Uvod u metodologiju istraživanja

 

Naziv kolegija:
Uvod u metodologiju istraživanja
Šifra ISVU:
204769
Šifra MOZVAG:
PDA202
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Bognar, Branko
30
0
0
Filipov, Mia
0
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Stjecanje znanja i vještina elementarne  kompetencije znanstvenog  istraživanja.

Osposobljavanje studenta za izradu i kritičku prosudbu nacrta/projekta istraživanja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razumjeti metodologijske terminologije i istraživačke paradigme;
 • razlikovati vrste istraživanja prema različitim kriterijima;
 • argumentirati nacrt/projekt istraživanja;
 • kreirati istraživačka pitanja i hipoteza;
 • odabrati uzorak istraživanja;
 • opravdati sustav vrijednosti i istraživačkog integriteta.

Sadržaj predmeta:

Priroda i zakonitosti znanstvene spoznaje;

Osnovne paradigme istraživanja - kvantitativne i kvalitativne;

Vrste istraživanja - temeljna, razvojna, primijenjena; longitudinalna, transverzalna; deskriptivna, kauzalna, korelacijska; teorijska, empirijska...

Nacrti/projekti  istraživanja – vrste, sastavnice, tijek izrade;

Uzorak istraživanja - vrste, načini uzorkovanja;

Istraživačka pitanja i hipoteze;

Etika znanstvenih istraživanja – etički principi, etički kodeksi, oblici znanstvene neetičnosti u pojedinim etapama istraživanja, njihove posljedice i sankcioniranje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
Predavanje Slušanjeizlaganja, analiza literature, zaključivanje Razumjeti metodologijske terminologije i istraživačke paradigme; Seminarski rad, pismeni
ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, zaključivanje
 
Razlikovati vrste istraživanja prema različitim kriterijima Aktivnost studenata na nastavi
Predavanje, samostalni istraživački zadatak
 
Slušanje izlaganja, sustavno opažanje i zaključivanje, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja Argumentirati nacrt/projekt istraživanja
 
Izvješće istraživanja, pismeni ispit
Predavanje, samostalni istraživački zadatak
 
Slušanje izlaganja, analiza literature, izrada projekta i izvješća istraživanja Kreirati istraživačka pitanja i hipoteze Izvješće istraživanja, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Slušanje izlaganja, analiza literature, zaključivanje Odabrati uzorak istraživanja Aktivnost studenata na nastavi, izvješće istraživanja, pismeniispit
Samostalni istraživački zadatak, grupna rasprava. Analiza literature, postavljanje i rješavanje problema Opravdati sustav vrijednosti i istraživačkog integriteta. Aktivnost u nastavi, izvješće istraživanja

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Projekt 0,5 50%
Usmeni ispit 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzirizvješće o projektu i usmeni ispit: 50% konačne ocjene čini ocjena iz izvješća o projektu, a 50% konačne ocjene čini ocjena iz usmenog ispita.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito prisustvovanje nastavi i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Kritička analiza različitih istraživačkih nacrta/projekata, izrada nacrta istraživanja na odabranu temu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Halmi: A.(1999.), Temelji kvantitativne analize u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea (izabrana poglavlja)
 2. Mejovšek, M. (2007), Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja (2. prošireno izdanje). Zagreb: Educa.
 4. Oraić Tolić, D. (2011) Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente, Naklada Ljevak: Zagreb.
 5. Prpić, K. (1997) Profesionalna etika znanstvenika, Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Dopunska literatura:

 1. Bognar, B. (2006). Kako procijeniti kvalitetu akcijskog istraživanja.Metodički ogledi, 13(1), 49-68.
 2. Ivanović, Z. (2011) Metodologija znanstvenog istraživanja, Kastav: Saiva. (izabrana poglavlja).
 3. Sekulić-Majurec, A. (2001.), Quo vadis metodologija pedagogije? U: Rosić, V. (ur.): Teorijsko - metodološka utemeljenost pedagoških istraživanja. Zbornik  radova  Rijeka:  Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, str. 27.-39. 
 4. Matijević, M., Mužić, V. i Jokić, M. (2003). Istraživati i objaviti - elementi metodološke pismenosti u pedagogiji. Zagreb: HPKZ.
 5. Mužić, V. (1996), „Paradigmatski aspekti odnosa kvalitativnog i kvantitativnog vrednovanja odgojno-obrazovnog procesa”, U: Vrednovanjeobrazovnog procesa. Osijek: Pedagoški fakultet, str. 1-28.
 6. Pastuović, N. (1997), „Znanstvene paradigme u istraživanju obrazovanja i odgoja”, Napredak,
 7. 138 (3), str. 300-306.
 8. Zelenika, R. (2000) Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog djela. Rijeka: Sveučilište u  Rijeci, Rijeka, 2000.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 Procjene i mišljena studenata  o  različitim aspektima kvalitete nastave (razumljivost, pristupačnost, zanimljivost, korisnost  predavanja i seminara)  kroz razgovor i /ili skale procjene.

Provedba studentske ankete.

Ostale informacije: