Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja

 

Naziv kolegija:
Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja
Šifra ISVU:
59613
Šifra MOZVAG:
IZZ506
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PREDDIPLOMSKI (jednopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
0
30
0
Bosančić, Boris
15
0
0

 

Ciljevi i zadaci:

Pružiti temeljna znanja o osnovnim metodama oblikovanja u vizualnim medijima. Od upoznavanja osnovnih grafičkih elemenata (točka, linija, kvadrat, krug, crno-bijelo, slovo, riječ, znak) do izrade cjelovitih jednostavnih projekata grafičkog dizajna. Stvoriti uvjete  za istraživanje i produkciju gdje umjetnici-znanstvenici mogu raditi grafičkim tehnologijama i koristiti ih u umjetničkom i socijalnom kontekstu.

Kolegij pruža osnovu za razvijanje kreativno likovnog promišljanja o grafičkom dizajnu.

Na osnovi ovog predmeta student se treba osposobiti da:

 • razumije na koji način se tekst može oblikovati u slog
 • usvoji djelotvornost različitih pristupa grafičkom oblikovanju teksta i ukomponiranja ilustracija
 • razumije kako se načela ručne izrade prijeloma za tisak mogu primijeniti u radu s grafičkim programima elektroničkog izdavaštva
 • zamisli i izradi špigl jednog izdanja, vodeći računa o njegovoj strukturi, temi, sadržaju, tekstu, ilustracijama, kao i financijskim i estetskim zahtjevima nakladnika i potencijalnog čitatelja

Ishodi učenja:

Po završetku nastave iz navedenog kolegija student će moći:

 • implementirati operativni sustav obitelju Linux
 • implementirati mrežni poslužitelj Apache
 • implementirati programski jezik PHP
 • implementirati bazu podataka MySQL
 • implementirati sustave za upravljanje sadržaje koji se temelje na LAMP platformi (PhpMyAdmin, Joomla, Moodle, Wordpress i drugi)

Sadržaj predmeta:

Uz  upoznavanje osnovnih grafičkih elemenata (točka, linija, kvadrat, krug…), te prvih projekata iz oblasti grafičkog dizajna, studente se osposobljava za analitički pristup oblikovanju vizualnih komunikacija te analizu osnovnih ishodišta koja dovode do formiranja vlastitih kritičkih stavova kao preduvjeta za samostalan i kreativan rad. Sa stečenim iskustvom savladavaju i kompleksnije zadatke njegujući smisao za metodologiju rada kroz probleme znakovnosti, sloga, simbola, piktograma, plakatnih formi, suvremene problematike oblikovanja vizualnih komunikacija, analize oblika i funkcije vizualnih komunikacija. Studente se upoznaje s osnovama korištenja računala u grafičkom dizajnu.

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati operativni sustav obitelju Linux projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati mrežni poslužitelj Apache projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati programski jezik PHP projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati bazu podataka MySQL projekt, zadaće
predavanja aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), polaganje kolokvija implementirati sustave za upravljanje sadržaje koji se temelje na LAMP platformi (PhpMyAdmin, Joomla, Moodle, Wordpress i drugi) kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Pohađanje nastave, Projekt, Kolokvij, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Pohađanje nastave 1,12 0%
Projekt 1 30%
Kolokvij 1,35 50%
Zadaće 0,53 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: domaće zadaće: 40, projekt: 60, kolokviji: 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja preduvjeta: mora pohađati 70%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Donis A.  A primer of visual literacy. Cambridge : The MIT Press, 1974.
 2. Hughes, S. Design and Typography in easysteps. Southam : Computerstep, 1998.
 3. Keller, G. Dizajn. Zagreb : Vjesnik,  1975.
 4. Možina, K. Knjižna tipografija. Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2003.
 5. Oei & De Kegel. The Elements of Design. London : Th. & Hudson, 2002.
 6. Strehovec, J. Virtualni svetovi. Ljubljana : ZPS, 1994.

Dopunska literatura:

 1. Mesaroš, Ž. Grafička enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod, 1971. (odabrane natuknice)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o stupnju zadovoljstva studenata ponuđenim sadržajem i njegovom izvedbom

Ostale informacije: