Usvajanje drugog i stranog jezika

 

Naziv kolegija:
Usvajanje drugog i stranog jezika
Šifra ISVU:
50487
Šifra MOZVAG:
ELT701
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavičić Takač, Višnja
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija:

 • pružiti studentima uvid u osnovne teorijske postavke i temeljne aspekte procesa usvajanja drugog i stranog jezika;
 • razviti razumijevanje načela usvajanja drugog jezika kao razvojnog procesa;
 • potaknuti studente na razvijanje kritičkog razumijevanja složenosti procesa usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika;
 • omogućiti studentima da upoznaju i usvoje temeljnu terminologiju iz područja usvajanja drugog jezika;
 • razviti svjesnost o načinima na koji učenici mogu pristupiti učenju drugog jezika.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • odrediti pojmove prvi, drugi i strani jezik te sličnosti i razlike u usvajanju prvog, drugog i stranog jezika
 • objasniti pojmove dvojezičnost i višejezičnost i vrste dvojezičnosti
 • navesti sličnosti i razlike u usvajanju prvoga, drugoga i stranoga jezika
 •  
 • objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja
 •  
 • opisati razvoj prvog jezika
 • definirati pojam međujezika i njegova obilježja
 • objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa
 • objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika

Sadržaj predmeta:

Kolegij daje pregled najvažnijih formalnih, funkcionalnih i interakcijskih teorija i modela usvajanja prvog i drugog jezika (od biheviorizma do suvremene kognitivne znanosti). Razmatra se uloga inputa i interakcije u usvajanju drugog jezika, razvoj i analiza međujezika, utjecaj prvog jezika na proces usvajanja drugog, te razvoj dvojezičnosti. Posebno se analiziraju razlike između prvog, drugog i stranog jezika, te specifičnosti procesa usvajanja jezika u formalnoj nastavi. Daje se pregled različitih čimbenika koji utječu na proces usvajanja jezika, kao što su dob učenika, razni subjektivni čimbenici i drugi nejezični utjecaji na usvajanje drugog jezika, te koncept jezične svjesnosti. Obuhvaća se i uloga društvenog konteksta u usvajanju jezika.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava odrediti pojmove prvi, drugi i strani jezik te sličnosti i razlike u usvajanju prvog, drugog i stranog jezika aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava objasniti pojmove dvojezičnost i višejezičnost i vrste dvojezičnosti aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera navesti sličnosti i razlike u usvajanju prvoga, drugoga i stranoga jezika aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza primjera, zadatak čitanja slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera, čitanje i analiza literature, kratko usmeno izlaganje objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja jezika na temelju spoznaja dosadašnjih istraživanja aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera opisati razvoj prvog jezika aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, zadatak čitanja slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera definirati pojam međujezika i njegova obilježja aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava objasniti načela usvajanja drugoga jezika kao razvojnoga procesa aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava, analiza bilježaka slušanje izlaganja, rasprava, analiza primjera objasniti temeljne postavke nekoliko ključnih teorija i hipoteza o učenju i usvajanju jezika aktivnost studenata na nastavi, pisani ispit, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,75 85%
Kontinuirano praćenje 0,5 15%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5). Ukoliko je student ocijenjen negativnom ocjenom iz bilo kojeg elementa praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje polaže usmeni ispit u redovitim ispitnim rokovima.

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Brown, H. Douglas (1987) Principles of Language Learning and Teaching. New Jersey: Prentice Hall. [odabrana poglavlja]
 2. Doughty, Catherine J. & Michael H. Long (eds.) (2003) The Handbook of Second Langauge Acquisition, Blackwell Publishing Ltd. [odabrana poglavlja]
 3. Gass, Susan M. & Larry Selinker (2001) Second Language Acquisition: An Introductory Course. USA: Lawrence Erlbaum Associates. [odabrana poglavlja]
 4. Lightbown, P.M. & N. Spada (1993) How Langauges Are Learned. Oxford: Oxford University Press.
 5. Marta Medved Krajnović (2010) Od jezičnosti do višejezičnosti: Uvod u istraživanja procesa ovladavanja inim jezikom. Zagreb: Leykam international d.o.o.

Dopunska literatura:

 1. Ellis, Rod (1994). The Study of Second Language Acquisition.Oxford: Oxford University Press.
 2. Kaplan, R.B. (ed.) (2002) The Oxford Handbook of Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 3. Mihaljević Djigunović (1998) Afektivni faktori u učenju stranoga jezika. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Williams, Marion & Robert L. Burden (2001) Psychology for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Provođenje anonimne ankete sa studentima po završetku kolegija, analiza prolaznosti i uspjeha na ispitu.

Ostale informacije: