Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja

 

Naziv kolegija:
Implementacija programskih rješenja za oblikovanje sadržaja
Šifra ISVU:
241282
Šifra MOZVAG:
IZZ506
ECTS:
4
Jezik izvođenja:
hrvatski
Preduvjeti upisa:
Nema uvjeta za upis predmeta.
Odsjek:
ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI

Studij
Godina
Semestar
Status
INFORMATOLOGIJA - PRIJEDIPLOMSKI (dvopredmetni studij)
3.g.
zimski
izborni

Nastavnik
Nositelj
P
V
S
Jakopec, Tomislav
0
0
0
Puvača, Milan
0
30
0

 

Ciljevi i zadaci:

Upoznati studente s tehnologijama pomoću kojih se implementiraju programska rješenja za oblikovanje sadržaja. Osposobiti studente da u danoj informacijskoj ustanovi budu sposobni odabrati prikladno rješenje te isto implementirati i staviti u upotrebu.

Ishodi učenja:

Nakon uspješno završenoga predmeta studenti će moći:

 • postaviti operacijski sustav na server računalu,
 • odabrati prikladno rješenje za dani problem oblikovanja sadržaja na mreži
 • postaviti optimalne preduvjete za odabrano rješenje kao i samo rješenje
 • producirati korisničku dokumentaciju za krajnjeg korisnika implementiranog sustava

Sadržaj predmeta:

 • instalacija i postavljanje linux distribucije operativnog sustava, postavljanje virtualnog servera na CARNET infrastrukturi
 • instalacija i postavljanje web server, sustava za upravljanja bazama podataka te programskog jezika na server strani
 • instalacija i postavljanje više CMS sustava
 • instalacija i postavljanje više LMS sustava
 • izrada korisničke dokumentacije 

Vrste izvođenja nastave:

predavanja, vježbe

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja:

NASTAVNA METODA AKTIVNOST STUDENTA ISHOD UČENJA
 
METODA PROCJENE
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati operativni sustav obitelju Linux projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati mrežni poslužitelj Apache projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati programski jezik PHP projekt, zadaće
vježbe aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), izrada projekta implementirati bazu podataka MySQL projekt, zadaće
predavanja aktivnost (priprema za nastavu, sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće), polaganje kolokvija implementirati sustave za upravljanje sadržaje koji se temelje na LAMP platformi (PhpMyAdmin, Joomla, Moodle, Wordpress i drugi) kolokvij

 

 

Obveze i praćenje rada studenta:

Kolokvij, Pohađanje nastave, Projekt, Zadaće

Način vrednovanja i ocjenjivanja:

usmeno i pismeno

Elementi praćenja i provjeravanja:

Element
Opterećenje u ECTS
Udio u ocjeni
Kolokvij 1,35 50%
Pohađanje nastave 1,12 0%
Projekt 1 30%
Zadaće 0,53 20%

 

Način oblikovanja konačne ocjene:

Iz svih elemenata praćenja i provjeravanja student može ostvariti maksimalno 200 ocjenskih bodova, što čini 100% ocjene. Za prolaznu ocjenu student treba ostvariti minimalno 110 ocjenskih bodova ili 55% ocjene.

Po elementima vrednovanja to znači da student može ostvariti sljedeći maksimalan broj ocjenskih bodova: domaće zadaće: 40, projekt: 60, kolokviji: 100.

Skala je ocjenjivanja sljedeća: 110-125 ocjenskih bodova (55%-62%) = dovoljan (2), 126-159 ocjenskih bodova (63%-79%) = dobar (3), 160-179 ocjenskih bodova (80%-89%) = vrlo dobar (4), 180-200 ocjenskih bodova (90%-100%) = izvrstan (5).

Primjer izračunavanja ocjene:

Ostale informacije relevantne za praćenje i vrednovanje studenta:

Student ostvaruje pravo na potpis i polaganje ispita u slučaju ispunjavanja preduvjeta: mora pohađati 70%.

 

 

Obavezna literatura:

 1. Donis A.  A primer of visual literacy. Cambridge : The MIT Press, 1974.
 2. Hughes, S. Design and Typography in easysteps. Southam : Computerstep, 1998.
 3. Keller, G. Dizajn. Zagreb : Vjesnik,  1975.
 4. Možina, K. Knjižna tipografija. Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2003.
 5. Oei & De Kegel. The Elements of Design. London : Th. & Hudson, 2002.
 6. Strehovec, J. Virtualni svetovi. Ljubljana : ZPS, 1994.

Dopunska literatura:

 1. Mesaroš, Ž. Grafička enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod, 1971. (odabrane natuknice)

 

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju razvoj znanja, vještina i kompetencija:

Baza podataka o prisustvovanju nastavi, obavljenim zadatcima, pročitanoj literaturi i aktivnosti studenata; upitnik o stupnju zadovoljstva studenata ponuđenim sadržajem i njegovom izvedbom

Ostale informacije: