Književno prevođenje

 

Naziv kolegija:
Književno prevođenje
Šifra ISVU:
50627
Šifra MOZVAG:
TS703
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Čačija, Romana
0
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Ovaj kolegij temelji se na razvijanju i uvježbavanju prevodilačkih vještina potrebitih za književno prevođenje. Studentima će se ukazati na postojanje različitih nijansi književnog jezika, a odabrani tekstovi pokrivat će različite žanrove – od popularnih eseja, novela, romana i eventualno dramskih tekstova. Sveobuhvatnost žanrova nije primarni cilj ovog kolegija, što se opravdava očitom vremenskom ograničenošću.

Studenti će kritički ocjenjivati i uspoređivati tiskane prijevode književnih djela s njihovim izvornicima.

Iako se od studenata očekuje proučavanje stručne literature većeg obima na temu književnog prevođenja, naglasak će biti na praktičnom radu. Studenti će provoditi vlastite prevodilačke projekte i prezentirati dijelove svojih radova u okruženju konstruktivne prevodilačke radionice. Na taj će se način upoznati s temeljnim pristupima, strategijama i potencijalnim greškama u području profesionalnog književnog prevođenja, produbiti svoj angažman s tekstom i jezičnim strukturama, te će se naučiti davati konstruktivnu kritiku prevodilačkog projekta u tijeku i unaprijediti vještine revizije.

Nakon završetka kolegija studenti će biti osposobljeni za književno prevođenje, gdje će  koristiti i stečene prevodilačke i analitičke vještine.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • prevesti književni tekst
 • primijeniti primjerene tehnike i metode za prevođenje određenih književnih vrsta, rodova i žanrova
 • kreirati glosare
 • oblikovati prijevode uz korištenje svih dostupnih elektroničkih i standardnih pomagala

Sadržaj predmeta:

Ovaj kolegij temelji se na razvijanju i uvježbavanju prevodilačkih vještina potrebitih za književno prevođenje. Studentima će se ukazati na postojanje različitih nijansi književnog jezika, a odabrani tekstovi pokrivat će različite žanrove – od popularnih eseja, novela, romana i eventualno dramskih tekstova. Sveobuhvatnost žanrova nije primarni cilj ovog kolegija, što se opravdava očitom vremenskom ograničenošću.

Studenti će kritički ocjenjivati i uspoređivati tiskane prijevode književnih djela s njihovim izvornicima.

Iako se od studenata očekuje proučavanje stručne literature većeg obima na temu književnog prevođenja, naglasak će biti na praktičnom radu. Studenti će provoditi vlastite prevodilačke projekte i prezentirati dijelove svojih radova u okruženju konstruktivne prevodilačke radionice. Na taj će se način upoznati s temeljnim pristupima, strategijama i potencijalnim greškama u području profesionalnog književnog prevođenja, produbiti svoj angažman s tekstom i jezičnim strukturama, te će se naučiti davati konstruktivnu kritiku prevodilačkog projekta u tijeku i unaprijediti vještine revizije.

Nakon završetka kolegija studenti će biti osposobljeni za književno prevođenje, gdje će  koristiti i stečene prevodilačke i analitičke vještine.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
izlaganje, suradničko učenje, samostalni istraživački zadatak postavljanje i rješavanje problema, izrada projekta prevesti književni tekst aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, portfolio
izlaganje, samostalni istraživački zadatak, seminarsko izlaganje, diskusija analiza literature, samostalna uporaba literature,  usmeno izlaganje, prezentacija naučenoga primijeniti primjerene tehnike i metode za prevođenje određenih književnih vrsta, rodova i žanrova seminarski rad, esej, portfolio
suradničko učenje, grupna rasprava izrada projekta, vježbanje kreirati glosare aktivnost studenata u nastavi
izlaganje, radionica, diskusija rasprava, vježbanje, primjena naučenoga oblikovati prijevode uz korištenje svih dostupnih elektroničkih i standardnih pomagala samostalno istraživanje, aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Pohađanje nastave, Prijevod, Seminarski rad, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,5 10%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Prijevod 1,5 50%
Seminarski rad 1 20%
Usmeno izlaganje 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 % udjela u ocjeni.

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70% ocjene.

Po elementima vrednovanja student može ostvariti sljedeće maksimalne postotke kao udjele u konačnoj ocjeni:

Seminarski rad – 20 %

Usmeno izlaganje – 20 %

Prijevodi – 50 %

Aktivnost u nastavi - 10 %

Skala ocjenjivanja je sljedeća (izraženo u %):

0-69 – 1

70-76 – 2

77-83 – 3

84-91 – 4

92-100 – 5

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati, aktivno sudjelovati u raspravama na satu, redovito i aktivno sudjelovati u prevodilačkim projektima (samostalno i u skupinama), izraditi seminarski rad, održati usmeno izlaganje, te svaki tjedan predati zadaću (prijevod kraćeg teksta iz određenog književnog žanra ili tematike obrađene na satu).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Boase-Beier, Jean, and Holman, Michael (eds.), The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity (Manchester: St. Jerome Publishing, 1999).
 2. Landers, Clifford E. Literary Translation: A Practical Guide (Topics in Translation, 22) (Multilingual Matters Limited 2001).
 3. Venuti, Lawrence, The Translator's Invisibility: A History of Translation (Translation Studies), (Routledge, 1995).

Dopunska literatura:

 1. Classe, Olive (ed.), Encyclopaedia of Literary Translation (London: Fitzroy Dearborn, 2000).
 2. Hermans, Theo (ed.) The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation (New York: St. Martins Press
 3. Holmes, James S. (ed.), The Nature of Translation: Essays on the Theory and Practice of Literary Translation (The Hague: Mouton, 1970).

 

Časopisi:

 1. Translation and Literature
 2. Target: International Journal of Translation Studies

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentima će na posljednjem satu nastave biti uručen anoniman upitnik u kojem će kritički ocijeniti uspješnost izvođenja kolegija

Ostale informacije: