Psihologija obrazovanja I

 

Naziv kolegija:
Psihologija obrazovanja I
Šifra ISVU:
50672
Šifra MOZVAG:
PS404
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vrdoljak, Gabrijela
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta da studenti upoznaju glavne pojmove, teorijske modele i metode istraživanja, koje će moći primijeniti u radu s učenicima i nastavnicima.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • opisati kognitivne modele učenja i pamćenja
 • objasniti ulogu sposobnosti u obrazovanju
 • predvidjeti uspjeh učenika u obrazovanju s obzirom na različite individualne osobine: inteligenciju, kreativnost i osobine ličnosti
 • usporediti različite metode poučavanja
 • predložiti adekvatnu metodu poučavanja s obzirom na tematiku i cilj predavanja
 • opisati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama u učenju
 • opisati specifičnosti u poučavanju nadarenih učenika
 • prezentirati primjer nacrta istraživanja iz  zadanog područja

Sadržaj predmeta:

Obrazovanje u 21. stoljeću i metode istraživanja u psihologiji obrazovanja. Osobine učenika (tjelesne, kognitivne, govorne, moralne, socijalne i emocionalne) i obrazovni kontekst. Učenici s posebnim potrebama i daroviti učenici u procesu obrazovanja. Različiti teorijskih pristupi učenju (bihevioristički, kognitivistički i socijalne teorije učenja) i njihova primjena u školskom kontekstu. Motivacija i kako je povećati (motivacija za postignućem i učenjem, nagrađivanje zalaganja i napredovanje i samoregulirano učenje).

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, rasprava slušanje predavanja, sudjelovanje u raspravi opisati kognitivne modele učenja i pamćenja aktivnost na nastavi, kolokvij
predavanje, rasprava slušanje predavanja, sudjelovanje u raspravi objasniti ulogu sposobnosti u obrazovanju aktivnost na nastavi, kolokvij
predavanje, rasprava slušanje predavanja, sudjelovanje u raspravi predvidjeti uspjeh učenika u obrazovanju s obzirom na različite individualne osobine: inteligenciju, kreativnost i osobine ličnosti aktivnost na nastavi, kolokvij
predavanje, raprava, demonstracija slušanje predavanja, sudjelovanje u raspravi usporediti različite metode poučavanja aktivnost na nastavi, kolokvij
raprava sudjelovanje u raspravi, suradnja predložiti adekvatnu metodu poučavanja s obzirom na tematiku i cilj predavanja aktivnost na nastavi, kolokvij
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi opisati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama u učenju aktivnost na nastavi, kolokvij
predavanje, rasprava sudjelovanje u raspravi opisati specifičnosti u poučavanju nadarenih učenika aktivnost na nastavi, kolokvij
raprava, demonstracija sudjelovanje u raspravi, istraživanje literature prezentirati primjer nacrta istraživanja iz  zadanog područja aktivnost na nastavi, kolokvij, izlaganje

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kontinuirana provjera znanja, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,3 10%
Kontinuirana provjera znanja 2 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%
Usmeno izlaganje 1,2 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir: ocjena iz izlaganja na satu koje donosi 30% ocjene, aktivnost na satu 10% ocjene, te provjere znanja u obliku kolokvija (60% ocjene). Tokom semestra studenti pišu 2 kolokvija od kojih svaki donosi 30% ocjene.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Student je ostvario ocjenu 5 iz izlaganja, 3 iz prvog kolokvija, 4 iz drugog kolokvija, te 5 iz aktivnosti na satu. Konačna ocjena se izračunava prema formuli

(izlaganje x 0,3)+(kolokvij 1 x 0,3)+ (kolokvij 2 x 0,3)+ (aktivnost x 0,1)

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

(5X0,3)+(3x0,3) +(4x0,3) (5X0,1)=1,5+0,9+1,2+0,5=4,1=4

Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis ako je bio prisutan na najmanje 70% održanih nastavnih sati, te pripremio i izložio prijedlog nacrta istraživanja na jednu od tema iz područja Psihologije obrazovanja 1.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Cohen, L., Manion, L. i Morrison, K. (2005.). Metode obrazovnih istraživanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Vizek Vidović, V.,Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. iMiljković, D. (2014). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP – Vern.

Dopunska literatura:

 1. Schunk, D. H. (2000). Learning theories: an educational perspective. Upper Saddle River, NY: Prentice Hall.
 2. Vlahović-Štetić, V. (2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 3. Woolfolk, A. (2016). Edukacijska psihologija - prijevod 11. izdanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Zarevski P. (1997). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: