Grčka filozofija I

 

Naziv kolegija:
Grčka filozofija I
Šifra ISVU:
131987
Šifra MOZVAG:
F101
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
FILOZOFIJA -PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Perić, Zdravko
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje studenata s razvojem filozofije, njezinim povijesnim, kao i suvremenim početkom. Treba se upoznati s učenjima Platonovih prethodnika, a u prvom planu s Platonovom filozofijom. Naglasak je na razvoju filozofije s obzirom na starogrčko poimanje počela (arche) u vidu duše čovjeka. Tu se govori o vječnoj moći kretanja svega. Treba iznjedriti na vidjelo razlike između duše i tijela, onoga nevidljivog i onoga vidljivog, da bi se prepoznala prava priroda uzroka kretanja svega, te da bi se bilo u mogućnosti uvidjeti odnos umne duše čovjeka i polisa, te umne duše čovjeka i duše svega u vidu pravednosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • istumačiti povijesne uvjete nastanka filozofije
 • razlikovati osnovne pojmove koji su odredbeni za razvoj filozofije
 • objasniti svrhu Platonovog filozofiranja i osnovne zadaće njegove filozofije
 • interpretirati Platonovu ontologiju
 • prepoznati Platonovu politiku i etiku, te Platonovu estetiku
 • iskazati odgovornost u primjeni znanja antičke filozofije na suvremene probleme kojima se bavi Platon

Sadržaj predmeta:

Sadržaji predavanja i seminara su sljedeći:

 • arche
 • izvorno poimanje kretanja
 • prvotna/prirodna počela
 • pravednost u kozmološkom kontekstu
 • grčka matematika
 • logos
 • starogrčko poimanje duše čovjeka u razlici spram kršćanskog poimanja duše
 • ono nevidljivo/besmrtno u razlici spram onoga vidljivog/smrtnog
 • dijelovi i moći duše čovjeka; rasprava o dobrim i opakim žudnjama
 • rasprava o filozofijskom poimanju boga i onoga dobrog
 • pravednost i druge vrline
 • ideja onoga dobrog
 • umovanje kao istinit način života, a ne kao puko razabiranje
 • Platon
 • opis ideja u odnosu na rano, srednje i kasno Platonovo filozofiranje

 

Očekuje se da studenti kroz sadržaj predmeta usvoje sljedeća znanja, kompetencije i vještine:

 • spoznaju o razvoju filozofije, s posebnim naglaskom na osobitost grčkog poimanja svrhe filozofije;
 • razlike između filozofijskog i kršćanskog shvaćanja pravednosti, kazne, duše i onoga dobrog;
 • vještinu tumačenja i pisanja o određenom filozofijskom problemu koji se tiče bezumnosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti povijesne uvjete nastanka filozofije seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava razlikovati osnovne pojmove koji su odredbeni za razvoj filozofije seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti svrhu Platonovog filozofiranja i osnovne zadaće njegove filozofije seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti Platonovu ontologiju seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava objasniti Platonovu politiku i etiku, te Platonovu estetiku seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava iskazati odgovornost u primjeni znanja antičke filozofije na suvremene probleme kojima se bavi Platon seminarski rad, pismeni i usmeni ispit, projektno istraživanje, završno izvješće

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 0,5 30%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1 20%
Usmeni ispit 2 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave, na kolokvijima tijekom semestra, na usmenom ispitu i kroz pozitivno ocijenjen seminarski rad. Usmeni ispit donosi 50 % bodova, dva kolokvija 30 % bodova, seminarski rad 20 % bodova.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća:

- 60% - 69,9%  = dovoljan (2)

- 70% - 79,9%  = dobar (3)

- 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4)

- 90% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Obveze studenata na predmetu su sljedeće:

 • redovito pohađanje nastave (prisutnost preko 70 % – uvjet za potpis)
 • aktivno sudjelovanje u nastavi
 • polaganje kolokvija tijekom semestra
 • polaganje usmenog ispita nakon završetka semestra
 • izrada seminarskog rada

 

 

Obavezna literatura:

 

 1. Platon, Politeia [Država], Zagreb, 1991.

 2. Platon, Simpozij, u: Eros i Filia/ Simpozij i Lisis, Zagreb, 1996.

 3. Platon, Fedon, Naklada Jurčić, Zagreb, 2010.
 4. Windelband, W., Povijest filozofije I, Naprijed, Zagreb, 1990.

Dopunska literatura:

 1. Bošnjak, B., Povijest filozofije I., poglavlje: Grčka filozofija, Matica hrvatska, Zagreb 1993.
 2. Cipra, M., Metamorfoze metafizike, Zrinski, Čakovec 1978.
 3. Guthrie, W. K. C., Povijest grčke filozofije I-VI. Naklada Jurčić. Zagreb 2005/2007.
 4. Koplston, Istorija filozofije: Grčka i Rim, BIGZ, Beograd 1988.
 5. Diels, Predsokratovci
 6. Platonovi dijalozi
 7. Tonči Kokić, Pregled antičke filozofije, Naklada Breza, Zagreb, 2015.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete sadržaja predmeta u skladu s procjenom Stručnog vijeća studija filozofije.

Ostale informacije: