Osnove pedagogije

 

Naziv kolegija:
Osnove pedagogije
Šifra ISVU:
45023
Šifra MOZVAG:
PDA100
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PEDAGOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Lukaš, Mirko
30
0
0
Bogatić, Katarina
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Usvojiti znanstveni pedagogijski sustav kao temelj razumijevanja odgojne prakse, ali i kao temeljnu pretpostavku za mijenjanje i unapređivanje postojeće odgojne prakse.

Usvojiti temeljne pedagogijske pojmove do nivoa praktične primjenjivosti. Usvojeni sustav pedagogijskih spoznaja i formirana umijeća trebaju studente osposobiti za praktičan rad, ali i za organiziranje i provođenje primjenjivih akcijskih istraživanja, u cilju unapređivanja odgojne prakse. Za navedeni cilj i zadatke, studenti će se osposobiti kroz slijedeće sadržaje i oblike.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati temeljne pedagogijske pojmove
 • razlikovati teorije odgoja i obrazovanja
 • objasniti jednostavnije odgojne probleme
 • predložiti postupke s ciljem unapređivanja nekog aspekta odgojne prakse
 • stručno raspravljati o različitim pedagoškim temama
 • izraditi portfolij u kojemu su sistematizirani sadržaji kolegija pedagogija
 • iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu

Sadržaj predmeta:

Pedagogija znanost o odgoju

Odnos naslijeđa i odgoja. Teorije nativizma, empirizma, konergencije i dinamička teorija. Odgoj, socijalizacija, samoaktivnost. Antropološke osnove odgoja. Zakoni filogeneze i ontogeneze u odgoju. Razvoj i maturacija, preuranjivanje i kašnjenje. Bitne odrednice odgoja. Pedagogijska znanost i pedagogijski sustav. Pedagogijska interdisciplinarnost.

Temeljni pedagogijski pojmovi

Sličnosti i razlike između odgoja i socijalizacije. Odgoj, obrazovanje, izobrazba. Intencionalni i funkcionalni odgoj. Nastava. Didaktika i metodike. Učenje i poučavanje. Kurikulum. Učitelj, učenik, roditelj. Savjetovanje, pomoć.

Institucionalni i vaninstitucionalni odgoj

Obitelj, vrtić, škola. Grupa vršnjaka, masovni mediji, slobodno vrijeme i potrošnja. Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Vaninstitucionalni odgojni rad. Odgoj odraslih. Pluralistička socijalizacija.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminarsko izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja opisati temeljne pedagogijske pojmove aktivnost studenata
zadaci analize literature i dokumentacije rasprava, opažanje i zaključivanje razlikovati teorije odgoja i obrazovanja aktivnost studenata i uključenost u raspravama
egzemplarna nastava postavljanje i rješavanje problema objasniti jednostavnije odgojne probleme prezentacija
suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje aktivno sudjelovanje, usmeno izlaganje predložiti postupke s ciljem unapređivanja nekog aspekta odgojne prakse aktivnost studenata
parlaonica, suradničko učenje, seminarski radovi prezentacija naučenoga stručno raspravljati o različitim pedagoškim temama usmeno izlaganje
oblikovanje eseja i pisanih pravila interpretacija prikupljenih spoznaja, oblikovanje pisemnog rada izraditi portfolij u kojemu su sistematizirani sadržaji kolegija pedagogija esej
samostalni seminarski zadaci, grupna rasprava, diskusija rasprava, aktivno sudjelovanje na nastavi, postavljanje i rješavanje problema, primjena naučenoga, rad u paru, oblikovanje pismenog rada iskazati kolegijalnost i odgovornost tijekom suradnje u timskom i individualnom radu seminarski rad, aktivnost na nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 80%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Seminarski rad 1 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

70 bodova (ili %) 2 kolokvija tijekom semestra ili nakon održane nastave cjeloviti pismeni ispit, 30 bodova ( ili %) seminarska nastava i aktivnosti na seminarskoj Nakon održane nastave bodovi se zbrajaju i ukupan iznos bodova povezuje se s odogovarajućom ocjenom. U slučaju nezadovoljstva ocjenom može se student odlučiti i odgovarati usmeno.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer izračunavanja ocjene:

seminar  – 5

kolokviji –  4

(5 x 0,20) + (4 x 0,80) = 1 + 3.2  = 4.2

Konačna ocjena 4,2 → Vrlo dobar (4)

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati i tijekom semestra riješiti 4 kolokvija  kojima se kontinuirano provjerava znanje studenata o usvojenosti i praktičnoj primjenjivosti temeljnih pedagoških pojmova.  Svaki kolokvij  nosi 20 bodova što ukupno čini 80 bodova koji čine ekvivalent 80 % ocjenskom zbiru, kojima se na kraju dodaje  20 % koji pripada ocjeni na seminaru.

Osobna mapa upravljanja razredom vrednovati će se na sljedeći način:

 

 

Obavezna literatura:

 1. Giesecke, H. (1993.), Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa.
 2. Gudjons, H. (1994.), Pedagogija-temeljna znanja. Zagreb: Educa. Poglavlje 8, str. 171.-185.
 3. Mialaret, G. (1989.), Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine. Poglavlja 1 i 2, str. 17.-34.
 4. Mijatović, A. (ur.) (1999.), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor. Poglavlja 1, str. 13.-37; 4 i 5, str. 101.-148; 7, 8, 9 str. 175.-244.

 

Dopunska literatura:

 1. Cindrić, M. (1995.), Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Velika Gorica-Zagreb: Persona.
 2. Glasser, W. (1994.), Kvalitetna škola. Zagreb: Educa.
 3. Marsh, C. (1994.), Kurikulum - temeljni pojmovi. Zagreb: Educa.
 4. Munjiza, E., Peko, A. (2004.), Stavovi mladih prema drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji. Napredak, 145 (3): 305.-314.
 5. Mušanović, M. (2001.), Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Rijeka: Graftrade.
 6. Ogbu, J. G. (1989.), Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine.
 7. Rosić, V., Zloković, J. (2002,), Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju.
 8. Rosić, V., Zloković, J. (2003.), Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo d.o.o.
 9. Redovito pratiti dva pedagoška časopis u Hrvatskoj i po mogućnosti jedan svjetski.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Usmeni razgovori sa studentima. Provođenje ankete o kvaliteti.

Ostale informacije: