Uvod u razvojnu psihologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u razvojnu psihologiju
Šifra ISVU:
46354
Šifra MOZVAG:
PS205
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Babić Čikeš, Ana
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Usvajanje znanja o predmetu, znanstvenoj utemeljenosti i metodama istraživanja razvojne psihologije. Razumijevanje načela, koncepata i teorija psihičkog razvoja.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • upotrijebiti osnovne pojmovno-metodološke aparate razvojne psihologije
 • objasniti specifičnosti metodologije istraživanja čovjekovog psihičkog razvoja
 • uspoređivati po različitim kriterijima tradicionalne i suvremene koncepte i teorije razvoja
 • identificirati činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene
 • interpretirati ulogu različitih konteksta u razvoju
 • iskazivati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama

Sadržaj predmeta:

Razvojna psihologija kao grana psihologijske znanosti. Metode istraživanja. Etička načela istraživanja u razvojnoj psihologiji. Znanstvene spoznaje o prirodi razvojnih promjena povezanih s evolucijskim, povijesnim, a posebnom kalendarskim (ontogeneza) protokom vremena. Discipline unutar razvojne psihologije. Periodizacije razvoja. Biološki i okolinski kontekst razvoja i mehanizmi njihove interakcije. Problemi razvojne psihologije: priroda nasuprot odgoju, kontinuitet nasuprot diskontinuitetu, normativni nasuprot idiografskom pristupu. Razvojne teorije (Piaget, Vigotski , Kohlberg, Freud, Erikson, Watson, Skiner, Bandura; Bronfenbrennerov i Bowlbyev pristup.) 

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, usmeno izlaganje, seminarski rad/nacrt istraživanja slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava, imenovanje, definiranje i objašnjavanje osnovnih pojmova, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, sustavno opažanje, razgovor u skupinama, aktivno sudjelovanje, izrada seminarskog rada/nacrta istraživanja i prezentacije, usmeno izlaganje seminarskog rada/nacrta istraživanja upotrijebiti osnovne pojmovno-metodološke aparate razvojne psihologije kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, seminarski rad/nacrt istraživanja, zadatak i analiza literature i znanstveno-stručnih radova slušanje izlaganja, rasprava, sustavno opažanje, prepoznavanje i primjena specifične metodologije, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, sustavno opažanje, razgovor u skupinama, izrada seminarskog rada/nacrta istraživanja i prezentacije, usmeno izlaganje seminarskog rada/nacrta istraživanja objasniti specifičnosti metodologije istraživanja čovjekovog psihičkog razvoja kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit
predavanje, usmeno izlaganje, seminarski rad/nacrt istraživanja, zadatak i analiza literature i znanstveno-stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, kritička analiza, kategoriziranje koncepata i teorija, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, sustavno opažanje, razgovor u skupinama, izrada seminarskog rada/nacrta istraživanja i prezentacije, usmeno izlaganje seminarskog rada/nacrta istraživanja uspoređivati po različitim kriterijima tradicionalne i suvremene koncepte i teorije razvoja kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit
predavanje, seminarski rad/nacrt istraživanja, zadatak i analiza literature i znanstveno-stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, prepoznavanje i razmatranje različitih razvojnih činitelja, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, sustavno opažanje, razgovor u skupinama, izrada seminarskog rada/nacrta istraživanja i prezentacije, usmeno izlaganje seminarskog rada/nacrta istraživanja identificirati činitelje i procese koji uzrokuju razvojne promjene kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit
predavanje, seminarski rad/nacrt istraživanja, zadatak i analiza literature i znanstveno-stručnih radova, grupna rasprava slušanje izlaganja, rasprava, odgovorno izvršavanje obveza, aktivno sudjelovanje, samostalna uporaba literature, čitanje i analiza izvora literature, sustavno opažanje, razgovor u skupinama, izrada seminarskog rada/nacrta istraživanja i prezentacije, usmeno izlaganje seminarskog rada/nacrta istraživanja interpretirati ulogu različitih konteksta u razvoju kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit
predavanje, seminarski rad/nacrt istraživanja, zadatak i analiza literature i znanstveno-stručnih radova, grupna rasprava suradnja, aktivno sudjelovanje, odgovorno izvršavanje obveza, samostalna uporaba literature iskazivati samostalnost, kolegijalnost i odgovornost prema sadržaju kolegija i obvezama kolokviji, seminarski rad/nacrt istraživanja, prezentacija, završni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pismeni/usmeni ispit, Pohađanje nastave, Seminarski rad

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 50%
Kontinuirano praćenje 0,5 0%
Pismeni/usmeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Seminarski rad 0,5 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene za studente na kolegiju Uvod u razvojnu psihologiju uzimaju se u obzir kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (provjere u obliku dva kolokvija) s ukupno 50% udjela u konačnoj ocjeni, seminarski rad i izlaganje s 20% udjela u konačnoj ocjeni i završni ispit s 30% udjela u konačnoj ocjeni.

Skala ocjenjivanja:

61% - 70,9% = dovoljan (2)

71% - 80,9% = dobar (3)

81% - 90,9% = vrlo dobar (4)

91% - 100% = izvrstan (5)

Primjer izračunavanja ocjene:

1.kolokvij – vrlo dobar (4)

2.kolokvij – dobar (3)

Seminarski rad i izlaganje – izvrstan (5)

Završni ispit – izvrstan (5)

Konačna vrijednost ocjene izračunava se prema formuli: 0.25 x 4 + 0.25 x 3 + 0.2 x 5 + 0.3 x 5 = 1 + 0.75 + 1 + 1.5 = 4.25 = vrlo dobar (4)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojima su studenti upoznati i koji su im javno dostupni. Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

Dodatne informacije:

 • Kolokviji su obvezni. Ukoliko student ne pristupi kolokviju, student iz tog kolokvija dobiva 0%, odnosno ocjenu nedovoljan (1). Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak.
 • Studenti koji nisu položili jedan ili oba kolokvija polažu ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.
 • Kako bi student ostvario pravo na potpis iz kolegija mora sudjelovati na minimalno 70% nastave te ostvariti pozitivnu ocjenu iz seminarskog rada i izlaganja.
 • Kako bi student ostvario pozitivnu ocjenu iz kolegija, osim uvjeta za ostvarivanje prava na potpis, mora položiti dva kolokvija ili ispit te završni ispit.
 • Prepisivanje tijekom kolokvija/ispita kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij/ispit student dobiva ocjenu nedovoljan (1). U tom slučaju student izlazi na ispit u terminima ispitnih rokova, nakon odslušanog kolegija.

Završni ispit:

 • Preduvjet za izlazak na završni ispit je da je student iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje (dva kolokvija i seminarski rad) ostvario minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan). 

Usmeni ispit:

 • Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom na kolokvijima i završnom ispitu (ocjene su prolazne) pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo, a ne samo dio čijom ocjenom student nije zadovoljan.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Berk, L.E. (2015). Dječja razvojna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Vasta, R., Haith, M.M., i Miller, S.A., (2000). Dječja psihologija: moderna znanost. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Berk, L. (2005). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Čudina, M. (1987). Filogeneza i ontogeneza psihičkog života. U: Andrilović, V. i Čudina, M. Osnove opće i razvojne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Vigotski, L. S. (1996). Problemi razvoja psihe. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
 4. Duran, M (2000). Interakcija djeteta i odraslog kao konstruktivni činitelj razvoja. Dijete i društvo: časopis za promociju prava djeteta. 2 (2), 187-199.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: