Jezične vježbe njemačkog jezika VII

 

Naziv kolegija:
Jezične vježbe njemačkog jezika VII
Šifra ISVU:
50488
Šifra MOZVAG:
NJ81
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Etter, Iris
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

 • omogućiti studentima da analitički pristupe analizi različitih oblika novinarstva
 • upoznati studente s različitim kriterijima vrednovanja medijskih produkata
 • upoznati studente s različitim metodama rada u novinarstvu

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • aktivno i pasivno koristiti vokabular različitih tekstnih vrsta i aktualnih tema na njemačkom jeziku
 • identificirati primjere različitih jezičnih struktura n njemačkom jeziku
 • aktivno i pasivno koristiti gramatičke strukture njemačkog jezika
 • aktivno diskutirati o različitim aktualnim temama
 • samostalno sastaviti esej ili tekst druge vrste na njemačkom jeziku na aktualne teme

Sadržaj predmeta:

U okviru ovoga kolegija studenti se upoznaju s različitim aspektima novinarskoga rada: od istraživanja, preko oblikovanja i prerade teksta do prezentacije i organizacije.  

Studenti će svoje radove moći objaviti na web stranici koja je izrađena posebno za ovaj kolegij. Također će se studentima pružiti mogućnost objave priloga na lokalnom radiju.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
grupna rasprava, suradničko učenje, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje aktivno i pasivno koristiti vokabular različitih tekstnih vrsta i aktualnih tema na njemačkom jeziku aktivnost na nastavi, portfolio
grupna rasprava, suradničko učenje, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje identificirati primjere različitih jezičnih struktura n njemačkom jeziku aktivnost na nastavi, portfolio
suradničko učenje, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje aktivno i pasivno koristiti gramatičke strukture njemačkog jezika aktivnost na nastavi, portfolio
grupna rasprava, diskusija, zadatak čitanja i analize primjera i/ili teksta analiza tekstova i primjera, rasprava, sustavno opažanje aktivno diskutirati o različitim aktualnim temama aktivnost na nastavi
samostalan pismeni zadatak na osnovu pismenog ili video0materijala oblikovanje pismenog rada, pismeno izražavanje samostalno sastaviti esej ili tekst druge vrste na njemačkom jeziku na aktualne teme portfolio

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,9 20%
Kontinuirana provjera znanja 2 80%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjene iz kontinuirane provjere znanja (testovi), a udio je pojedinih ocjena u konačnoj ocjeni izražen gore.

 

Kriteriji

93-100% = 5

85-92% = 4

77-84% = 3

69-76% = 2

Primjer izračunavanja ocjene:

Test 1 = 3; Test 2 = 4; Test 3 = 4; sudjelovanje u nastavi = 5;

Izračun ukupne ocjene = 3 x 0,27 + 4 x 0,27 + 4 x 0,27 + 5 x 0,2 = 3,97. Konačna ocjena iznosi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% nastavnih sati.

Student pismenom ispitu pristupa samo u slučaju negativne ukupne ocjene kontinuirane provjere znanja.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Heidemann, R. (2007). Körpersprache im Unterricht: ein Ratgeber für Lehrende (8. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer.
 2. Haag, L. (2018). Kernkompetenz Klassenführung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
 3. Materijali korišteni na nastavi

Dopunska literatura:

 1. Hattie, J., & Anderman, E. M. (2020). Visible learning guide to student achievement (Schools edition.) New York, NY: Routledge.
 2. Städeli, C., Obrist, W., & Grassi, A. (2013). Klassenführung: Unterrichten mit Freude, Struktur und Gelassenheit (3., überarb. Aufl.). Bern: hep.
 3. Buscha, A./Szita, S./Rave, S.: C Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache Sprachniveau C1, C2. Leipzig: Schubert, 2013
 4. Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Kursbuch. München: Hueber, 2016.
 5. Perlmann-Balme, M./Schwalb, S: Sicher! Deutsch als Fremdsprache Niveau C1. Arbeitsbuch. München: Hueber, 2016.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: