Psihologija rada

 

Naziv kolegija:
Psihologija rada
Šifra ISVU:
50666
Šifra MOZVAG:
PS401
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - DIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Belajdžić, Ana
30
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Osnovni cilj je upoznati studente s teorijskim znanjima i vještinama koje predstavljaju osnovu upravljanja ljudskim potencijalom, a nalaze primjenu u praktičnom radu industrijskog psihologa. U okviru toga studenti će se upoznati s postupcima profesionalne orijentacije i selekcije, treningom kadrova, te metodama procjene korisnosti djelatnika na određenom radnom mjestu.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • razlikovati tri glavna područja istraživanja odnosa čovjeka i rada
 • argumentirati doprinos meta analiza za razvoj metoda i tehnika u profesionalnoj selekciji i orijentaciji
 • složiti strukturu postupka profesionalne selekcije
 • usporediti prediktore radne uspješnosti
 • imenovati i opisati četiri tehnike analize posla
 • provesti strukturirani selekcijski intervju
 • usporediti osnovne oblike prilagođavanja rada čovjeku
 • kategorizirati utjecaje apsentizma i fluktuacije na uspješnost u radu

Sadržaj predmeta:

1. Uvod u kadrovsku psihologiju

Definicija područja, Razvoj kadrovske psihologije, Metode

2. Teorije individualnih razlika

Individualne razlike na varijablama relevantnim za psihologiju rada

3. Profesionalna orijentacija

Skupine poslova, Vokacijski interesi, Prediktori i kriteriji u profesionalnoj orijentaciji

4. Profesionalna selekcija

Konstrukti, metode i tehnike, Prediktori i kriteriji u profesionalnoj selekciji

5. Individualni razvoj u radnom prostoru

Različiti pristupi razumijevanju individualnog razvoja u radnom prostoru, Individualni razvoj s aspekta popularnih metoda

6. Trening i obrazovanje kadrova

Identifikacija potreba za treniranjem i obrazovanjem, Dizajniranje treninga i obrazovnog procesa, Procjena efekata

7. Analiza korisnosti

Pojedinac i efikasnost organizacije, Analiza kao osnova organizacijskih intervencija, Povijesni razvoj analiza korisnosti, Razvoj i usporedba metoda procjene

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, izrada radne mape razlikovati tri glavna područja istraživanja odnosa čovjeka i rada aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape argumentirati doprinos meta analiza za razvoj metoda i tehnika u profesionalnoj selekciji i orijentaciji aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape složiti strukturu postupka profesionalne selekcije aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape usporediti prediktore radne uspješnosti aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape imenovati i opisati četiri tehnike analize posla aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, analiza literature, simulacija selekcijskog intervjua slušanje izlaganja, analiza literature, simulacija selekcijskog intervjua provesti strukturirani selekcijski intervju aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape usporediti osnovne oblike prilagođavanja rada čovjeku aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij
usmeno izlaganje, zadatak čitanja i analize primjera, suradničko učenje slušanje izlaganja, analiza literature, razgovor, izrada radne mape kategorizirati utjecaje apsentizma i fluktuacije na uspješnost u radu aktivnost na nastavi, kviz, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij/pismeni ispit, Pohađanje nastave, Praktični zadatak

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij/pismeni ispit 1,45 50%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Praktični zadatak 1,45 50%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene. Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Konačna se ocjena oblikuje na sljedeći način:

Praktični zadaci (4 praktična zadatka: 15 + 10 + 15 + 10 = 50 ocjenskih bodova) + Pisana provjera znanja (50 ocjenskih bodova) = 100 ocjenskih bodova

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Praktični zadaci (4 praktična zadatka: 10+ 5 + 10 + 5= 30 ocjenskih bodova) + Pisana provjera znanja (40 ocjenskih bodova) = 70 ocjenskih bodova (70%).

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir svi elementi praćenja i provjeravanja, iz kojih student/ica može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% konačne ocjene. Za prolaznu ocjenu student/ica treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60% - 69,9%  = dovoljan (2), 70% - 79,9%  = dobar (3), 80% - 89,9%   = vrlo dobar (4), 90% - 100% = izvrstan (5).

 

U gore navedenom primjeru oblikovanja konačne ocjene, konačna ocjena je dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su za ostvarivanje prava na potpis obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati te predati riješena sva četiri praktična zadatka.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Bahtijarević-Šiber, F. (2014.). Strateški menadžment ljudskih potencijala - suvremeni trendovi i izazovi. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2006). Menadžment ljudskih potencijala, treće izdanje. Mate doo, ZŠEM, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. 1. Aamodt, M. (2012). Industrial/organizational psychology: An applied approach. Nelson Education.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: