Psiholog u socijalnoj skrbi

 

Naziv kolegija:
Psiholog u socijalnoj skrbi
Šifra ISVU:
50678
Šifra MOZVAG:
PID49
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
0
0
0
Matić, Višnja
0
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina): Polaznici će upoznati područje i specifičnost djelovanja u socijalnoj skrbi. Upoznati će osnovne vještine uspostavljanja suradnog odnosa i načela korisničke perspektive u radu psihologa u sustavu socijalne skrbi. Posebna pozornost će se posvetiti djelotvornom pristupu psihologa tzv. nedobrovoljnim korisnicima sustava socijalne skrbi.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • pojasniti psihosocijalna obilježja korisnika sustava socijalne skrbi
 • usporediti područja djelovanja psihologa u različitim ustanovama socijalne skrbi
 • navesti osnovne principe izgradnje suradničkog odnosa, osobito s nedragovoljnim klijentima
 • vrednovati timski pristup socijalnom radu
 • usporediti osnovne oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrb
 • vrednovati oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi
 • zagovarati primjenu etičkih standarda u radu s klijentima

Sadržaj predmeta:

Područja djelovanja psihologa u centrima za socijalnu skrb - obiteljski odnosi i nasilje u obitelji, odnosi roditelja i djece, rad s mladima koji su u sukobu sa zakonom i krše društvene norme. Područja djelovanja psihologa u ustanovama socijalne skrbi. Psihosocijalna obilježja korisnika sustava socijalne skrbi. Procjenjivanje potreba korisnika. Planiranje i provođenje individualnog i grupnog rada. „Case managment" i umrežavanje usluga u lokalnoj zajednici. Timski rad i interdisciplinarna suradnja s socijalnim radnicima, pravnicima, socijalnim pedagozima i ostalim stručnjacima. Etika i standardi kvalitete rada psihologa u sustavu socijalne skrbi.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, usmeno izlaganje, analiza video-materijala, analiza i evaluacija primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, prezentacija naučenog pojasniti psihosocijalna obilježja korisnika sustava socijalne skrbi aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, sistematsko opažanje/zaključivanje, rasprave slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, prezentacija naučenog usporediti područja djelovanja psihologa u različitim ustanovama socijalne skrbi aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, suradničko učenje, analiza i evaluacija primjera, rasprave, samostalni istraživački zadaci slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, izrada projekta, simulacije, prezentacija naučenog navesti osnovne principe izgradnje suradničkog odnosa, osobito s nedragovoljnim klijentima aktivnost studenata na nastavi, zadaci izvedbe, pismena izvješća, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, rasprave, samostalni istraživački zadaci slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, izrada projekta, simulacije, prezentacija naučenog vrednovati timski pristup socijalnom radu aktivnost studenata na nastavi, zadaci izvedbe, pismena izvješća, esej, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, rasprave slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, prezentacija naučenog usporediti osnovne oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrb aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, analiza video-materijala, rasprave slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, prezentacija naučenog vrednovati oblike institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, analiza i evaluacija primjera, analiza video-materijala, rasprave slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, prezentacija naučenog zagovarati primjenu etičkih standarda u radu s klijentima aktivnost studenata na nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Praktični rad, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 0 10%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Praktični rad 1,45 60%
Seminarski rad 0,8 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Psiholog u socijalnoj skrbi uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) s 10% udjela u konačnoj ocjeni, tri praktična rada s izlaganjem sa 60% udjela u konačnoj ocjeni, te seminarski rad i izlaganje s 30% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene za studente na kolegiju Psiholog u socijalnoj skrbi:

 • Ocjene na zadacima: Kontinuirano praćenje: ocjena 4; Praktični rad i izlaganje: ocjena 4; Seminar: ocjena 5
 • Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.1 x 4 + 0,6 x 4 + 0,3 x 5 = 4,3 –vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Čačinović Vogrinčić, G. i sur. (2007.) Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u socijalnom radu. Zagreb: Pravni fakultet, Biblioteka socijalnog rada.
 2. Ajduković, M. i Radočaj, T. (2008.) Pravo djeteta na život u obitelj. Stručna pomoć obiteljima s djecom i nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi kao proces podrške za uspješno roditeljstvo. Zagreb: UNICEF, Ured za Hrvatsku.

Dopunska literatura:

Odabrani članci iz časopisa Suvremen psihologije, Ljetopis socijalnog rada i drugi.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: