Psihopatologija

 

Naziv kolegija:
Psihopatologija
Šifra ISVU:
59639
Šifra MOZVAG:
PS305
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Položen ispit iz Biološke psihologije
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Degmečić, Dunja
30
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Steći sposobnost prepoznavanja odstupanja u psihičkom funkcioniranju i usvojiti nazivlje  osnovnih psihopatoloških fenomena.

Upoznati se s glavnim psihijatrijskim poremećajima i njihovom psihopatologijom. Student će dobiti informacije o diferencijalno-dijagnostičkom razlikovanju psihijatrijskih tegoba i poremećaja, posebno na razini razlika u njihovoj psihopatologiji.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • objasniti osnovne pojmove u psihopatologiji
  • opisati osnovne teorijske modele u psihopatologiji
  • imenovati simptome glavnih psihijatrijskih bolesti
  • kategorizirati simptome pojedinih psihijatrijskih poremećaja i bolesti

Sadržaj predmeta:

Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu Medicinskog fakulteta u Osijeku organizira nastavu iz predmeta "Uvod u psihopatologiju" koji se održava na 3. god. studija Psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta "J. J. Strossmayer" u Osijeku. Predmet "Uvod u psihopatologiju"  zamišljen je kao kolegij u kojem bi student naučio osnove psihopatologije, a posebno će se obraditi slijedeće tematske jedinice: Definicija i povijest psihopatologije. Odnos psihopatologije s psihijatrijom,  psihologijom i drugim strukama. Poremećaji svijesti i psihomotorike. Poremećaji mišljenja. Poremećaji afekta. Poremećaji pamćenja i inteligencije. Poremećaji opažanja. Poremećaji nagona i socijalnog funkcioniranja. Poremećaji volje. Poremećaji doživljavanja vlastite ličnosti. Poremećaji pažnje. Glavni psihijatrijski poremećaji i njihova psihopatologija. 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, seminar, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, rad na primjeru, refleksija o vlastitom iskustvu, sudjelovanje u raspravi objasniti osnovne pojmove u psihopatologiji aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, seminar, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, rad na primjeru, refleksija o vlastitom iskustvu, sudjelovanje u raspravi opisati osnovne teorijske modele u psihopatologiji aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, seminar, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, rad na primjeru, refleksija o vlastitom iskustvu, sudjelovanje u raspravi imenovati simptome glavnih psihijatrijskih bolesti aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit
predavanje, seminar, rasprava istraživanje literature, usmeno izlaganje, rad na primjeru, refleksija o vlastitom iskustvu, sudjelovanje u raspravi kategorizirati simptome pojedinih psihijatrijskih poremećaja i bolesti aktivnost na nastavi, usmeno izlaganje, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1 10%
Pismeni ispit 1,25 80%
Pohađanje nastave 0,75 0%
Seminarski rad 1 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Psihopatologija uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, refleksivni osvrt na nastavne sadržaj, čitanje literature) s 10% udjela u konačnoj ocjeni, seminarski rad s 10% udjela u konačnoj ocjeni te završni pismeni ispit sa 80% udjela u konačnoj ocjeni.

Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60% ocjene. Skala je ocjenjivanja sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno prolaznu ocjenu dovoljan.

Dodatne informacije:

Pismeni ispit

  • Prepisivanje tijekom ispita kažnjava se oduzimanjem ispita i za taj ispit (rok) student dobiva ocjenu 0%.

Usmeni ispit

  • Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima

 

 

Obavezna literatura:

  1. Begić D. Psihopatologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2011.

Dopunska literatura:

  1. Sadock BJ. Sadock VA. Kaplan & Sadock's Comprehensive textbook of Psychiatry. (Odabrana poglavlja), Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000.
  2. Davison GC. Neale JM. Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja (Odabrana poglavlja), Naklada Slap, Jastrebarsko, 1999.  
  3. Hotujac Lj. i sur. Psihijatrija. (Poglavlje Psihopatologija), Medicinska naklada, Zagreb, 2005.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: