Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku

 

Naziv kolegija:
Morfosintaksa i semantika glagolskih izraza u engleskom jeziku
Šifra ISVU:
145836
Šifra MOZVAG:
ENG106
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
engleski
Preduvjeti upisa:
nema preduvjeta
Odsjek:
ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vidaković Erdeljić, Dubravka
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je ovoga kolegija pružiti studentima potrebnu nadgradnju znanja o strukturi i značenju glagola u engleskom jeziku kako bi se razumjela pravila koja stoje iza njihove uporabe. Pri tome je fokus na razvoju metajezika i praktičnih vještina kao što su testiranje i primjena morfosintaktičkih osobina glagola nužnih za lingvističku argumentaciju. Tijekom vježbi studenti na pisanoj i usmenoj razini primjenjuju usvojeno znanje, što pridonosi daljnjem razvoju njihove jezične kompetencije u engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija studenti će moći:

 • objasniti morfosintaktičke i lingvističke pojmove i kategorije
 • pravilno koristiti relevantan metajezik pri opisu jezičnih pojava
 • pravilno koristiti nepravilne, pomoćne i modalne glagole, glagolska vremena, pasiv, neupravni govor i pogodbene rečenice u engleskom jeziku
 • vrednovati ovjerenost određenih morfosintaktičkih oblika i njihovo značenje u kontekstu
 • kritički vrednovati sličnosti i razlike engleskog i hrvatskog morfosintaktičkog sustava glagolskih izraza.

Sadržaj predmeta:

Nastavljajući se na niz morfosintaktičkih opisa riječi, ovaj je kolegij koncipiran kao uvod u morfologiju, sintaksu i semantiku glagolskih izraza u engleskom jeziku s teorijskog i praktičnog stajališta. Glagoli se promatraju kao središnji element pri strukturiranju događajne sheme te se uočavaju nužni elementi za njihovo razlikovanje od ostalih vrsta riječi u engleskom kao analitičkom jeziku.

Teme koje se obrađuju uključuju: vrste riječi općenito te glagole kao zasebnu vrstu, vrste glagola, pomoćne i modalne glagole, lingvističke kategorije vremena, glagolskog vida i načina, glagolska vremena, modalnost, neupravni govor, aktiv i pasiv, indikativ, imperativ, konjunktiv te pogodbene rečenice. Semantički aspekt detaljnije se obrađuje posebice pri analizi glagolskih vremena i modalnih glagola. Tijekom obrade pojedinih tema pojedine će se gramatičke kategorije engleskog jezika uspoređivati s onima u hrvatskom kako bi se usustavile i po mogućnosti uklonile potencijalne točke u sustavima koje dovode do pogrešaka pri uporabi engleskog jezika.

Studenti se između ostalog upoznaju sa specifičnim metajezikom te tijekom vježbi usavršavaju usvojeno znanje na praktičnoj razini, što pridonosi daljnjem razvoju njihove komunikacijske kompetencije i jezičnih vještina.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA METODA PROCJENE
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • uvježbavanje
 • objasniti morfosintaktičke i lingvističke pojmove i kategorije
 • kolokvij nakon određene tematske cjeline
 • usmena provjera na satu
 
 
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • analiza literature
 • samostalno apstrahiranje relevantnih pojmova
 • pravilno koristiti relevantan metajezik pri opisu jezičnih pojava
 • kolokvij nakon određene tematske cjeline
 • usmena provjera na satu
 
 
 • predavanje
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • uvježbavanje
 • pravilno koristiti nepravilne, pomoćne i modalne glagole, glagolska vremena, pasiv, neupravni govor i pogodbene rečenice u engleskom jeziku
 • kolokvij nakon određene tematske cjeline
 • usmena provjera na satu
 
 
 • predavanje
 • zadatak čitanja
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • učenje po modelu
 • analiza literature
 • simulacija
 • analiza primjera
 • uvježbavanje
 • vrednovati ovjerenost određenih morfosintaktičkih oblika i njihovo značenje u kontekstu
 • kolokvij nakon određene tematske cjeline
 • usmena provjera na satu
 
 
 • predavanje
 • grupna rasprava
 • analiza primjera
 • slušanje izlaganja
 • sustavno praćenje
 • analiza literature
 • samostalno apstrahiranje relevantnih pojmova
 • kritički vrednovati sličnosti i razlike engleskog i hrvatskog morfosintaktičkog sustava glagolskih izraza
 • kolokvij nakon određene tematske cjeline
 • usmena provjera na satu
 
 

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,9 100%
Pohađanje nastave 1,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova putem 3 kolokvija (30%+40%+30%), što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 70 ocjenskih bodova ili 70% ocjene .

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 70% - 76,9%  = dovoljan (2), 77% - 83.9%  = dobar (3), 84% - 92,9,9%  vrlo dobar (4), 93% - 100% = izvrstan (5). Ukoliko je student ocijenjen negativnom ocjenom iz kolokvija, mora pisati cjeloviti završni ispit te polagati usmeni ispit, a negativna ocjena iz kolokvija ulazi u prosjek konačne ocjene, npr. Kolokvij – ocjena 1 + pismenii ispit- ocjena 3+ usmeni ispit-ocjena 3= 7:3= 2,3. Konačna ocjena je dovoljan (2).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redoviti dolazak i sudjelovanje u nastavi, polaganje kolokvija.

 

 

Obavezna literatura:

Odabrana poglavlja iz:

 1. Brdar, M., D. Kučanda, M. Omazić (2001) Grammatical Functions and Categories: Part I: The English Verb. Osijek: J.J. Strossmayer University.
 2. Thomson, A. J., and A. V. Martinet (1992) A Practical English Grammar : Exercises. Volume 1. Oxford : Oxford University Press, 1992

Dopunska literatura:

Relevantna poglavlja iz:

 1. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S. Finnegan, E. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Longman, London.
 2. Carter, Ronald, Michael McCarthy (2006)Cambridge grammar of English : a comprehensive guide : spoken and written English : grammar and usage. Cambridge : Cambridge University Press.
 3. Huddleston, Rodney, Geoffrey K. Pullum ; in collaboration with Laurie Bauer... [et al.] (2002). The Cambridge grammar of the English language. Cambridge : Cambridge University Press, 2002.
 4. Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, Jan Svartvik (1985). A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

 • Provedba jedinstvene sveučilišne ankete među studentima za ocjenjivanje nastavnika koju utvrđuje Senat Sveučilišta.
 • Praćenje i analiza kvalitete izvedbe nastave u skladu s Pravilnikom o studiranju i Pravilnikom o unaprjeđivanju i osiguranju kvalitete obrazovanja Sveučilišta.

Ostale informacije: