Britanska kultura i civilizacija

 

Naziv kolegija:
Britanska kultura i civilizacija
Šifra ISVU:
145638
Šifra MOZVAG:
LIT105
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Zlomislić, Jadranka
15
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je kolegija upoznavanje studenata s pojmovima kulture te istraživanje izvora i glavnih tema vezanih uz Veliku Britaniju u povijesnom i suvremenom kontekstu. Namjera je razviti svijest studenata o vlastitom kulturnom identitetu i kulturnim različitostima te potaknuti otvorenost prema mnoštvu perspektiva heterogenih kulturnih, rasnih i etničkih skupina u Velikoj Britaniji kao preduvjet za učinkovitu interkulturalnu komunikaciju. Kolegij će pomoći studentima u razvoju vještina čitanja, pisanja, govorenja, kao i analitičkih vještina te ih upoznati s brojnim britanskim tekstovima koji odražavaju društvene i kulturne fenomene

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • raspravljati o glavnim obilježjima kulture Velike Britanije
 • komparirati interkulturalne odnose i posebnosti Velike Britanije
 • analizirati sličnosti i različitosti engleske govorne kulture u usporedbi sa vlastitom i drugim kulturama
 • argumentirati svoje stavove na temelju stečenoga znanja
 • održati usmenu prezentaciju uz pomoć audio-vizualnih sredstava
 • izraziti kritičku svjesnost o tradicionalnim mišljenjima i stereotipima
 • vrednovati različite kulturološke posebnosti britanske civilizacije.

Sadržaj predmeta:

Komparativni interkulturalni pregled koji će omogućiti studentima da postanu svijesni konteksta sadašnje Britanske uporabe jezika i istovremeno razvijati svoje jezične vještine. Studenti će nadograđivati svoje znanje o Velikoj Britaniji i Britancima, te razvijati kritičnu svijest o tradicionalnim nazorima i stereotipovima.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
predavanje
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
sustavno opažanje i zaključivanje
rasprava
raspravljati o glavnim obilježjima kulture Velike Britanije aktivnost studenata u nastavi
praćenje usmenog izlaganja
kvizovi
esej
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
diskusija
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
sustavno opažanje i zaključivanje
usmena prezentacija
rasprava
komparirati interkulturalne odnose i posebnosti Velike Britanije aktivnost studenata u nastavi
praćenje usmenog izlaganja
kvizovi
esej
pismeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
diskusija
slušanje izlaganja
čitanje i analiza literature
sustavno opažanje i zaključivanje
usmena prezentacija
rasprava
analizirati sličnosti i različitosti engleske govorne kulture u usporedbi s vlastitom i drugim kulturama aktivnost studenata u nastavi
praćenje studentskog usmenog izlaganja
esej
pismeni ispit
seminarsko izlaganje
diskusija
slušanje izlaganja
sustavno opažanje i zaključivanje
usmena prezentacija
rasprava
argumentirati svoje stavove na temelju stečenoga znanja aktivnost studenata u nastavi
esej
pismeni ispit
seminarsko izlaganje
grupna rasprava
 
izlaganje
rasprava
 
demonstrirati vještine usmene prezentacije uz pomoć IT usmena provjera na satu
 
usmeno izlaganje
diskusija
slušanje izlaganja
sustavno opažanje i zaključivanje
usmena prezentacija
rasprava
izraziti kritičku svjesnost o tradicionalnim mišljenjima i stereotipima aktivnost studenata u nastavi
praćenje studentskog usmenog izlaganja
esej
pismeni ispit
diskusija
studentsko izlaganje
aktivno sudjelovanje
izlaganje
rasprava
vrednovati različite kulturološke posebnosti britanske civilizacije aktivnost studenata u nastavi
praćenje studentskog usmenog izlaganja
esej
pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 0,1 5%
Kontinuirana provjera znanja 1,6 80%
Kontinuirano praćenje 0,2 10%
Pohađanje nastave 1 0%
Usmeno izlaganje 0,1 5%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova putem usmenog izlaganja (5%), eseja (5%), kvizova (10%), te 2 kolokvija (40%+40% = 80%), što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 69 ocjenskih bodova ili 69% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 69% - 76,9%  = dovoljan (2), 77% - 83.9%  = dobar (3), 84% - 92,9,9%  vrlo dobar (4), 93% - 100% = izvrstan (5).

Studenti koji ne ostvare prag od 69% iz svih elemenata praćenja i provjeravanja, moraju pristupiti završnom ispitu koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija (ostvareni uspjeh iz svih elemenata praćenja i provjeravanja čini 50% ocjenskih bodova iz završnog ispita).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati,  pristupiti kolokvijima, te pravovremeno usmeno izložiti temu i predati esej da bi ostvarili pravo na potpis.

Prepisivanje tijekom pisanja kraćih pismenih provjera, kolokvija ili pismenog ispita kažnjava se negativnom ocjenom (0%) bez mogućnosti nadoknade.

 

 

Obavezna literatura:

 1. British Cultural Identities (2002) Mike Storry (Editor), Peter Childs (Editor) London: Routledge.
 2. Christopher, David (1999) British Culture: An Introduction. London: Routledge.
 3. Collie,  Joanne, Alex Martin (2000) What's It Like? Life and Culture in Britain Today. Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Oakland, John (2002) British Civilization. London: Routledge.
 5. O' Driscoll, James (2000) Britain The Country and it's People: An Introduction for Learner's of English, Oxford: Oxford University Press.

Dopunska literatura:

 1. Brookes, H.F., C.E Fraenkel (1989) Life in Britain. Oxford: Heineman.
 2. Calcutt, Andrew (2000)Brit.Cult: An A-Z of British Pop Culture London: Prion Books Ltd.
 3. Garwood, Christopher, Guglielmo Gardani and Edda Peris (1992) Aspects of Britain and the USA. Oxford: Oxford University Press.
 4. The Oxford Guide to British and American Culture Jonathan Crowther (Editor)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: