Anatomija i fiziologija živčanog sustava

 

Naziv kolegija:
Anatomija i fiziologija živčanog sustava
Šifra ISVU:
42976
Šifra MOZVAG:
PS105
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Vuletić, Gorka
30
15
0
Popović, Zvonimir
0
15
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj predmeta Anatomije i fiziologije živčanog sustava je upoznavanje studenata psihologije s morfologijom, mehanizmima i funkcijama sastavnih dijelova živčanog sustava, posljedicama njihove bolesti i funkcionalnih poremećaja. Temeljna znanja iz predmeta omogućit će razumijevanje problematike biološke psihologije, te modernih multidisciplinarnih sadržaja u sklopu neuroznanosti.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • opisati osnovne anatomske strukture središnjeg živčanog sustava
  • prikazati na preparatima mozga osnovne strukture i njihov međuodnos
  • objasniti odnos složenih sklopova živčanih struktura i mehanizama koji su u osnovi: emocionalnog doživljavanja i ponašanja, motivacije, učenja i svjesnog djelovanja
  • interpretirati patologiju neuroloških  funkcija uslijed oštećenja središnjih živčanih struktura i živčanih puteva i poremećaja fizioloških procesa

Sadržaj predmeta:

Predmet proučavanja i opća problematika anatomije i fiziologije živčanog sustava. Osnovna podjela živčanog sustava. Filogenetski i ortogenetski razvoj živčanog sustava. Metode za ispitivanje strukture i funkcije živčanog sustava. Stanice živčanog sustava. Sinopsa. Fiziologija živčane stanice. Kralježnička moždina. Moždano deblo. Mali mozak. Međumozak. Bazalni gangliji. Veliki mozak. Limbički sustav. Periferni živčani sustav. Moždani živci. Vegetativni živčani sustav. Fiziološki mehanizmi upravljanja u središnjem živčanom sustavu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje na primjerima opisati osnovne anatomske strukture središnjeg živčanog sustava aktivnost na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
vježbe vježbanje na primjerima prikazati na preparatima mozga osnovne strukture i njihov međuodnos aktivnost na vježbama, kolokvij
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje na primjerima objasniti odnos složenih sklopova živčanih struktura i mehanizama koji su u osnovi: emocionalnog doživljavanja i ponašanja, motivacije, učenja i svjesnog djelovanja aktivnost na nastavi, kolokvij, pismeni ispit
predavanje, vježbe slušanje izlaganja, vježbanje na primjerima interpretirati patologiju neuroloških  funkcija uslijed oštećenja središnjih živčanih struktura i živčanih puteva i poremećaja fizioloških procesa aktivnost na nastavi, kolokvij, pismeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Aktivnost u nastavi, Kolokvij, Pismeni ispit, Pohađanje nastave

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Aktivnost u nastavi 0,4 10%
Kolokvij 0,8 30%
Pismeni ispit 1,3 60%
Pohađanje nastave 1,5 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz kolokvija 30%, završnog ispita 60% i bodovi za aktivnosti na nastavi 10%

Konačna se ocjena oblikuje iz bodova postignutih u svakoj cjelini na slijedeći način:

(završni pismeni ispit x 0,60) + (kolokvij x 0,30) + (aktivnost na nastavix0,10)

Skala ocjenjivanja je sljedeća: 61% - 70,9%  = dovoljan (2), 71% - 80,9%  = dobar (3), 81% - 90,9%   = vrlo dobar (4), 91% - 100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i pravo izlaska na ispit ukoliko zadovolji sljedeće uvjete: 1) bio je nazočan na najmanje 70% održanih nastavnih sati; 2) položio je kolokvij.

Studenti su za prolaznu konačnu ocjenu obvezni iz svakog pojedinog elemenata praćenja i provjeravanja koji se ocjenjuje ostvariti minimalno 61% (prolazna ocjena dovoljan).

 

 

Obavezna literatura:

  1. Pinel, J. P. (2001.). Biološka psihologija. Jastrebarsko: "Naklada Slap".
  2. Tadinac, M., Hromatko, I. (2006). Uvod u biološke osnove doživljavanja i ponašanja. FF press, Zagreb.

Dopunska literatura:

  1. Judaš, M.,  Kostović, I.   (2001) Temelji neuroznanosti, 1. online izdanje. MF Zagreb – HIIM   web stranica (http://www.hiim.hr)
  2. Purves D, i sur. Neuroznanost, 5. izd., Heffer M. (ur.), Zagreb: Medicinska naklada, 2016.
  3. Guyton, A.C., Hall, J.E. (2003). Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, Zagreb. (samo poglavlja koja se odnose na središnji živčani sustav)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: