Uvod u psihologijsku statistiku

 

Naziv kolegija:
Uvod u psihologijsku statistiku
Šifra ISVU:
42975
Šifra MOZVAG:
PS103
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Tomašić Humer, Jasmina
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za deskripciju, analizu podataka i statističko zaključivanje, te stjecanje vještine studenata za primjenu statističkih programa na računalu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • prihvatit važnost primjene statistike u psihologiji (u znanstvenim istraživanjima ka o i u praksi psihologa)
  • demonstrirati adekvatnu organizaciju  podatka (tabelarno i grafički) te upotrebu adekvatnih mjera centralne tendencije i raspršenja
  • objasniti upotrebu i važnost normalne distribucije rezultata na zaključivanje u statistici
  • zaključivati na temelju provedenih statistički postupaka

Sadržaj predmeta:

Statistički i klinički pristup u psihologiji. Primjena statistike u znanstvenim istraživanjima i praksi psihologa. Klasificiranje i prikazivanje podataka (tablično i grafički). Središnje vrijednosti: aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost. Indeksi raspršenja i indeks srednjeg raspršenja, standardna devijacija, poluinterkvartilno raspršenje. Normalna distribucija i njezina upotreba. Skala – z vrijednosti i skala decita. Provjeravanje hipoteza: o vrijednostima populacije, o razlici među statističkim vrijednostima (t-test). Provjera oblika distribucije i razlika među distribucijama (x2 – test). Uvod u jednostavnu analizu varijance.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja prihvatit važnost primjene statistike u psihologiji (u znanstvenim istraživanjima ka o i u praksi psihologa) pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka demonstrirati adekvatnu organizaciju  podatka (tabelarno i grafički) te upotrebu adekvatnih mjera centralne tendencije i raspršenja zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka objasniti upotrebu i važnost normalne distribucije rezultata na zaključivanje u statistici zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje zadataka zaključivati na temelju provedenih statistički postupaka zadaci izvedbe, kolokvij, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 3 60%
Pismeni/usmeni ispit 2 40%
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz dva kolokvija i ocjena završnog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz pojedinog kolokvija, 40% konačne ocjene čini ocjena iz završnog ispita. 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 2 iz prvog kolokvija,  3 iz drugog kolokvija, 3 iz završnog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (kolokvij I x 0,30) +(kolokvij II x 0,30) + (završni ispit x 0,40)

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako: (2 x 0,3) + (3 x 0,3) +  (3 x 0,4) = 2,7 Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Pristupanje kolokvijima je obavezno. Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na pismeni i usmeni ispit ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Petz, B. (2002.). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  2. Kolesarić, V. i Petz, B. (2003.). Statistički rječnik. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  3. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012.). Petzova statistika. Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

  1. Aron, A. and Aron, E. N. (2002.). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall, Inc.
  2. Kolesarić, V. i Tomašić Humer J. (2016.). Veličina učinka. Osijek: Filozofski fakultet 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: