Osjeti i percepcija

 

Naziv kolegija:
Osjeti i percepcija
Šifra ISVU:
146018
Šifra MOZVAG:
PS110
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Milić, Marija
30
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznavanje studenata s područjem kognitivne psihologije koje se odnose na osjete i percepciju. Time se stvara temelj za praćenje nastave iz kolegija koji se također bavi kognitivnom psihologijom (Psihologija mišljenja i inteligencija), kao i niza općih i primijenjenih predmeta na studiju psihologije.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • objasniti nastanak i osnovne osobine osjeta i osjetila
 • opisati osnovne teorije percepcije
 • razlikovati osjet i percept i njihove strukture
 • usporediti percepciju prema različitim senzornim modalitetima i percepciju različitih objekata
 • prepoznati promjene u percepciji vezane uz dob i smetnje percepcije
 • prikazati tijek perceptivnih procesa
 • integrirati psihologiju osjeta i percepcije u opću strukturu psiholoških fenomena
 • primijeniti usvojeno gradivo u rješavanju problema iz svakodnevnog života

Sadržaj predmeta:

Nastanak osjeta. Priroda nadražaja. Eksteroceptori. Interoceptori. Kvantitativna strana senzornih procesa. Adaptacija i rekuperacija. Kapacitet senzornih kanala. Osjeti po modalitetu. Osjeti po kvalitetu.

Percepcija: Kognitivna psihologija i ljudska obrada informacija. Razlike između konstruktivističkih (Gregory) i direktnih teorija percepcije (Gibson). Računalna teorija percepcije (Maar). Razlika osjet-percept. Vidna percepcija. Adaptacija i rekuperacija. Percepcija prema senzornom modalitetu. Percepcija pokreta. Uloga nasljeđa i okoline za razvoj percepcije. Percepcija govora i lica. Percepcija i dob. Smetnje percepcije. Međukulturalna istraživanja percepcije.

Vrste izvođenja nastave:

seminari i radionice, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
grupna rasprava, seminarsko izlaganje, analiza video –materijala analiza literature, aktivno sudjelovanje, rasprava objasniti nastanak i osnovne osobine osjeta i osjetila aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
grupna rasprava analiza literature, aktivno sudjelovanje, rasprava opisati osnovne teorije percepcije aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
grupna rasprava, seminarsko izlaganje analiza literature, analiza radova, oblikovanje seminara, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, rasprava razlikovati osjet i percept i njihove strukture aktivnost studenta u nastavi, seminarski rad, pismena provjera
grupna rasprava, seminarsko izlaganje, radionica, postavljanje i i rješavanje problema analiza literature, oblikovanje seminara, analiza radova, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, suradnja, rasprava usporediti percepciju prema različitim senzornim modalitetima i percepciju različitih objekata aktivnost studenata u nastavi, seminarski rad, pismena provjera
grupna rasprava analiza literature, aktivno sudjelovanje, rasprava prepoznati promjene u percepciji vezane uz dob i smetnje percepcije aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
grupna rasprava, seminarsko izlaganje, radionica analiza literature, analiza radova, oblikovanje seminara, slušanje izlaganja, aktivno sudjelovanje, suradnja, rasprava prikazati tijek perceptivnih procesa aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
grupna rasprava analiza literature, aktivno sudjelovanje, rasprava integrirati psihologiju osjeta i percepcije u opću strukturu psiholoških fenomena aktivnost studenata u nastavi, pismena provjera
grupna rasprava, radionica analiza literature, rješavanje problemskih zadatka, rasprava primijeniti usvojeno gradivo u rješavanju problema iz svakodnevnog života aktivnost studenata u nastavi

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 1,5 70%
Kontinuirano praćenje 1 20%
Pohađanje nastave 1,1 0%
Usmeno izlaganje 0,4 10%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene u obzir se uzimaju kontinuirano praćenje (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksni osvrt na nastavne sadržaje) s 20 % udjela u konačnoj ocjeni, kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (kratke provjere u obliku kolokvija) sa 70% udjela u konačnoj ocjeni te seminarski rad s 10% udjela u konačnoj ocjeni.

Ocjene se izračunavaju na sljedeći način:

(Kontinuirano praćenje x 0,2) + (Kontinuirano provjeravanje znanja (prosjek) x 0,7) + (Izlaganje seminarskog rada x 0,1)

Primjer izračunavanja ocjene:

Primjer oblikovanja konačne ocjene:

Kontinuirano praćenje – 4

Kontinuirano provjeravanje znanja (prosjek) – 2,3

Izlaganje seminarskog rada – 5

(4 x 0,2) + (2,3 x 0,7) + (5 x 0,1) = 2,9

Konačna ocjena u ovom bi slučaju bila dobar (3).

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70 % svih održanih nastavnih sati. Studentima se vrednuju i ocjenjuju svi navedeni elementi praćenja njihova rada prema razrađenom načinu vrednovanja i ocjenjivanja za svaki element, a s kojim su studenti upoznati i koji su im javno dostupni.

Ukoliko student ne pristupi kolokviju, student iz tog kolokvija dobiva 0%. Nedolazak na kolokvij računa se kao izostanak.

Studenti kojima je prosjek ocjena iz svih provjera znanja (kolokvija) tijekom kolegija manji od 2,0 polažu pismeni i usmeni ispit iz cijelog gradiva u terminima ispitnih rokova.

Ukoliko student ne izloži seminarski rad u unaprijed određenom terminu, ocjenjuje se ocjenom nedovoljan (1).

Prepisivanje tijekom kolokvija/ispita kažnjava se oduzimanjem istog i za taj kolokvij/ispit student dobiva ocjenu nedovoljan (1).

Usmeni ispit

Student koji je zadovoljan svojom konačnom ocjenom ne mora izaći na usmeni ispit, a ocjena se određuje prema utvrđenim kriterijima

Ukoliko student nije zadovoljan svojom ocjenom, pristupa usmenom ispitu tijekom redovitih ispitnih rokova. Na usmenom ispitu polaže se cjelokupno gradivo.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Goldstein, E. B. (2011). Osjeti i percepcija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Pinnel, J. P. (2002.). Biološka psihologija (poglavlje 7 i 8, str. 165.-225.). Jastrebarsko: "Naklada Slap".
 3. Rathus, S. A. (2000.). Temelji psihologije (poglavlje 4: Osjeti i percepcija, str. 115.-167; poglavlje 7: Pamćenje, str. 247.-295.). Jastrebarsko: "Naklada Slap".

Dopunska literatura:

 1. Smith, E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. L., Loftus, G. R., Bem, D. J. i Maren, s. (2007). Atkinson/ Hilgard Uvod u psihologiju.Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: