Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi

 

Naziv kolegija:
Nastava njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi
Šifra ISVU:
50500
Šifra MOZVAG:
NJ90, NJ29
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Aleksa Varga, Melita
30
15
15

 

Ciljevi i zadaci:

 • upoznati studente s temeljnim načelima poučavanja stranog jezika učenicima rane školske dobi;
 • osvijestiti studente o psihokognitivnim i  motoričkim obilježjima učenika rane školske dobi;
 • upoznati studente s metodama i postupcima poučavanja njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi;
 • osposobiti studente za samostalno izvođenje nastave njemačkog jezika s učenicima rane školske dobi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prepoznati prednosti i nedostatke ranog učenja njemačkog jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 • opisati psihokognitivna i motorička obilježja učenika rane školske dobi
 • objasniti temeljna načela poučavanja njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi
 • razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja učenika rane školske dobi jezičnim znanjima i vještinama
 • odrediti opće ciljeve nastavnog sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti
 • izabrati prikladne nastavne materijale, metode te postupke poučavanja i vrednovanja
 • izvesti samostalno pripremljeni nastavni sat s učenicima rane školske dobi

Sadržaj predmeta:

U teorijskom dijelu kolegija studeni stječu spoznaje o temeljni postavkama učenja i osnovnim principima i postupcima poučavanja njemačkog jezika učenicima rane školske dobi (do 10 godina). Obrađuju se sljedeće teme: razlozi uključivanja stranih jezika u nastavni program za učenike rane školske dobi; osobine djeteta u Piagetovoj fazi konkretnih operacija i njegove mogućnosti i ograničenja u usvajanju stranog jezika u tom razdoblju njegova jezičnog, spoznajnog, afektivnog i motoričkog razvoja; kratki prikaz dosadašnjih istraživanja u tom području; pregledni prikaz postupaka u poučavanju jezičnih znanja i vještina primjerenih učenicima mlađe školske dobi (igre, pjesmice i brojalice, dramske aktivnosti, priče  i sl.); pogreške i odnos prema pogreškama; uloga audiovizualnih medija u nastavi s učenicima rane školske dobi; način praćenja i vrednovanja učenikovih postignuća; razvijanje jezične i kulturološke svjesnosti.

U praktičnom dijelu kolegija studenti pripremaju i izvode po jedan kratki projekt, hospitiraju na najmanje 10 nastavnih sati i analiziraju prvo dio, a potom i cijeli nastavni sat, sudjeluju u pripremi i izvođenju dijela 2 nastavna sata i  2 cijela nastavna sata. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, rasprava prepoznati prednosti i nedostatke ranog učenja njemačkog jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja aktivnost studenata u nastavi
predavanje, seminarsko izlaganje, grupna rasprava slušanje izlaganja, prezentacija opisati psihokognitivna i motorička obilježja učenika rane školske dobi aktivnost studenata u nastavi
predavanje slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje objasniti temeljna načela poučavanja njemačkog jezika u ranoj školskoj dobi aktivnost studenata u nastavi
seminarsko izlaganje, grupna rasprava aktivno sudjelovanje, analiza primjera razmotriti prednosti i nedostatke različitih metoda i postupaka poučavanja učenika rane školske dobi jezičnim znanjima i vještinama aktivnost studenata u nastavi, samostalno istraživanje, prezentacija
predavanje, rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje odrediti opće ciljeve nastavnog sata i ciljeve pojedinačnih aktivnosti aktivnost studenata u nastavi, prezentacija
samostalni rad, grupna rasprava slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje izabrati prikladne nastavne materijale, metode te postupke poučavanja i vrednovanja dnevnik rada, pisana priprava za nastavu
seminarsko izlaganje, samostalni rad slušanje izlaganja, izvedba nastavnoga sata, aktivno sudjelovanje izvesti samostalno pripremljeni nastavni sat s učenicima rane školske dobi dnevnik rada, pisana priprava za nastavu, odgledan nastavni sat studenta

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Praktični rad, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1 0%
Praktični rad 1 30%
Referat 1 30%
Usmeni ispit 2 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz referata, ocjena iz pripreme nastavne jedinice (praktični rad) i usmenog ispita: 30% konačne ocjene čini ocjena iz referata, a 30% konačne ocjene čini ocjena iz pripreme nastavne jedinice te 40% čini ocjena iz usmenog ispita.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz referata i 3 iz pripreme nastavne jedinice i 3 iz usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (ref. x 0,3) + (prip. x 0,3) + (isp x 0,4).

U našem primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,3) + (3 x 0,3) + (3 x 0,4) = 1,2 + 0,9 + 1,2 =  3,3 = 3

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati i ako je održao referat te praktičan rad

 

 

Obavezna literatura:

 1. Aleksa Varga, M. Molnar, D. (2022). Nastava stranog jezika u ranoj školskoj dobi. Zagreb: Školska knjiga

 

Dopunska literatura:

 1. Böttger, H. (2005): Englisch lernen in der Grundschule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
 2. Cameron, L. (2001): Teaching Languages to Young Learners. Cambridge: CUP.
 3. Oksaar, E. (1987): Spracherwerb im Vorschulalter. Einführung in die Pädolinguistik. Stuttgart etc.: Kohlhammer.
 4. Pienemann, M. i J.-U. Keßler (2006): Englischerwerb in der Grundschule. Paderborn etc.: Schöningh.
 5. Vilke, M. i Y. Vrhovac (ur.) (1993): Children and Foreign Languages I. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 6. Vilke, M. i Y. Vrhovac (ur.) (1995):Children and Foreign Languages II. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 7. Vrhovac, Y. i suradnici (ur.) (1999): Strani jezik u osnovnoj školi. Zagreb: Naklada Naprijed.
 8. Vrhovac, Y.  (ur.) (2001): Children and Foreign Languages III. Zagreb: Faculty of Philosophy, Universitiy of Zagreb.
 9. Zitzlsperger, H. (1993): Ganzheitliches Lernen: Welterschließung über alle Sinne;mit Beispielen aus dem Elementar- und Primarbereich. Weinheim:Beltz.
 10. Izbor članaka iz stručnih časopisa  (Fremdsprache Deutsch, Frühes Deutsch, Primar, Strani jezici) i priručnika s didaktiziranim nastavnim materijalima.
 11. Doyé, P. (Hrsg.)(2005): Kernfragen des Fremdsprachenunterrichts in der Grundschule. Westermann.
 12. Kubanek-German, A. (2003): Kindgemäßer Fremdsprachenunterricht. Münster etc.: Waxmann

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.

Ostale informacije: