Nova hrvatska književnost 1

 

Naziv kolegija:
Nova hrvatska književnost 1
Šifra ISVU:
173985
Šifra MOZVAG:
HKZ04
ECTS:
5
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Studij
Godina
Semestar
Status
HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
2.g.
zimski
obavezan

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Brunčić, Dubravka
30
0
30

 

Ciljevi i zadaci:

Pokazati temeljna poetička obilježja romantizma i protorealizma te pružiti uvid u razvoj romantizma i protorealizma u hrvatskoj književnosti 19. stoljeća.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • definirati osnovne književnopovijesne značajke i stilsko-poetička obilježja hrvatskoga romantizma i protorealizma,
 • nterpretirati tematsko-motivski i stilski ustroj tekstova hrvatskoga romantizma i protorealizma,
 • objasniti specifičnosti žanrovskoga sustava hrvatskoga romantizma i protorealizma,
 • primijeniti stečene književnopovijesne i književnoteorijske spoznaje u samostalnoj analizi književnih predložaka

Sadržaj predmeta:

 1. Uvod
 2. Pojam romantizma i romantičarskog
 3. Problemi periodizacija
 4. Pjesništvo Stanka Vraza, Petra Preradovića, Jurja Tordinca, Jagode Brlić
 5. Romantičarska poema (Ivan Mažuranić, Dimitrije Demeter)
 6. Romantičarska i predrealistička drama (Dimitrije Demeter, Franjo Marković, Antun Nemčić, Josip Freudenreich, Ilija Okrugić Srijemac)
 7. Romantičarski putopisi (Matija Mažuranić, Antun Nemčić)
 8. Humoristično-ironijske proze (Janko Jurković, Vilim Korajac)
 9. Fantastična proza (Dragojla Jarnević, Rikard Flieder Jorgovanić)
 10. Razvoj romana
 11. Povijesni romani Augusta Šenoe
 12. Kasnoromantičarsko pjesništvo (Rikard Flieder Jorgovanić, Franjo Ciraki)
 13. Sinteza

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, seminari i radionice

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

Nastavna aktivnost Aktivnost studenta Ishod učenja Metoda procjene
predavanje
grupna rasprava
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, čitanje, rasprava, analiza literature definirati osnovne književnopovijesne značajke i stilsko-poetička obilježja hrvatskoga romantizma i protorealizma aktivnost studenata u nastavi
kolokvij
usmeni ispit
predavanje
grupna rasprava
seminarsko izlaganje
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, oblikovanje i prezentacija seminarskoga rada, čitanje, analiza literature, sustavno opažanje interpretirati tematsko-motivski i stilski ustroj tekstova hrvatskoga romantizma i protorealizma seminarski rad
usmeni ispit
predavanje
seminarsko izlaganje
zadatak čitanja i analize primjera
slušanje izlaganja, čitanje, analiza literature, oblikovanje i prezentacija seminarskoga rada, sustavno opažanje objasniti specifičnosti žanrovskoga sustava hrvatskoga romantizma i protorealizma aktivnost studenata u nastavi
seminarski rad
kolokvij
usmeni ispit
seminarsko izlaganje
samostalni istraživački zadatak
čitanje, analiza literature, postavljanje i rješavanje problema, sustavno opažanje, oblikovanje seminarskoga rada, prezentacija seminarskoga rada primijeniti stečene književnopovijesne i književnoteorijske spoznaje u samostalnoj analizi književnih predložaka seminarski rad
usmeni ispit

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Aktivnost u nastavi, Seminarski rad, Usmeni ispit

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,6 0%
Aktivnost u nastavi 0,3 0%
Seminarski rad 0,7 0%
Usmeni ispit 1,4 0%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

U oblikovanju konačne ocjene uzimaju se u obzir ocjena iz aktivnosti u nastavi (čitanje literature, sudjelovanje u analizama i raspravama), ocjena iz izrade i izlaganja seminarskoga rada, ocjena iz kontinuirane provjere znanja (kolokviji) te ocjena iz završnoga usmenog ispita: 10% konačne ocjene čini ocjena iz aktivnosti u nastavi, 20% konačne ocjene čini ocjena iz izrade i izlaganja seminarskoga rada, 30% konačne ocjene čini ocjena iz kontinuirane provjere znanja, a 40% konačne ocjene čini ocjena iz završnoga usmenog ispita.

 

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 100 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 60 ocjenskih bodova ili 60% ocjene.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 60%–69,9% = dovoljan (2), 70%–79,9% = dobar (3), 80%–89,9% = vrlo dobar (4), 90%–100% = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Redovito dolaženje na nastavu (najviše tri izostanka od 15 termina), priprema i izlaganje seminarskoga rada te redovito sudjelovanje u nastavi (sudjelovanje u analizama i raspravama).

 

 

Obavezna literatura:

 1. Marijan Bobinac, Uvod u romantizam, Leykam inernational d.o.o., Zagreb, 2012.
 2. Dani Hvarskoga kazališta XXIV: Hrvatska književnost u doba preporoda (ilirizam, romantizam), Književni krug, Split, 1998, str. 5–15, 77–160, 316–354.
 3. Aleksandar Flaker, Stilske formacije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976. (poglavlja »Romantizam«, str. 105–129; »Bidermajer ili protorealizam«, str. 67–73)
 4. Krešimir Nemec, Povijest hrvatskog romana od početaka do kraja 19. stoljeća, Znanje, Zagreb, 1994, str. 62–104.
 5. Miroslav Šicel, Povijest hrvatske književnosti, sv. 1, Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

 1. Nikola Batušić, Hrvatska drama od Demetra do Šenoe, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1976.
 2. Marijan Bobinac, Puk na sceni, Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta, Zagreb, 2002.
 3. Dean Duda, Priča i putovanje, Matica hrvatska, Zagreb, 1998.
 4. Stanko Lasić, Roman Šenoina doba, Rad JAZU, 9, Zagreb, 1965.
 5. Cvijeta Pavlović, Priča u pjesmi: pripovjedni postupci Šenoine epske poezije, Disput, Zagreb, 2005.
 6. Krešimir Nemec, Tragom tradicije, Matica hrvatska, Zagreb, 1995. (»Femme fatale u hrvatskom romanu 19. stoljeća /Geneza i funkcija motiva/«, str. 58–75)
 7. Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Disput, Zagreb, 2008.
 8. Mirko Tomasović, Vila Lovorka, Književni krug, Split, 2004. (poglavlje »Neopetrarkizam i repetrarkizam u hrvatskom romantizmu«, str. 135–146)
 9. Ivo Vidan, Engleski intertekst hrvatske književnosti, Zavod za znanost Filozofskog fakulteta, Zagreb, 1995. (poglavlje »Byron u književnosti hrvatskog preporoda«, str. 37–52)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Studentska anketa.

Ostale informacije: