Obiteljska pedagogija

 

Naziv kolegija:
Obiteljska pedagogija
Šifra ISVU:
45957
Šifra MOZVAG:
PDA203
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PREDDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
2.g.
ljetni
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Müller, Mirela
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

 Upoznati studente s najnovijim znanstvenim spoznajama o utjecaju obitelji na razvitak djeteta, a poglavito osposobiti studente za: razumijevanje psihodinamike odnosa među članovima obitelji i njezin utjecaj na odgoj; dijagnosticiranje uzroka odgojnih problema u obitelji; primjenu stečenog znanja u radu s obiteljima; rad na jačanju odgojnih kompetencija roditelja; samostalno znanstveno istraživanje obiteljskog odgoja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • interpretirati različite roditeljske uloge i odgojne stilove roditelja, njihove karakteristike i odgojne ishode
 • obrazložiti ciljeve i metode obiteljskog odgoja, odgojnu funkciju obitelji, dinamiku odnosa medu članovima obitelji i njezin utjecaj na razvoj i odgoj djeteta
 • dijagnosticirati moguće uzroke odgojnih problema u obitelji
 • stečena znanja primijeniti u radu s obiteljima, učiteljima, predškolskim institucijama i školom
 • iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Obiteljska pedagogija - jedna od pedagogijskih disciplina. Obitelj i društvo. Obitelj kao odgojna zajednica. Obiteljska klima i njezin utjecaj na razvoj djeteta. Koncept i dimenzije roditeljstva. Pretpostavke uspješnog roditeljstva. Uloga majke u odgoju djeteta. Uloga oca u odgoju djeteta. Različiti tipovi obitelji. Ugrožavanje prava djeteta u obitelji. Priprema za spolni život i roditeljstvo. Metodologija istraživanja obiteljskog odgoja.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava interpretirati različite roditeljske uloge i odgojne stilove roditelja, njihove karakteristike i odgojne ishode aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje sustavno opažanje, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava obrazložiti ciljeve i metode obiteljskog odgoja, odgojnu funkciju obitelji, dinamiku odnosa medu članovima obitelji i njezin utjecaj na razvoj i odgoj djeteta aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismeni ispit
suradničko učenje, grupna rasprava, samostalni zadatak postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature dijagnosticirati moguće uzroke odgojnih problema u obitelji aktivnost studenata u nastavi, pisano izvješće
radionica, seminarsko izlaganje, suradničko učenje postavljanje i rješavanje problema, analiza izvora literature, suradnja stečena znanja primijeniti u radu s obiteljima, učiteljima, predškolskim institucijama i školom aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad
seminarsko izlaganje, diskusija, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad, pismeni ispit, aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pismeni ispit 1 70%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i ocjenjivanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene.

Ocjene se izračunavaju na sljedeći način:

(aktivnost na satu) + (prikaz seminarskog rada x 0,2) + (prikaz pisanog završnog ispita  x 0,7).

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

aktivnost na nastavi – 4

seminarski rad – 4

završni pismeni ispit – 3

(4 x 0,1) + (4 x 0,2) + (3 x 0,7) = 0,4 + 0,8 + 2,1 = 3,3

Konačna ocjena 3,3         à  dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i obavljati aktivnosti zadane na nastavi te napisati i izložiti seminarski rad barem za ocjenu dovoljan (2).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Gordon, T. (1996.), Škola roditeljske djelotvornosti. Zagreb: Poduzetništvo Jakić.
 2. Maleš, D. (1988.), Obitelj i uloga spolova. Zagreb: Školske novine.
 3. Miller, A. (1995.), Drama djetinjstva. Zagreb: Educa.
 4. Zlostavljanje u obitelji. Dijete i društvo. Vol. 2, br. 2, 2001.

Dopunska literatura:

 1. Janković, J. (2004.), Pristupanje obitelji. Zagreb: Alinea.
 2. Prekop, J. (1997.), Mali tiranin. Zagreb: Educa.
 3. Winkel, R. (1996.), Djeca koju je teško odgajati. Zagreb: Educa.
 4. Časopis Zrno

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: