Uvod u psihologiju ličnosti

 

Naziv kolegija:
Uvod u psihologiju ličnosti
Šifra ISVU:
46355
Šifra MOZVAG:
PS114
ECTS:
6
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Anatomija i fiziologija živčanog sustava, Biološka psihologija; Psihologija učenja i Psihologija mišljenja i inteligencije
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Krupić, Dino
30
0
45

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je omogućiti studentima stjecanje znanja iz psihologije ličnosti. Kolegij će biti usmjeren na suvremene modele. To će ih osposobiti za praćenje literature i razumijevanje logike istraživanja u području psihologije ličnosti, te koristiti u njihovoj kasnijoj specijalizaciji u različitim područjima primijenjene psihologije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti značenje osnovnih koncepata u psihologiji ličnosti
 • opisati povijest istraživanja ličnosti
 • usporediti osnove različitih pristupa ličnosti
 • razumjeti kompatibilnost temeljnih teorija ličnosti
 • prirediti prezentacije i radionice o osnovnim konceptima u psihologiji ličnosti
 • iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama
 • usporediti klasične teorije ličnosti sa spoznajama suvremene psihologije

Sadržaj predmeta:

Uvod u psihologiju ličnosti: Određenje ličnosti, Razine analize u psihologiji ličnosti, Velike teorije i suvremena područja istraživanja. Metode istraživanja u psihologiji ličnosti. Osobine i tipovi ličnosti, Metode za otkrivanje osobina ličnosti. Taksonomija i struktura osobina ličnosti: Eysenckov, Cattellov i Pet-faktorski model, Kružni modeli ličnosti. Stabilnost i promjene osobina ličnosti. Osobine ličnosti i predviđanje ponašanja. Situacionizam, interakcionizam i osobinska psihologija ličnosti. Socio-kognitivni pristup u psihologiji ličnosti. Evolucijski pristup u psihologiji ličnosti. Genetika ponašanja i psihologija ličnosti. Fiziološke osnove temeljnih dimenzija ličnosti. Grayeva teorija osjetljivosti na potkrijepljenje. Cloningerova psiho-biološka teorija. Teorija traženja uzbuđenja. Temperament. Intrapsihička domena u psihologiji ličnosti. Nesvjesni procesi u ličnosti. Dinamika procesa u ličnosti. Obrambeni mehanizmi. Pojam o sebi. Ličnost i kognitivni procesi: Ličnost i procesiranje informacija. Ličnost, kognitivni stilovi i inteligencija.  Naučena bespomoćnost. Ličnost i emocionalni procesi. Spol, rod i psihologija ličnosti. Kultura i ličnost. Ličnost i prilagodba. Samoaktualizacija i samodeterminacija. Ličnost i psihološka dobrobit. Ličnost i zdravlje.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, sustavno opažanje objasniti značenje osnovnih koncepata u psihologiji ličnosti aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati povijest istraživanja ličnosti aktivnost studenata na nastavi, pismeni ispit
predavanje, grupna rasprava, radionica slušanje izlaganja, postavljanje i rješavanje problema, dijaloška metoda usporediti osnove različitih pristupa ličnosti aktivnost studenata na nastavi, samostalan seminarski rad, pismeni ispit
suradničko učenje, radionica, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, postavljanje i rješavanje problema, rasprava razumjeti kompatibilnost temeljnih teorija ličnosti aktivnost studenata na nastavi, samostalan seminarski rad, pismeni ispit
seminarsko izlaganje, radionica aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature prirediti prezentacije i radionice o osnovnim konceptima u psihologiji ličnosti samostalan seminarski rad
suradničko učenje, grupna rasprava, seminarsko izlaganje suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature iskazati samostalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama samostalan seminarski rad
seminarsko izlaganje, radionica suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obaveza, samostalna uporaba literature, usmeno izlaganje usporediti klasične teorije ličnosti sa spoznajama suvremene psihologije samostalan seminarski rad

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirano praćenje, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirano praćenje 1,25 40%
Pismeni ispit 1,6 40%
Pohađanje nastave 1,9 0%
Seminarski rad 1,25 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz seminarskog rada s 20%, te ocjene iz dva kolokvija s po 40% udjela u konačnoj ocjeni. U slučaju jedne negativne ocjene iz kolokvija, student ili studentica pristupa pisanju pismenog ispita iz cijelog gradiva koje čini 80% udjela u konačnoj ocjeni. Seminarski rad je obvezatan uvjet za pristupanje pismenom ispitu.

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene iz kolegija Uvod u psihologiju ličnosti:

Seminarski rad – izvrstan (5)

1. kolokvij ispit – dobar (3)

2. kolokvij - vrlo dobar (4)

Konačna vrijednost izračunava se prema formuli: (5 x 0.2) + (3 x 0.4) + (4 x 0.4) = 1 + 1.2 + 1.6 = 3.8 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student/ica ostvaruje pravo izlaska na završni ispit ako tijekom nastave pripremi i usmeno izloži seminarski rad, te ako je nazočan/na na najmanje 70% održanih nastavnih sati.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Corr, P. J. & Krupić, D. (2024). Personality and Intelligence: The Psychology of Individual Differences:. Oxford: Oxford University Press.
 2. Larsen, R.J., Buss, D.M. (2007). Psihologija ličnosti: Područa znanja o ljudskoj prirodi. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.
 2. Zeigler-Hill, V., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2018). The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume I, II, III.
 3. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 4. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 5. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153
 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 2. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 3. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153.
 4. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in personality psychology. New York: Guilford Press.
 5. Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.). (2014). Handbook of research methods in social and personality psychology: Second edition. Cambridge University Press.
 6. Sperry, L. (2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. Routledge.
 7. Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). Handbook of personality assessment. John Wiley & Sons.
 8. Corr, P. J. & Krupić, D. (2024). Personality and Intelligence: The Psychology of Individual Differences:. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

 

 

 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.
 2. Zeigler-Hill, V., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2018). The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume I, II, III.
 3. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 4. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 5. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153
 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 2. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 3. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153.
 4. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in personality psychology. New York: Guilford Press.
 5. Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.). (2014). Handbook of research methods in social and personality psychology: Second edition. Cambridge University Press.
 6. Sperry, L. (2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. Routledge.
 7. Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). Handbook of personality assessment. John Wiley & Sons.
 8. Corr, P. J. & Krupić, D. (2024). Personality and Intelligence: The Psychology of Individual Differences:. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

 

 

 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.
 2. Zeigler-Hill, V., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2018). The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume I, II, III.
 3. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 4. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 5. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153
 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 2. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 3. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153.
 4. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in personality psychology. New York: Guilford Press.
 5. Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.). (2014). Handbook of research methods in social and personality psychology: Second edition. Cambridge University Press.
 6. Sperry, L. (2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. Routledge.
 7. Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). Handbook of personality assessment. John Wiley & Sons.
 8. Corr, P. J. & Krupić, D. (2024). Personality and Intelligence: The Psychology of Individual Differences:. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

 

 

 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press.
 2. Zeigler-Hill, V., & Shackelford, T. K. (Eds.). (2018). The SAGE Handbook of Personality and Individual Differences: Volume I, II, III.
 3. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 4. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 5. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153
 1. Corr, P. J., & Matthews, G. (Eds.). (2020). The Cambridge handbook of personality psychology. Cambridge University Press. John, O.P., Robins, R.W., & Pervin, L.A. (Eds.). (2008). Handbook of Personality: Theory and Research. Third Edition. New York: Guilford Press
 2. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. Handbook of personality: Theory and research2(1999), 102-138.
 3. McCrae, R. R., & Costa Jr, P. T. (1999). A five-factor theory of personality. Handbook of personality: Theory and research2, 139-153.
 4. Robins, R. W., Fraley, R. C., & Krueger, R. F. (Eds.). (2009). Handbook of research methods in personality psychology. New York: Guilford Press.
 5. Reis, H. T., & Judd, C. M. (Eds.). (2014). Handbook of research methods in social and personality psychology: Second edition. Cambridge University Press.
 6. Sperry, L. (2016). Handbook of Diagnosis and Treatment of DSM-5 Personality Disorders: Assessment, Case Conceptualization, and Treatment. Routledge.
 7. Weiner, I. B., & Greene, R. L. (2017). Handbook of personality assessment. John Wiley & Sons.
 8. Corr, P. J. & Krupić, D. (2024). Personality and Intelligence: The Psychology of Individual Differences:. Oxford: Oxford University Press.

 

 

 

 

 

 

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: