Metodologija eksperimentalne psihologije

 

Naziv kolegija:
Metodologija eksperimentalne psihologije
Šifra ISVU:
42974
Šifra MOZVAG:
PS102
ECTS:
3
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavela Banai, Irena
15
0
15

 

Ciljevi i zadaci:

Stjecanje temeljnih znanja o eksperimentu u psihologiji, te razumijevanje i tumačenje podataka dobivenih psihologijskim eksperimentom.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • diferencirati temeljne metode psihologije (introspekciju i ekstrospekciju)
  • opisati psihologijski eksperiment (problem i hipoteze, nezavisna i zavisna varijabla, relevantni faktori)
  • osvijestiti osjetljivost ulogu ispitanika i eksperimentatora u eksperimentu
  • procijeniti važnost kontrole faktore koji ugrožavaju valjanost provedenog eksperimenta te smanjuju mogućnost generalizacija eksperimentalnih rezultata
  • razlikovati eksperimentalne nacrte, njihovu ulogu i korištenje

Sadržaj predmeta:

Osnovne metode psihologije: introspekcija i ekstrospekcija. Psihologijski eksperiment. Struktura psihologijskog eksperimenta: problem i hipoteza (radna i nul-hipoteza), nezavisna i zavisna varijabla, relevantni faktori i njihovo moguće djelovanje na zavisnu varijablu. Uloga ispitanika i uloga eksperimentatora u eksperimentu. Kontrola i postupci kontrole u eksperimentu. Faktorijalni i funkcionalni eksperimenti. Valjanost zaključivanja o odnosima nezavisne i zavisne varijable, te generalizacija eksperimentalnih rezultata.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava, slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava diferencirati temeljne metode psihologije (introspekciju i ekstrospekciju) aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, zadatak čitanja i analize primjera slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava opisati psihologijski eksperiment (problem i hipoteze, nezavisna i zavisna varijabla, relevantni faktori) aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, analiza literature, rasprava osvijestiti osjetljivost ulogu ispitanika i eksperimentatora u eksperimentu aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje, grupna rasprava slušanje izlaganja, sustavno opažanje, analiza literature, rasprava procijeniti važnost kontrole faktore koji ugrožavaju valjanost provedenog eksperimenta te smanjuju mogućnost generalizacija eksperimentalnih rezultata aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit
predavanje slušanje izlaganja, analiza literature razlikovati eksperimentalne nacrte, njihovu ulogu i korištenje aktivnost studenata u nastavi, pismeni i usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pismeni ispit, Pohađanje nastave, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1 50%
Pismeni ispit 1 30%
Pohađanje nastave 0,5 0%
Usmeni ispit 1 30%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Obaveze i praćenje studenata

Kolokvij, Pismeni ispit, Usmeni ispit, Pohađanje nastave

Izlazak na pismene kolokvije

Tijekom semestra će se održati dva kolokvija s različitim formama pitanja (T-N, nadopunjavanje, višestruki izbor, povezivanje, kraća esejska pitanja)

Usmeni ispit

Da bi mogli pristupiti usmenom ispitu studenti moraju ostvariti prosječni uradak od minimalno 60% točnih odgovora na oba kolokvija – u suprotnom, studenti pristupaju pismenom ispitu te potom usmenom ispitu.

Dakle, neće biti organizirano ponavljanje kolokvija, studenti koji ne ostvare prolaz će u ispitnim rokovima polagati pismeni ispit kao ispravak kolokvija.

Studenti koji ostvare prolaz na kolokvijima, pristupaju samo usmenom ispitu.

Način oblikovanja konačne ocjene:

Završna ocjena se oblikuje na način da prosječni rezultat oba kolokvija ili rezultat  pismenog dijela ispita (za one studente koji nisu položili kolokvije) čini 60 %, a usmenog dijela ispita 40 % ocjene

Primjer izračunavanja ocjene:

Uspjeh na kolokvijima i pismenom ispitu se izražava u % na sljedeći način:

             0-59%       -   nedovoljan (1)

             60-69%     -   dovoljan (2)

             70-79%     -   dobar (3)

             80-89%     -   vrlo dobar (4)

             90-100%   -   izvrstan (5)

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati. Ukoliko student ima više neopravdanih izostanaka od dopuštenih 30 % neće dobiti potpis za uredno izvršenje svojih obveza i neće moći pristupiti ispitu.

 

 

Obavezna literatura:

Obavezna

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Naklada Slap.

Slišković, A. i Burić, I. (2020). Znanstveno istraživanje u psihologiji: vodič za početnike. Sveučilište u Zadru. Dostupno na https://morepress.unizd.hr/books/index.php/press/catalog/book/78

Dopunska literatura:

Dopunska

Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Školska knjiga.

Rathus, S. A. (2001). Temelji psihologije. Naklada Slap.

 

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: