Psihologija ličnosti

 

Naziv kolegija:
Psihologija ličnosti
Šifra ISVU:
50673
Šifra MOZVAG:
PS406
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krupić, Dino
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta stjecanje znanja o procjenjivanju odnosno mjerenju u području ličnosti i upoznavanje s najpoznatijim mjernim instrumentima. Studenti bi trebali biti osposobljeni za odabir adekvatnog mjernog instrumenta za istraživačke, ali i za praktične svrhe.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • definirati i opisati različite suvremene pristupe istraživanju ličnosti,
 • razmatrati psihološke pojave u okvirima suvremenih modela ličnosti,
 • usporediti različite suvremene pristupe ličnosti u objašnjavanju psiholoških i društvenih pojava,
 • prosuditi adekvatnost različitih modela ličnosti u objašnjavanju psiholoških i društvenih pojava,
 • organizirati znanstvena istraživanja ličnosti u okvirima suvremenih pristupa istraživanju ličnosti.

Sadržaj predmeta:

Teorije ličnosti i procjenjivanje ličnosti u okviru različitih teoretskih pristupa (Procjenjivanje ličnosti u psihoanalitičkoj tradiciji. Procjenjivanje ličnosti u okviru osobinskog pristupa. Procjenjivanje ličnosti u okviru kognitivnog pristupa).

Izvori podataka u psihologiji ličnosti. Vrste mjernih instrumenata u području ličnosti. Upinici ličnosti. Procjenjivanje petfaktorskog modela ličnosti. Procjenjivanje u okviru Eysenckove teorije ličnosti (prikaz EPQ/RA, IVE). Procjenjivanje u okviru Caltelove teorije (16 PF upitnik ličnosti). Ostali mjerni instrumenti za procjenjivanje ličnosti (MPQ upitnik, Myers-Briggsov indikator tipova ličnosti, Q- sort tehnika).

Vrste izvođenja nastave:

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava definirati različite suvremene pristupe istraživanju ličnosti aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje i zaključivanje, rasprava razmatrati psihološke pojave u okvirima suvremenih modela ličnosti aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, radionica slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, dijaloška metoda usporediti različite suvremene pristupe ličnosti u objašnjavanju psiholoških i društvenih pojava aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, radionica, suradničko učenje suradnja, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema, rasprava prosuditi adekvatnost različitih modela ličnosti u objašnjavanju psiholoških i društvenih pojava aktivnost studenata u nastavi, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, diskusija, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza iskazati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama seminarski rad
seminarsko izlaganje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature, postavljanje i rješavanje problema,  usmeno izlaganje organizirati znanstvena istraživanja ličnosti u okvirima suvremenih pristupa istraživanju ličnosti seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pismeni ispit 1,73 60%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Seminarski rad 1,15 40%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada s 40%, te ocjene iz dva kolokvija s po 30% udjela u konačnoj ocjeni. U slučaju jedne negativne ocjene iz kolokvija, student ili studentica pristupa pisanju pismenog ispita sa 60% udjela u konačnoj ocjeni.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene iz kolegija Psihologija ličnosti:

Seminarski rad – izvrstan (5)

1. kolokvij ispit – dobar (3)

2. kolokvij - vrlo dobar (4)

Konačna vrijednost izračunava se prema formuli: (5 x 0.4) + (3 x 0.3) + (4 x 0.3) = 2 + 0.9 + 1.2 = 4.1 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student/ica ostvaruje pravo izlaska na završni ispit ako tijekom nastave pripremi i usmeno izloži seminarski rad, te ako je nazočan/na na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

 

Obavezna literatura:

 1. Larsen, R.J., Buss, D.M. (2007). Psihologija ličnosti: Područa znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2009). The Cambridge handbook of personality psychology (pp. 748-763). New York: Cambridge University Press.
 2. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 3. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 4. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153.
 5. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in personality psychology. New York: Guilford Press.
 6. Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.). (2014). Handbook of research methods in social and personality psychology: Second edition. Cambridge University Press.
 7. Sperry, L. (2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. Routledge.
 8. Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). Handbook of personality assessment. John Wiley & Sons.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: