Obiteljska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Obiteljska pedagogija
Šifra ISVU:
204767
Šifra MOZVAG:
PDA203
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
30
0
0
Spasenovski, Nemanja
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznavanje, razumijevanje  i usvajanje relevantnih recentnih  znanstvenih spoznaja o utjecaju roditelja i  obiteljskog konteksta  na razvoj i odgoj djeteta.

Stjecanje znanja i vještina nužnih za rad s obiteljima u okviru kompetencija pedagoga.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti  dinamiku obiteljskih odnosa;
 • objasniti utjecaj implicitnih roditeljskih pedagogija na roditeljsku odgojnu praksu;
 • dijagnosticirati uzroke odgojnih problema u obitelji;
 • ostvariti jednostavnija istraživanja u okviru obiteljskog odgoja; 
 • primjeniti stečena znanja u radu s obiteljima;
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama.

Sadržaj predmeta:

Obiteljska pedagogija kao pedagogijska disciplina.

Obitelj i društvo – obitelj kao društvena zajednica, utjecaj društvenih promjena na obitelj. 

Tipovi obitelji. Karakteristike suvremene obitelji. Jednoroditeljske obitelji. Roditeljstvo posvojenjem.

Obitelj kao kontekst djetetova razvoja i socijalizacije. Odgojna funkcija obitelji, metode i sredstva obiteljskog odgoja.

Koncept i dimenzije roditeljstva, implicitna pedagogija roditelja kao odrednica roditeljske prakse. Pretpostavke uspješnog roditeljstva. Materinstvo i očinstvo – preuzimanje i ostvarivanje uloga  i odgojnih praksi. Roditeljski odgojni stilovi.

Prava djeteta u obitelji.  Kršenje dječjih prava u obiteljskom kontekstu, zaštita prava djeteta.

Zanemarivanje i zlostavljanje djeteta u obitelji.

Priprema za spolni život, brak, partnerske odnose i roditeljstvo.

Metodologija istraživanja obiteljskog odgoja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

2.1. Nastavna aktivnost 2.2. Aktivnost studenta 2.3. Ishod učenja 2.4. Metoda procjene
Predavanje Slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Objasniti  dinamiku obiteljskih odnosa Aktivnost studenata u nastavi,projekt, pismeni ispit
Predavanje, grupna rasprava Sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava Objasniti utjecaj implicitnih  roditeljskih pedagogija na roditeljsku odgojnu praksu Aktivnost studenata u nastavi, projekt, pismeni ispit
Suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni zadatak Postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature Dijagnosticiratiuzroke odgojnih problema u obitelji Aktivnost studenata u nastavi, portfolij
 
Radionica, suradničko učenje
 
Postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature Ostvariti jednostavnija istraživanja u okviru obiteljskog odgoja Aktivnost studenata u nastavi, projekt
Radionica, suradničko učenje
 
Postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature, rješavanje samostalnih zadataka, simulacija, rasprava Primjeniti stečena znanja u radu s obiteljima. Aktivnost studenata u nastavi, projekt
 
 Grupna rasprava, radionica, projekt
 
 
Suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature Iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama Projekt, pismeni ispit, aktivnost studenata u nastavi
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Projekt, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1 0%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Projekt 0 0%
Seminarski rad 0 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Uz aktivnost na nastavi, u oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir seminarski rad ili projekt i pismeni ispit: 30% konačne ocjene čini ocjena iz seminarskog rada ili projekta, a 70% konačne ocjene čini ocjena iz pismenog ispita.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Obavljanje samostalnih zadataka/projekta – analiza dokumenata, prikaz pročitanih knjiga/članaka, izrada  izvješća o posjetama  ustanovama čija je djelatnost vezana za rad s obiteljima, pisanje eseja na odabrane teme, prijevod s a stranog jezika kraćeg teksta s temom  iz obiteljske pedagogije, izrada anketnog upitnika za roditelje, izrada protokola intervjua s djetetom  Izvješće o izvršenim obvezama i zadatcima u obliku 'papirnatog' ili elektronskog studentskog portfolia.

 

 

Obavezna literatura:

 • Đuranović, M., Klasnić, I. (2020). Dijete, odgoj i obitelj. Zagreb: Učiteljski fakultet.
 • Gordon, T. (1996.). Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić.
 • Janković, J. (2004). Pristupanje obitelji. Zagreb: Alinea.
 • Miller, A. (1995). Drama djetinjstva. Zagreb: Educa.
 • Rosić, V.(1998). Obiteljska pedagogija, Rijeka: Žagar.
 • Rosić, V., Zloković, J. (2002). Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo.

Dopunska literatura:

 • Hoghughi, M.; Long, N. (eds.) (2005.) Handbook of parenting: Theory, research and practice. SAGE
 • Honoré, C. (2008)Pod pritiskom [Spašavanje naše djece od kulture hiperroditeljstva], Zagreb: Algoritam.
 • Juul, J. (1996) Vaše kompetentno dijete.Zagreb: Educa.
 • Maleš, D., Kušević, B. (2011) Nova paradigma obiteljskog odgoja. U: Nove paradigme ranog odgoja (Maleš, D. ur.). Zagreb, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu-Zavod za pedagogiju.
 • Maleš, D., Prekop, J. (1997) Mali tiranin. Zagreb: Educa.
 • Pašalić Kreso, A. (2012) Koordinate obiteljskog odgoja, Sarajevo : Filozofski fakultet.
 • Raboteg-Šarić, Z. ,Sakoman,S., Brajša-Žganec,A.(2002). Stilovi roditeljskog  odgoja,  slobodno vrijeme i rizično ponašanje mladih, Društveno istraživanje (58-59), 239-263.
 • Rosić, V. (2005). Odgoj - obitelj - škola. Rijeka : Naklada Žagar.
 • Rosić,V.,Zloković,J. (2002). Prilozi obiteljskoj pedagogiji.Graftrade. Rijeka.
 • Winkel, R. (1996) Djeca koju je teško odgajati. Zagreb: Educa.
 • Zrilić, S. (2005): Autoritarni odgojni stil roditelja kao prediktor školskog neuspjeha. Pedagogijska istraživanja., Zagreb, 2(1): 125-138.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 'Papirnati' ili elektronski  portfolio koji student  tijekom nastave kontinuirano vodi i dopunjava te kompletiran i dorađen predaje na kraju semestra.

Ostale informacije: