Metodologija pedagogijskih istraživanja I

 

Naziv kolegija:
Metodologija pedagogijskih istraživanja I
Šifra ISVU:
45958
Šifra MOZVAG:
PDA202
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Livazović, Goran
30
0
0
Kakuk, Sara
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Omogućiti studentima da shvate značaj pedagogijskih istraživanja za razvoj pedagogije. Razviti temeljnu znanstvenu pismenost. Osposobiti ih za praćenje znanstvene i stručne literature.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • interpretirati metodologijsku terminologiju i suvremene istraživačke paradigme
 • argumentirati problem istraživanja
 • odabrati literaturu u izradi projekta istraživanja
 • usmeno i pismeno prezentirati informacije
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja

Sadržaj predmeta:

Idiografički i nometetički pristup proučavanju pedagoških problema. Značaj istraživanja odgoja i obrazovanja. Povijesni razvoj. Odnos hipoteze i teorije. Vrste istraživanja: temeljna, razvojna, primijenjena i akcijska. Longitudinalni i transverzalni pristup istraživanjima. Deskriptivna i kauzalna istraživanja. Osnovne paradigme istraživanja odgoja i obrazovanja. Izrada projekta istraživanja. Provođenje istraživanja. Etika istraživačkog čina. Odabiranje uzorka istraživanja. Vrste uzoraka. Izrada izvješća o istraživanju. Vrste znanstvenih i stručnih tekstova.

 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, razgovor (dijaloska metoda) interpretirati metodologijsku terminologiju i suvremene istraživačke paradigme usmeni ispit, aktivnost studenata na nastavi
predavanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu slušanje izlaganja, rasprava, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, simulacija, oblikovanje projekta istraživanja argumentirati problem istraživanja projekt istraživanja, aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
projektno istraživanje, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature, rad na tekstu simulacija, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, oblikovanje projekta istraživanja, samostalna uporaba literature odabrati literaturu u izradi projekta istrazivanja projekt istraživanja
predavanje, projektno istraživanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, suradničko učenje slušanje izlaganja, oblikovanje projekta istraživanja, analiza literature, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje na nastavi, rasprava, razgovor (dijaloška metoda), primjena naučenoga, pismeno izražavanje, prezentacija naučenoga usmeno i pismeno prezentirati informacije projekt istraživanja, usmeni ispit
projektno istraživanje, samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje projekta istraživanja iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu na projektu istraživanja projekt istraživanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,7 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 1,4 50%
Usmeni ispit 1,4 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir projekt istraživanja i usmeni ispit: 50% konačne ocjene čini ocjena iz projekta istraživanja, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene

Student je ostvario ocjenu 4 iz projekta istraživanja i 3 iz usmenog ispita. Konačna ocjena izračunava se prema formuli: (prj. x 0,5) + (isp. x 0,5).

U ovom primjeru taj bi izračun izgledao ovako:

(4 x 0,5) + (3 x 0,5) = 2 + 1,5 = 3,5 = 4.

Konačna ocjena u ovome bi slučaju bila vrlo dobar (4).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati te pravo izlaska na usmeni ispit ako je predao završnu verziju projekta istraživanja.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Mužić, V. (2004.), Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. prošireno izdanje). Zagreb: Educa.
 3. Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Sekulić-Majurec, A. (2000.), Kvantitativan i/ili kvalitativan pristup istraživanjima pedagoških fenomena – neke aktualne dileme. Napredak, 141 (3): 289.-300.

 

Dopunska literatura:

 1. Mejovšek, M. (2003). Uvod u metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Sekulić-Majurec, A. (2001.), Quo vadis metodologija pedagogije? U: Rosić, V. (ur.): Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Zbornik radova Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 27.-39.
 3. Silobrčić, V. (2000.), Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo. Zagreb: Medicinska naklada.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: