Uvod u psihologiju

 

Naziv kolegija:
Uvod u psihologiju
Šifra ISVU:
208691
Šifra MOZVAG:
PS101
ECTS:
1
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Studij
Godina
Semestar
Status
PSIHOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
1.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Pavela Banai, Irena
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Cilj je predmeta upoznati studente s temeljnim obilježjima psihologije kao društvene i prirodne znanosti na razini pregledne informacije, što će im omogućiti uspješnije snalaženje tijekom studija.

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

  • definirati psihologiju
  • razlikovati osnovne metode psihologije
  • podijeliti psihologiju kao društvenu i prirodnu znanost na područja koja ona proučava
  • prikazati osnovna područja primijene psihologijske znanosti
  • vrednovati domet psihologijskih spoznaja

Sadržaj predmeta:

Što je psihologija i koje su metode psihologije. Organske osnove psihičkih doživljaja. Osjeti i percepcija. Pamćenje i učenje. Mišljenje i inteligencija. Govor. Čuvstva i motivacija. Ličnost. Poremećaji ličnosti i psihički poremećaji. Stres i zdravlje. Primjena psihologija u različitim područjima života (psihologija rada, predškolska i školska psihologija, psihologija propagande, psihologija sporta, prometna psihologija, vojna psihologija, zdravstvena psihologija, kriminalistička psihologija, klinička psihologija).

Prikazom istraživanja u predloženim temama studentima će se predstaviti teorijski, kao i primijenjeni aspekt psihologijske znanosti.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
predavanje, grupna rasprava slušanje, rasprava definirati psihologiju aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
predavanje, grupna rasprava slušanje, rasprava razlikovati osnovne metode psihologije aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
predavanje, grupna rasprava slušanje, rasprava podijeliti psihologiju kao društvenu i prirodnu znanost na područja koja ona proučava aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
predavanje, grupna rasprava slušanje, rasprava prikazati osnovna područja primijene psihologijske znanosti aktivnost studenta na nastavi, kolokvij
predavanje, grupna rasprava slušanje, rasprava vrednovati domet psihologijskih spoznaja aktivnost studenta na nastavi, kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kontinuirana provjera znanja, Kontinuirano praćenje, Pohađanje nastave, Usmeno izlaganje

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kontinuirana provjera znanja 0,43 100%
Kontinuirano praćenje 0,1 0%
Pohađanje nastave 0,37 0%
Usmeno izlaganje 0,1 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Studenti nakon odslušanog kolegija polažu kolokvij. Kako bi student kolokvirao potrebno je da ostvari postotak riješenosti kolokvija od minimalno 60%. Kolokvij se ne ocjenjuje već se studentima koji su položili kolokvij bilježi da su kolokvirali.

 

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Studenti su obvezni pohađati 70% održanih nastavnih sati. Ukoliko student ima više neopravdanih izostanaka od dopuštenih 30 % neće dobiti potpis za uredno izvršenje svojih obveza.

 

 

Obavezna literatura:

Obavezna

Rathus, S. A. (2001). Temelji psihologije. Naklada Slap.

Dopunska literatura:

Dopunska

Petz, B. (2001.). Uvod u psihologiju. Naklada Slap.

Čorkalo Biruški, D. (2009). Primijenjena psihologija: Pitanja i odgovor. Školska knjiga.

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Ostale informacije: