Konstrukcija i interpretacija testova

 

Naziv kolegija:
Konstrukcija i interpretacija testova
Šifra ISVU:
50674
Šifra MOZVAG:
PS408
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Ručević, Silvija
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Osposobiti studente za samostalnu primjenu i kreiranje vlastitih, ili prevođenje i adaptaciju postojećih mjernih instrumenata.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • samostalno konstruirati psihologijski mjerni instrument iz odabranog područja psihologije
 • samostalno primijeniti konstruirani psihologijski mjerni instrument
 • samostalno analizirati rezultate provjere valjanosti i pouzdanosti  konstruiranog instrumenta
 • samostalno odabrati najjednostavnije faktorsko rješenje i čestice kojima se postiže visoka pouzdanost i visoka valjanost konstruiranog instrumenta
 • vrednovati dobivene  rezultate  provjere valjanosti i pouzdanosti testa i prikladnost odabira instrumenata
 • zastupati primjenu etičkih standarda u psihologijskim istraživanjima

Sadržaj predmeta:

Konstrukcija testova za različite vrste valjanosti: sadržajnu, konstruktnu i prognostičku. Specifični problemi klasične teorije testova. Novi pristupi u teoriji testova: teorija odgovara na zadatak, testiranje pomoću kompjutora. Internet testiranje. Problemi prijevoda i adaptacije testova.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, izlaganje slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature samostalno konstruirati psihologijski mjerni instrument iz odabranog područja psihologije pismeno izvješće, prezentacija
predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, istraživački zadatak slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature, provedba grupnog istraživanja samostalno primijeniti konstruirani psihologijski mjerni instrument grupni istraživački zadatak, pismeno izvješće
grupna rasprava, suradničko učenje, istraživački zadatak, izlaganje slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature, analiza dobivenih podataka, sustavno opažanje i zaključivanje samostalno analizirati rezultate provjere valjanosti i pouzdanosti  konstruiranog instrumenta pismeno izvješće, prezentacija, usmeni ispit
grupna rasprava, suradničko učenje, istraživački zadatak slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature, provedba grupnog istraživanja, sustavno opažanje i zaključivanje samostalno odabrati najjednostavnije faktorsko rješenje i čestice kojima se postiže visoka pouzdanost i visoka valjanost konstruiranog instrumenta pismeno izvješće, usmeni ispit
grupna rasprava, suradničko učenje, istraživački zadatak slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature, provedba grupnog istraživanja, sustavno opažanje i zaključivanje vrednovati dobivene  rezultate  provjere valjanosti i pouzdanosti testa i prikladnost odabira instrumenata pismeno izvješće, usmeni ispit
grupna rasprava, suradničko učenje, istraživački zadatak slušanje izlaganja, samostalna uporaba literature, analiza literature, provedba grupnog istraživanja, sustavno opažanje i zaključivanje zastupati primjenu etičkih standarda u psihologijskim istraživanjima pismeno izvješće, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 2,25 60%
Pismeni/usmeni ispit 1 40%
Pohađanje nastave 0,75 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Konstrukcija testova uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere kroz četiri pisana zadatka i dva usmena izlaganje), te završni ispit (pisani i usmeni). Pri tome, četiri izvještaja imaju ukupno 60% udjela u konačnoj ocjeni (1. izvještaj - 20% udjela u konačnoj ocjeni, 2. izvještaj i izlaganje - 15% udjela u končanoj ocjeni, 3. izvještaj - 12% udjela u konačnoj ocjeni te 4. izvještaj i izlaganje  - 12% udjela u konačnoj ocjeni), dok završni pisani i usmeni ispit imaju 40% udjela u konačnoj ocjeni.

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 bodova, što čini 100% ocjene. Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan)

Dodatne informacije:

 • Svaki poslani izvještaj je ujedno i konačna verzija izvještaja. Dakle, nema naknadnih ispravaka pojedinih pismenih izvještaja s ciljem povećanja ocjene.
 • Kašnjenje s predajom pojedinog pismenog zadatka penalizira se oduzimanjem 5 bodova s tog zadatka.
 • Plagiranje izvještaja kažnjava se ocjenom nedovoljan, odnosno 0%. U tom slučaju će studenti dobiti novu temu istraživanja, a svi do tada prikupljeni bodovi se brišu.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Američko udruženje psihologa (1992). Standardi za pedagoško i psihološko testiranje. Zagreb: Educa.
 2. Anastasi, A. (1988.). Psychological Testing. New York: Mac Milan.
 3. Cohen, R. J., Swerdik, M. E. & Sturman, E. (2012.) Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement (8th ed.). Boston: McGraw Hill.
 4. Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed). London, England: Sage.
 5. Fulgosi, A. (1979.). Faktorska analiza. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja 1, 3, 5-16, 22.
 6. Jackson, C. (2000.). Psihologijsko testiranje. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 7. Kaplan, R. M. & Saccuzzo, D. P. (2012). Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues (8th ed.). Belmont: Jon-David Hague.
 8. Schultz, K. S. & Whitney, D. J. (2005). Measurement Theory in Action: Case Studies and Exercises. Thousand Oaks: Sage.

Dopunska literatura:

 1. Cronbach, L. J. & Meehl, P. E. (1955.). Construct Validity In Psycholocal Tests. Psychological Bulletin, 52, 281.-302.
 2. Cronbach, L. J. (1990.). Essential of Psychological Testing (5th ed.). New York: Harper & Row.
 3. Krković, A. (1978.). Elementi psihometrije. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet.
 4. Krković, A., Momirović, K. i Petz, B. (1966.). Odabrana poglavlja iz psihometrije i neparametrijske statistike. Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske i Republički zavod za zapošljavanje SRH.
 5. Nunnally, J. C. & Bernstein, I. H. (1994.). Psychometric theory. McGraw Hill.
 6. Petz, B. (1981.). Izabrana poglavlja iz osnova psihometrije. Zagreb: Filozofski fakultet.
 7. Članci iz tekuće periodike

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: