Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja

 

Naziv kolegija:
Označiteljski jezici za opis i prikaz sadržaja
Šifra ISVU:
42968
Šifra MOZVAG:
IZZ205
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bosančić, Boris
15
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Studenti s upoznaju sa  osnovama HTML-a, te stečena znanja primjenjuju koristeći tekstualni editor.

Nakon savladanih osnova prelazi se na izradu mrežnih stranica pomoću grafičkog editora (npr. MS Front Page). Studenti tijekom cijelog semestra izrađuju vlastite mrežne stranice na temelju prijeđenog sadržaja i objavljuju ih na za to predviđenom mrežnom prostoru. Predmet je orijentiran prema stjecanju vještina koje će studenti dograđivati na višim godinama studija ako se usmjere prema informacijskom modulu, odnosno onih temeljnih vještina koje su im nužne u daljemu radu bez obzira na to za koji će se modul odlučiti.

Studenti bi trebali:

 • upoznati i koristiti osnovne alate za izradu mrežnih stranica
 • upoznati i koristiti osnovne naredbe HTML-a
 • upoznati osnove oblikovanja sadržaja mrežnih stranica (informacijska arhitektura)
 • biti sposobni da samostalno kreiraju mrežne stranice
 • biti sposobni postaviti kreirane web stranice na mrežni poslužitelj (mrežni protokoli)

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati i koristiti osnovne alate za izradu mrežnih stranica
 • definirati i koristiti osnovne naredbe HTML-a i  XML-a
 • opisati osnove oblikovanja sadržaja mrežnih stranica (informacijska arhitektura)
 • postaviti kreirane mrežne stranice na mrežni poslužitelj (mrežni protokoli)

Sadržaj predmeta:

Na seminarima se raspravlja o novim alatima, softverima i općim trendovima razvoja i dostupnosti informacijskih tehnologija. Obrađuju se pitanja vezana uz oblikovanje i administraciju mrežnih stranica te oblikovanje sadržaja s posebnim osvrtom na smjernice za osiguravanje pristupačnosti mrežnim sadržajima (postavljanje na web).

Nastavne jedinice na seminarima uključuju teme poput: osnova web dizajna i HTML jezika. Osobito se ukazuje na strukturu HTML dokumenta, njegovu sintaksu, načine formatiranja sadržaja, načine ugrađivanja multimedija u dokument te veze između dokumenata. U navedenom kontekstu tumače se temeljna obilježja SGML-a, XML-a i XHTML-a.

Nakon ovladavanja osnovnim znanjima i vještinama rada u HTML-u, na vježbama se nastavlja s naprednijim oblikovanjem dokumenata u HTML jeziku, mogućim načinima implementacije web obrazaca u HTML dokument, oblikovanjem dokumenata putem kaskadnih stilova (CSS) te konačno oblikovanjem dinamičkih stranica putem JavaScript jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada razlikovati i koristiti osnovne alate za izradu mrežnih stranica praktičan rad
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada definirati i koristiti osnovne naredbe HTML-a i  XML-a praktičan rad
predavanje aktivno praćenje literature, polaganje pismenog ispita (kolokvija) opisati osnove oblikovanja sadržaja mrežnih stranica (informacijska arhitektura) aktivnost na predavanju,  pismeni ispit (kolokvij, online test)
vježbe kontinuirano praćenje na vježbama, izrada praktičnog rada postaviti kreirane mrežne stranice na mrežni poslužitelj (mrežni protokoli) praktičan rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Usmeni ispit, Praktični rad, Kontinuirano praćenje, Online test

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeni ispit 0,4 10%
Praktični rad 1,9 50%
Kontinuirano praćenje 0,8 20%
Online test 0,8 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: kontinuirano praćenje na vježbama: 40, praktični rad: 100, nešto drugo (online test): 40, završni usmeni ispit: 20 bodova

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5)

 

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Abrus, L. Izrada Weba : abeceda za webmastere. Zagreb : Bug ; SysPrint, 2003.

Dopunska literatura:

 1. Abrus, L. Brzi vodič kroz Dreamweaver MX 2004. Zagreb : Bug : SysPrint, 2003.
 2. U dogovoru s nastavnikom odnosno potrebama studenata da prodube znanja ili ovladaju novima; Izbor temeljne i dodatne literature ovisi o njezinoj dostupnosti i ažurnosti.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik.

Ostale informacije: