Konverzacijske vježbe I

 

Naziv kolegija:
Konverzacijske vježbe I
Šifra ISVU:
43000
Šifra MOZVAG:
NJ19
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
njemački
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Berkec, Silvija
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Razvijanje sposobnosti usmene komunikacije u različitim svakodnevnim situacijama učenjem i primjenom specifičnih jezičnih sredstava i oblika ophođenja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • analizirati opsežniji novinski tekst na njemačkom jeziku
 • ekscerpirati relevantne informacije iz novinskog teksta
 • usmeno prezentirati odabrani novinski tekst
 • izraditi valjan handout (u vidu natuknica) za g. n. prezentaciju;
 • voditi diskusiju o prezentiranom tekstu
 • sudjelovati u diskusiji o prezentiranoj temi
 • napisati argumentiranu raspravu na njemačkom jeziku o različitim temama

Sadržaj predmeta:

a) Usmena komunikacija u svakodnevnom životu

 • obilježja usmene komunikacije,
 • jezični registri (distancirano-formalno / osobno-neformalno / standardni jezik / kolokvijalni govor).

Situacije: predstavljanje sebe i drugih u privatnom okruženju; pozdravljanje pri dolasku/susretu i rastanku u različitim situacijama; telefoniranje (privatni razgovori); situacije na putovanju (u avionu, vlaku, taksiju, raspitati se za put ili hotel); želje i čestitke u različitim prigodama.

b) Osnovna obilježja diskusije: razvoj diskusije, vođenje diskusije, jezična sredstva (izražavanje osobnog mišljenja, slaganje, odbijanje, protivljenje/prigovor, propitkivanje, ponavljanje pitanja itd.).

Svaki je student dužan barem povremeno pratiti tisak na njemačkom jeziku i u vidu kraćeg referata prezentirati zanimljivosti/aktualnosti koje je sam izabrao. Prethodno će na obveznim konzultacijama s lektorom obrazložiti svoj izbor kao i način na koji će izložiti ono što je izabrao, pojasniti ključne pojmove i provjeriti jesu li ga ostali razumjeli i pratili. Uspješan referat potaknut će komentare i/ili diskusiju. Prezentacija podrazumijeva izradu pismenog handouta za sve studente u skupini.

Vrste izvođenja nastave:

vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja i analize primjera, samostalan rad studenta, konzultativna nastava sustavno opažanje i analiza, samostalan rad na tekstu uz uporabu rječničke i leksikonske literature analizirati opsežniji novinski tekst na njemačkom jeziku konzultativni individualni rad sa studentom
samostalan rad studenta analitičko čitanje ekscerpirati relevantne informacije iz novinskog teksta konzultativni individualni rad sa studentom
studentska prezentacija usmena prezentacija usmeno prezentirati odabrani novinski tekst prezentacija na nastavi
čitanje i analiza primjera opažanje modela, samostalna uporaba rječničke i leksikonske literature, pismeno izražavanje izraditi valjan handout (u vidu natuknica) za g. n. prezentaciju; pismeni uradak
grupna rasprava moderiranje diskusije voditi diskusiju o prezentiranom tekstu usmeno izražavanje
grupna rasprava sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava, argumentiranje, usmeno izražavanje sudjelovati u diskusiji o prezentiranoj temi aktivnost studenata u nastavi, usmeno izražavanje,
samostalan rad studenta, konzultativna nastava pismeno izražavanje napisati argumentiranu raspravu na njemačkom jeziku o različitim temama pismeno izražavanje, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Referat, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,25 0%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Referat 1 50%
Usmeni ispit 1 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Pri oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena referata (= 50% konačne ocjene) i ocjena postignuta na završnom usmenom ispitu (= 50% konačne ocjene). Obje komponente moraju biti pozitivno ocijenjene da bi se izvela konačna ocjena.

Primjer izračunavanja ocjene:

Referat 5, usmeni ispit 3 = 5 x 0,5 + 3 x 0,5 = 2,5 + 1,5 = 4

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na završni usmeni ispit ako je ispunio oba uvjeta:

a) tijekom semestra u zadanom je roku izvršio sve zadatke (domaće zadaće, pripreme za nastavu, pozitivno ocijenjenu prezentaciju/referat);

b) nije izostao s više od 6 sati nastave u semestru.

 

 

Obavezna literatura:

 1. materijal koji lektor daje studentima na početku i/ili tijekom semestra (autentični ili adaptirani tekstovi i izvaci iz knjiga, dnevnih novina i časopisa, s interneta i dr. medija te vježbe)
 2. Eppert, F. Deutsche Wortschatzübungen 2. Max Hueber Verlag, München
 3. Dreke, M., Lind, W. Wechselspiel. Sprechanlässe für die Partnerarbeit im kommunikativen Deutschunterricht. Arbeitsblätter für Anfänger und Fortgeschrittene. Langenscheidt. München 1996.
 4. Knoblauch, J. Referate halten lernen. AOL-Verlag 1999

Dopunska literatura:

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Anonimna anketa.

Ostale informacije: