Psihodijagnostika I

 

Naziv kolegija:
Psihodijagnostika I
Šifra ISVU:
50667
Šifra MOZVAG:
PS409
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Marčinko, Ivana
30
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s kognitivnim deficitima uz različite psihijatrijske poremećaje. Osposobiti studente za praktičnu primjenu testova kognitivnih funkcija u psihodijagnostičkom postupku.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • definirati područje, ciljeve i zadatke psihodijagnostičke procjene
  • opisati osnovne izvore pogreške u psihodijagnostičkoj procjeni
  • opisati različite testove za ispitivanje intelektualnih funkcija i ličnosti koji se koriste u psihodijagnostičkoj procjeni
  • napraviti odabir testova nužnih za psihodijagnostičku procjenu
  • koristiti različite testove za ispitivanje intelektualnih funkcija i ličnosti
  • analizirati rezultate pojedinih testova vodeći računa o kontekstu u kojem se obavlja psihodijagnostička procjena

Sadržaj predmeta:

Promatranje u kliničkim uvjetima. Intervju. Psihodijagnostička procjena inteligencije. Objektivne tehnike u procjeni ličnosti. Psihodijagnostička procjena pamćenja. Neuropsihologijska procjena (osnovni pojmovi). Kognitivni deficiti u osoba s različitim psihijatrijskim poremećajima. Nalaz i mišljenje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe, raprava slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi definirati područje, ciljeve i zadatke psihodijagnostičke procjene pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, vježbe, rasprava, ilustracija slušanje izlaganja, sudjelovanje u raspravi, rad na primjeru opisati osnovne izvore pogreške u psihodijagnostičkoj procjeni pismeni ispit, aktivnost na nastavi
predavanje, vježbe, rasprava, ilustracija slušanje izlaganja, grupna rasprava, primjena i interpretacija testova, rad na primjeru opisati različite testove za ispitivanje intelektualnih funkcija i ličnosti koji se koriste u psihodijagnostičkoj procjeni pismeni ispit, praktičan rad na vježbama, aktivnost na nastavi
predavanje, vježbe, rasprava, ilustracija slušanje izlaganja, grupna rasprava, primjena i interpretacija testova, rad na primjeru napraviti odabir testova nužnih za psihodijagnostičku procjenu pismeni ispit, praktičan rad na vježbama, aktivnost na nastavi, usmeni ispit
predavanje, vježbe, rasprava, ilustracija slušanje izlaganja, grupna rasprava, primjena i interpretacija testova, rad na primjeru koristiti različite testove za ispitivanje intelektualnih funkcija i ličnosti pismeni ispit, praktičan rad na vježbama, aktivnost na nastavi
predavanje, vježbe, rasprava, ilustracija slušanje izlaganja, grupna rasprava, primjena i interpretacija testova, rad na primjeru, sudjelovanje na nastavi analizirati rezultate pojedinih testova vodeći računa o kontekstu u kojem se obavlja psihodijagnostička procjena pismeni ispit, praktičan rad na vježbama, aktivnost na nastavi, usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Esej, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Esej 1,5 30%
Pismeni ispit 1,5 70%
Pohađanje nastave 1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir esej s 30% udjela i završni pismeni ispit sa 70% udjela.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Student je ostvario ocjenu 3 iz eseja i 3  iz završnog ispita.

Konačna ocjena se izračunava prema formuli

(esej x0,3)+ (ispit x 0,7)

U našem bi primjeru taj izračun izgledao ovako:

(3x0,3)+(3x0,7)=0,8+2,1=2,9

 Konačna ocjena u ovom slučaju bila bi dobar (3)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja dva preduvjeta: (1) mora pohađati najmanje 70% nastave i (2) izrada eseja prije izlaska na završni pismeni ispit.

 

 

Obavezna literatura:

  1. Davison, G.C. i Neale, J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.  
  2. Nietzel, M.T., Bernstein, D.A. i Milich, A. (2001). Uvod u kliničku psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  3. Galić S. (2002). Neuropsihologijska procjena (odabrana poglavlja). Jastrebarsko: Naklada Slap i Požega: OŽB.

Dopunska literatura:

  1. Spreen O., Strauss E. (1998): A compendium of neuropsychological tests, administration, norms and commentary, Oxford University Press.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: