispit (kolokvij) 3

aktivnost na nastavi 5

(4x0,4) + (3x0,4) + (5x0,2) =1,6 +1,2 + 1=3,8

konačna ocjena vrlo dobar

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis);
 • aktivno sudjelovanje u nastavi;
 • pisanje seminarskog rada.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Heidegger, M.: Prolegomena za povijest pojma vremena, (Demetra,Zagreb 2000).
 2. Heidegger, M.: Kraj filozofije i zadaća mišljenja, (Naprijed, Zagreb, 1996).
 3. Heidegger, M., Prilozi filozofiji (iz dogođaja), (Breza, Zagreb, 2008).
 4. Heidegger, M., Na putu k jeziku , (Altagama, Zagreb, 2009).
 5. Jaspers, K., Uvod u filozofiju, (Naklada Breza, Zagreb, 2012).
 6. Kierkegaard, S., Bolest na smrt, Mladost, Beograd, 1980

   

Dopunska literatura:

 1. Jaspers, K., Filozofija, (Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 1989).
 2. Husserl, E, Ideje za čistu fenomenologiju i fenomenologijsku filozofiju, (Breza,  Zagreb, 2006).
 3. Husserl, E., Kartezijanske meditacije, sv. I-II, (Cekade, Zagreb, 1975-76).
 4. Husserl, E., Kriza europskih znanosti i transcendentalna fenomenologija, (Globus, Zagreb 1990).
 5. Husserl, E., Filozofija kao stroga znanost i druge rasprave, (Naklada Ljevak, Zagreb 2003).
 6. Merleau-Ponty, M., Fenomenologija percepcije, (Svjetlost, Sarajevo, 1990).
 7. Heidegger, M., Bitak i vrijeme, (Naprijed, Zagreb 1985).
 8. Heidegger, M., Doba slike svijeta, (Studentski centar, Zagreb 1969).
 9. Heidegger, M., Hölderlinove himne “Germanija” i “Rajna”, (Demetra, Zagreb 2002).
 10. Heidegger, M., Nietzscheova metafyzika, (Visovac, Zagreb 1994).
 11. Heidegger, M., Niče I i II, (Fedon, Beograd, 2009).
 12. Heidegger, M., O biti umjetnosti, (Mladost, Zagreb 1959).
 13. Heidegger, M., Fenomenologija religioznog života, (Demetra, Zagreb, 2004).
 14. Heidegger, M., Na putu k jeziku , (Altagama, Zagreb, 2009).
 15. Heidegger, M., Temeljni problemi fenomenologije, (Demetra, Zagreb, 2006).
 16. Heidegger, M., Što se zove mišljenje?, (Breza, Zagreb, 2008).
 17. Heidegger, M., Izvor umjetničkog djela, (AGM, Zagreb, 2010).
 18. Heidegger, M., Poljski Put (Gradac, Čačak, 1992).
 19. Heidegger, M., Kant i problem metafizike, (Mladost, Zagreb, 1979).
 20. Heidegger, M., Ontologija : hermeneutika faktičnosti, (Akademska knjiga, Novi Sad, 2007).

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: